Jak komunikovat změnu systému sběru

Při jakékoli významné změně systému je třeba zavčas a co nejpřesněji komunikovat s občany obce. Kromě samotné změny je vhodné komunikovat také samotné motivy ke změně. Co změna obci či občanům přinese.

Typy zaváděných změn (výčet není konečný!):

  • zavádění nového typu svozu/sběru – např. zavedení sběru kovů do veřejné sítě; bioodpad z domácností, možnost domácího kompostování za přispění zápůjčky zahradního kompostéru apod.
  • příklon k doo-to-door systému svozu – např. zavedení svozu papíru či plastu přímo od domu (zápůjčka malých nádob) za současného omezení kapacity veřejných sběrných míst (jak centrálně, tak dle vhodných lokalit obce)
  • změna způsobu třídění určité komodity – nově např. kovy sbírat s jinou komoditou dohromady apod.

Co změna přinese:

  • pohodlí, lepší dostupnost – bez nutnosti chodit daleko ke sběrným místům
  • posílení zodpovědného přístupu k nakládání s odpady – odlehčení skládkování; druhá šance pro recyklovatelný odpad
  • náklady – získání větších odměn od systému EKO‑KOM; úspora za ukládání na skládku

Předpokladem plynulého přechodu do nového systému je co nejlepší pochopení a akceptace změny ze stran všech uživatelů. Proto je třeba efektivně využít všech dostupných prostředků pro cílenou kampaň. Ve většině obcí máme k dispozici několik nástrojů, které lze efektivně využít. Obecní periodikum je jedním z pilířů komunikace s občany. Rychlejším informačním kanálem je pak bezesporu obecní web či facebook. Ve veřejném prostoru je pak dobré zapojit místní vývěsky či obecní rozhlas.

Pokud je na propagaci změny systému vyčleněn rozpočet, je ideálním nosičem informací také leták.

Níže naleznete ukázky možného provedení letáků ke směnám systému v obcích. Pro vytvoření letáků v obdobném duchu můžete využít jednotlivé komponenty, které naleznete pod tímto příspěvkem, případně v dalších sekcích inspirátoru.