Povinnosti ze zákona

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, tzn. plní, importují do ČR nebo prodávají.

Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele.

 

Hlavní povinnosti:

 

1. Zajistit zpětný odběr a využití obalového odpadu (§ 10 a 12)

– Zpětný odběr – Odebíraní použitých obalů od spotřebitelů na území ČR za účelem opakovaného použití, využití nebo odstranění odpadu z obalů.

– Využití – Zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v míře stanovené v příloze č. 3 zákona

 

2. Littering – úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů (§ 10a)

Tato povinnost se vztahuje pouze na jednorázové prodejní plastové obaly na potraviny a nápoje, které jsou zcela nebo částečně vyrobeny z plastu a na plastové odnosné tašky.

Jedná se o povinnost hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu. Tato povinnost nabyla účinnosti 1. 1. 2023.

Více informací o litteringu naleznete na podstránce Littering.

 

3. Seznam osob (§ 14)

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti.

 

4Evidence (§ 15)

Osoba zapsaná do seznamu osob (§ 14) je povinna:vést průběžně evidenci; ohlašovat údaje nejpozději do 15. února na MŽP; uschovávat podklady evidence nejméně po dobu 5 let; prokázat pravdivost údajů

 

5. Registrační a evidenční poplatek (§ 30)

Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč a za evidenci v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí evidenční poplatek ve stejné výši vždy za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.

 

6. Podmínky uvedení obalu na trh (§ 4)

Omezit objem těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech

(Povinnost pro osoby uvádějící na trh obaly a obalové prostředky)

 

7. Prevence (§ 3)

Minimalizovat objem a hmotnost obalu při dodržení požadavků kladených na balený výrobek.

(Povinnost pro osoby uvádějící na trh obal)

 

8. Označování obalů (§ 6)

Zákon o obalech neukládá povinnost značit obaly uvedené na trh nebo do oběhu. Pokud se však rozhodnete na obalu označit materiál, ze kterého byl obal vyroben, máte dle ustanovení § 6 zákona o obalech povinnost jej označit v souladu s právem Evropského společenství.

 

Zákon umožňuje splnění povinností (body 1 – 5) třemi způsoby:

 1. Můžete povinnosti plnit sami – jako individuální subjekt samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady.
 2. Přenesete tyto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví.
 3. Uzavřete Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti za předpokladu dodržování určitých podmínek. Pokud se chcete stát naším klientem.

 

 

Služby, které EKO‑KOM poskytuje klientům v rámci zajištění služby zpětného odběru a využití podle zákona o obalech

 

 • Pro poradenství v oblasti Podmínek uvádění obalu na trh, značení obalů a norem pro výrobce obalů a baleného zboží je k dispozici specialista na normy, pan Zbyněk Kolář, kolar@ekokom.cz.
 • Veškerý servis spojený s plněním zákonných povinností za své klienty usnadňuje také elektronické zasílání výkazů. Této formy zasílání výkazů využívá dnes až 96% klientů. V případě zájmu se klientům zasílají také elektronicky faktury, abychom ušetřili množství použitého papíru. Tato služba našla u klientů také velký ohlas – službu využívá kolem 80% klientů.
 • V rámci mezinárodní spolupráce se zahraničními systémy Vám rádi pomůžeme jako zprostředkovatel kontaktu v jednání se systémy Zeleného bodu v EU. Národní legislativy se mohou v jednotlivých státech lišit a zákonné povinnosti je třeba řešit s konkrétním systémem dané země. Neváhejte nás kontaktovat.
 • Pro zájemce jsou připraveny bezplatné semináře. Součástí semináře je vysvětlení k povinnostem vyplývající ze zákona o obalech, vysvětlení činnosti systému EKO‑KOM jako autorizované obalové společnosti a poskytnutí informací týkající se správného vedení evidence obalů. Více informací k seminářům.
Kontakty
Růžena Vosolová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 445

Barbora Linhartová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 444

Zbyněk Kolář

specialista na normy
kolar@ekokom.cz
+420 729 848 460

Věděli jste, že
 • Klientům nabízíme

  Poradenství v oblasti značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh

  Kvalitní elektronickou komunikaci, která šetří náklady

  Informace o zahraničních systémech Zeleného bodu

  Bezplatné semináře z oblasti obalového zákona