Odměny dle Smlouvy s obcí do 03/2023

Společnost se zavazuje zaplatit obci za plnění poskytovaná podle Smlouvy odměnu, která je tvořena několika složkami. Výsledná odměna je pak součtem jednotlivých složek odměny.

Složky odměny dle Smlouvy:

a) odměnu za zajištění míst zpětného odběru,

b) odměnu za obsluhu míst zpětného odběru,

c) odměnu za zajištění využití odpadů z obalů (dále jen „odměna za zajištění využití“), pokud tato složka odměny není stanovena jako nulová, a

d) odměnu za zajištění energetického využití odpadů z obalů (dále jen „odměna za zajištění energetického využití“), pokud tato složka odměny není stanovena jako nulová.

Odměna a), b), c) nebo d) může být navýšena o bonusovou složku, pokud obec splní podmínky pro vznik nároku na bonusovou složku odměny. Podmínky vzniku nároku na zvýšení odměny bonusy, výše těchto bonusů a způsob výpočtu navýšení odměny jsou stanoveny v příloze č. 3.

Popis odměn

 

Odměna za zajištění míst zpětného odběru

Základní odměna

Základní složka odměny za zajišťování míst zpětného odběru je stanovena částkou v Kč ročně za každého obyvatele obce v příslušném kalendářním roce. Výše této částky je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy.

Počet obyvatel obce v příslušném kalendářním roce se určí dle údaje o počtu obyvatel v předchozím kalendářním roce, zveřejněného Českým statistickým úřadem.

Pozn.: Český statisticky úřad oproti minulým letům doposud nevydal informaci o počtu obyvatel v obcích ČR k 1. 1. 2023. Tato informace je obvykle zveřejňována na konci dubna, v letošním roce však ČSÚ posunul termín vydání informace o počtu obyvatel na 23. 5. 2023. Výše odměny za zajištění míst zpětného odběru a výše bonusu za úklid jednorázových plastových obalů a další nakládání s nimi,  jsou závislé na počtu obyvatel v každé obci. Abychom dodrželi podmínky, které máme stanoveny ve smlouvě a mohli jsme v termínu vyplácet odměny, použijeme pro výpočet odměny a bonusu za první čtvrtletí roku 2023 údaje o počtu obyvatel k 1. 1. 2022.

Poté, co ČSÚ data zveřejní aktuální data, provedeme v následujícím čtvrtletí dorovnání výše odměny a bonusu tak, aby odměna a bonus vztažená k počtu obyvatel odpovídala evidenci k 1. 1. 2023.

 

Bonusové složky

Zajištění sběru kovových odpadů prostřednictvím nádob a pytlů

Tento bonus je zaveden pro zajištění motivace obcí ke zvýšení počtu snadno dostupných míst zpětného odběru kovových obalů. Sazba bonusu je stanovena pro nádoby na kovy ve veřejné sběrné síti, nádoby na kovy v individuální sběrné síti a pro pytle na kovy.

Nádobami a pytli na kovy se rozumí sběrné prostředky, do kterých je možné sbírat kovy samostatně nebo ve směsi s jinou komoditou.

Odměna za nádoby je součinem sazby za nádoby a počtem instalovaných nádob v daném čtvrtletí.

Odměna za pytle je součinem sazby za pytle a počtem vyvezených pytlů v daném čtvrtletí.

Nádobami ve veřejné sběrné síti se rozumí tyto typy nádob uvedené ve výkazu: kontejner – horní výsyp, kontejner – spodní výsyp, kontejner – jiný způsob výsypu, kontejner – podzemní a odpadkový koš.

Nádobami v individuální sběrné síti se rozumí tyto typy nádob uvedené ve výkazu: kontejner – individuální.

Podmínkou pro získání tohoto bonusu je vykázání nenulového množství vytříděných kovových odpadů sesbíraných v daném čtvrtletí prostřednictvím nádobového, nádobového individuálního nebo pytlového sběru.

