Odměna za obsluhu míst zpětného odběru a zajištění využití

Společnost se zavazuje zaplatit obci za plnění poskytovaná podle Smlouvy odměnu, která je tvořena několika složkami. Výsledná odměna je pak součtem jednotlivých složek odměny.

Složky odměny dle Smlouvy:

a) odměny za zajištění míst zpětného odběru,

b) odměny za obsluhu míst zpětného odběru a zajištění využití,

c) odměny za úklid jednorázových plastových obalů a další nakládání s nimi.

 

Popis odměn

Odměna za zajištění míst zpětného odběru

Základní odměna

Základní složka odměny za zajištění míst zpětného odběru je stanovena částkou v Kč ročně za každého obyvatele obce v příslušném kalendářním roce. Výše této částky je uvedena v příloze č. 4 smlouvy.

Počet obyvatel obce v příslušném kalendářním roce se určí podle údaje o počtu obyvatel obce v předchozím kalendářním roce, zveřejněného Českým statistickým úřadem.

Bonusové složky

Zajištění sběru kovových odpadů prostřednictvím nádob a pytlů

Tento bonus je zaveden pro zajištění motivace obcí ke zvýšení počtu snadno dostupných míst zpětného odběru kovových obalů. Sazba bonusu je stanovena pro nádoby na kovy ve veřejné sběrné síti, nádoby na kovy v individuální sběrné síti a pro pytle na kovy.

Nádobami a pytli na kovy se rozumí sběrné prostředky, do kterých je možné sbírat kovy samostatně nebo ve směsi s jinou komoditou.

Odměna za nádoby je součinem sazby za nádoby a počtem instalovaných nádob v daném čtvrtletí.

Odměna za pytle je součinem sazby za pytle a počtem vyvezených pytlů v daném čtvrtletí.

Nádobami ve veřejné sběrné síti se rozumí tyto typy nádob uvedené ve výkazu: kontejner – horní výsyp, kontejner – spodní výsyp, kontejner – jiný způsob výsypu, kontejner – podzemní a odpadkový koš.

Nádobami v individuální sběrné síti se rozumí tyto typy nádob uvedené ve výkazu: kontejner – individuální.

Podmínkou pro získání tohoto bonusu je vykázání nenulového množství vytříděných kovových odpadů sesbíraných v daném čtvrtletí prostřednictvím nádobového, nádobového individuálního nebo pytlového sběru.

Zajištění třídění odpadů prostřednictvím odpadkových košů

Tento bonus je zaveden pro zajištění motivace obcí ke zvýšení možnosti třídění odpadu na veřejných prostranstvích. Bonus je obcím přiřazen za každý instalovaný odpadkový koš vedený ve výkazu obcí, a to nehledě na sbíranou komoditu tříděného sběru (včetně směsných sběrů). Za koše na směsný komunální odpad žádná odměna obci nepřísluší.

Odměna je součinem sazby a počtem instalovaných nádob typu odpadkový koš v daném čtvrtletí.

Odpadkový koš – stacionární sběrná nádoba malého objemu trvale umístěná na veřejných prostranstvích bez časového omezení, jejímž prostřednictvím je prováděn obecní sběr drobného využitelného komunálního odpadu včetně obalové složky (tj. tříděného odpadu – papíru, plastů, skla, kovů, nápojového kartonu i v případných kombinacích, nikoli však směsného komunálního odpadu), za účelem udržování čistoty veřejného prostranství. Neslouží pro ukládání využitelných složek komunálního odpadu pocházejícího z domácností a z činnosti osob oprávněných k podnikání a k ukládání uličních smetků.

 

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru a zajištění využití

Základní odměna

Základní složka odměny za obsluhu míst zpětného odběru a zajištění využití se vypočte tak, že v rámci celkového množství komunálního odpadu, který obec sebrala, vytřídila a předala k využití či úpravě (dotřídění) v daném Období, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky podle přílohy č. 4 smlouvy určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné Období vyhlášeného společností; tento ceník v aktuálním znění tvoří přílohu č. 4 smlouvy.

Výše této odměny může být v ceníku odměn rozlišena podle způsobu sběru, přepravy či způsobu využití odpadů. Pokud ceník výslovně nestanoví jinak, odměna za obsluhu míst zpětného odběru a zajištění využití nenáleží obci ve vztahu k odpadu, který nebyl řádně předán k recyklaci; tj. za jiné formy využití odměna náleží pouze v případech, že tak výslovně stanoví ceník.

Podmínkou vzniku nároku na odměnu dle tohoto článku je to, že skutečně došlo k předání odpadu zpracovateli a jeho využití v souladu se smlouvou; pro účely doložení recyklace odpadu podle smlouvy se pokládá za dostačující, jestliže došlo k předání odpadu do zařízení na úpravu odpadů, kde se z odpadu prostřednictvím jeho úpravy stala obchodovatelná druhotná surovina, anebo k předání odpadu na konečné zpracování odpadu na výrobek.

Bonusové složky

Nestanoveny

 

Odměna za úklid jednorázových plastových obalů a další nakládání s nimi

Základní odměna

Odměna za úklid jednorázových plastových obalů a další nakládání s nimi představuje úhradu nákladů vynaložených na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů specifikovaných zákonem o obalech (§ 10a), kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu.

Základní složka odměny za úklid jednorázových plastových obalů a další nakládání s nimi je stanovena částkou v Kč ročně za každého obyvatele obce v příslušném kalendářním roce. Výše této částky je uvedena v ceníku v příloze č. 4 smlouvy.

Počet obyvatel obce v příslušném kalendářním roce se určí podle údaje o počtu obyvatel obce v předchozím kalendářním roce, zveřejněného Českým statistickým úřadem.

 

Fakturace a použití odměny

Celková odměna za příslušné čtvrtletí je splatná do třiceti dnů od vystavení faktury obcí. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

Použití odměny je účelově vázáno. Odměnu lze použít jen pro účely související se sběrem, shromažďováním, přepravou a využitím komunálního odpadu obsahujícího odpady z obalů, zejména na financování:

a) Obecního systému;

b) systému využívání komunálního odpadu s obsahem odpadů z obalů;

c) vzdělávacích a informačních programů v oblasti odpadového hospodářství, určených občanům obce, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití odpadů z obalů;

d) nákladů na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů ve smyslu § 10a odst. 1 zákona o obalech, kterých se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání (littering), a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu;

e) poradenské, konzultační a projekční činnosti v oblasti tříděného sběru a využívání odpadů.