Smluvní odměny obcí

Společnost se zavazuje zaplatit obci za plnění poskytovaná podle Smlouvy odměnu, která je tvořena několika složkami. Výsledná odměna je pak součtem jednotlivých složek odměny.

Složky odměny dle Smlouvy:

a) odměnu za zajištění míst zpětného odběru,

b) odměnu za obsluhu míst zpětného odběru,

c) odměnu za zajištění využití odpadů z obalů (dále jen „odměna za zajištění využití“), pokud tato složka odměny není stanovena jako nulová, a

d) odměnu za zajištění energetického využití odpadů z obalů (dále jen „odměna za zajištění energetického využití“), pokud tato složka odměny není stanovena jako nulová.

Odměna a), b), c) nebo d) může být navýšena o bonusovou složku, pokud obec splní podmínky pro vznik nároku na bonusovou složku odměny. Podmínky vzniku nároku na zvýšení odměny bonusy, výše těchto bonusů a způsob výpočtu navýšení odměny jsou stanoveny v příloze č. 3.

Popis odměn

 

Odměna za zajištění míst zpětného odběru

Základní odměna

Základní složka odměny za zajišťování míst zpětného odběru je stanovena částkou v Kč ročně za každého obyvatele obce v příslušném kalendářním roce. Výše této částky je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy.

Počet obyvatel obce v příslušném kalendářním roce se stanoví dle údaje k 1. 1. předchozího kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem.

Bonusové složky

Zajištění sběru kovových odpadů prostřednictvím nádob a pytlů

Tento bonus je zaveden pro zajištění motivace obcí ke zvýšení počtu snadno dostupných míst zpětného odběru kovových obalů. Sazba bonusu je stanovena pro nádoby na kovy ve veřejné sběrné síti, nádoby na kovy v individuální sběrné síti a pro pytle na kovy.

Nádobami a pytli na kovy se rozumí sběrné prostředky, do kterých je možné sbírat kovy samostatně nebo ve směsi s jinou komoditou.

Odměna za nádoby je součinem sazby za nádoby a počtem instalovaných nádob v daném čtvrtletí.

Odměna za pytle je součinem sazby za pytle a počtem vyvezených pytlů v daném čtvrtletí.

Nádobami ve veřejné sběrné síti se rozumí tyto typy nádob uvedené ve výkazu: kontejner – horní výsyp, kontejner – spodní výsyp, kontejner – jiný způsob výsypu, kontejner – podzemní a odpadkový koš.

Nádobami v individuální sběrné síti se rozumí tyto typy nádob uvedené ve výkazu: kontejner – individuální.

Podmínkou pro získání tohoto bonusu je vykázání nenulového množství vytříděných kovových odpadů sesbíraných v daném čtvrtletí prostřednictvím nádobového, nádobového individuálního nebo pytlového sběru.

Výše sazeb základní odměny a bonusu jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy.

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru

Základní odměna

Základní složka odměny za zajišťování obsluhy míst zpětného odběru se vypočte tak, že v rámci celkového množství komunálního odpadu, který obec sebrala, vytřídila a předala k využití či úpravě (dotřídění) v daném Období, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné Období. Výše odměn se liší v závislosti na způsobech sběru.

Výše odměny jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy.

Standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.

Bonusové složky

Nestanoveny

 

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů

Základní odměna

Základní složka odměny za zajištění využití se vypočte tak, že v rámci celkového množství komunálního odpadu, který obec předala k využití či úpravě (dotřídění) v daném čtvrtletí, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky podle přílohy č. 4 Smlouvy, určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné čtvrtletí vyhlášeného společností; tento ceník tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. Výše odměny může být v sazebníku odměn rozlišena podle způsobu využití odpadů z obalů nebo podle způsobu sběru odpadu.

Odměna náleží obci vždy za zajištění materiálového využití [§ 4 písm. s) zákona o odpadech]; za jiné formy využití pak pouze v případech, že tak stanoví příloha č. 3 Smlouvy. Odměna za zajištění využití nenáleží obci v případě energetického využití odpadu z obalů.

Bonusové složky

Nestanoveny

 

Odměna za zajištění energetického využití odpadů z obalů

Základní odměna

Základní složka odměny za zajištění energetického využití se vypočte tak, že v rámci celkového množství směsného komunálního odpadu, který obec v daném čtvrtletí předala k energetickému využití, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky podle přílohy č. 4 Smlouvy určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné čtvrtletí vyhlášeného společností; tento ceník tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. V současné době je tato odměna v nulové výši.

Bonusové složky

Nestanoveny

 

Fakturace a použití odměny

Celková odměna za příslušné čtvrtletí je splatná do třiceti dnů od vystavení faktury obcí. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

Použití odměny podle této smlouvy je účelově vázáno. Odměnu lze použít jen pro účely související se sběrem, shromažďováním, přepravou a využitím komunálního odpadu obsahujícího odpady z obalů, zejména na financování:

a) systému sběru využitelných komunálních odpadů, jejich třídění;

b) systému využívání komunálního odpadu s obsahem odpadů z obalů;

c) vzdělávacích a informačních programů v oblasti odpadového hospodářství, určených občanům obce, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití odpadů z obalů;

d) poradenské, konzultační a projekční činnosti v oblasti tříděného sběru a využívání odpadů.