Zajištění třídění odpadů prostřednictvím odpadkových košů

Tento bonus je zaveden pro zajištění motivace obcí ke zvýšení možnosti třídění odpadu na veřejných prostranstvích. Bonus je obcím přiřazen za každý instalovaný odpadkový koš vedený ve výkazu obcí, a to nehledě na sbíranou komoditu tříděného sběru (včetně směsných sběrů). Za koše na směsný komunální odpad žádná odměna obci nepřísluší.

Odměna je součinem sazby a počtem instalovaných nádob typu odpadkový koš v daném čtvrtletí.

Odpadkový koš – stacionární sběrná nádoba malého objemu trvale umístěná na veřejných prostranstvích bez časového omezení, jejímž prostřednictvím  je prováděn obecní sběr drobného využitelného komunálního odpadu včetně obalové složky (tj. tříděného odpadu – papíru, plastů, skla, kovů, nápojového kartonu i v případných kombinacích, nikoli však směsného komunálního odpadu), za účelem udržování čistoty veřejného prostranství. Neslouží pro ukládání využitelných složek komunálního odpadu pocházejícího z domácností a z činnosti osob oprávněných k podnikání a k ukládání uličních smetků.

Odměna (bonus) za úklid jednorázových plastových obalů a další nakládání s nimi

Jedná se o odměnu (bonus) sloužící k úhradě nákladů vynaložených na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v části C nebo D přílohy č. 4 k zákonu č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a nákladů vynaložených na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu.

Bonus náleží všem obcím.

Výše sazeb základní odměny a bonusu jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy.

 

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru

Základní odměna

Základní složka odměny za zajišťování obsluhy míst zpětného odběru se vypočte tak, že v rámci celkového množství komunálního odpadu, který obec sebrala, vytřídila a předala k využití či úpravě (dotřídění) v daném Období, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné Období. Výše odměn se liší v závislosti na způsobech sběru.

Výše odměny jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy.

Standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.

Bonusové složky

Nestanoveny

 

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů

Základní odměna

Základní složka odměny za zajištění využití se vypočte tak, že v rámci celkového množství komunálního odpadu, který obec předala k využití či úpravě (dotřídění) v daném čtvrtletí, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky podle přílohy č. 4 Smlouvy, určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné čtvrtletí vyhlášeného společností; tento ceník tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. Výše odměny může být v sazebníku odměn rozlišena podle způsobu využití odpadů z obalů nebo podle způsobu sběru odpadu.

Odměna náleží obci vždy za zajištění materiálového využití [§ 4 písm. s) zákona o odpadech]; za jiné formy využití pak pouze v případech, že tak stanoví příloha č. 3 Smlouvy. Odměna za zajištění využití nenáleží obci v případě energetického využití odpadu z obalů.

Bonusové složky

Nestanoveny

 

Odměna za zajištění energetického využití odpadů z obalů

Základní odměna

Základní složka odměny za zajištění energetického využití se vypočte tak, že v rámci celkového množství směsného komunálního odpadu, který obec v daném čtvrtletí předala k energetickému využití, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky podle přílohy č. 4 Smlouvy určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné čtvrtletí vyhlášeného společností; tento ceník tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. V současné době je tato odměna v nulové výši.

Bonusové složky

Nestanoveny

 

Fakturace a použití odměny

Celková odměna za příslušné čtvrtletí je splatná do třiceti dnů od vystavení faktury obcí. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

Použití odměny podle této smlouvy je účelově vázáno. Odměnu lze použít jen pro účely související se sběrem, shromažďováním, přepravou a využitím komunálního odpadu obsahujícího odpady z obalů, zejména na financování:

a) systému sběru využitelných komunálních odpadů, jejich třídění;

b) systému využívání komunálního odpadu s obsahem odpadů z obalů;

c) vzdělávacích a informačních programů v oblasti odpadového hospodářství, určených občanům obce, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití odpadů z obalů;

d) poradenské, konzultační a projekční činnosti v oblasti tříděného sběru a využívání odpadů.