Jak se stát klientem

Podrobný popis zapojení vaší firmy do systému EKO‑KOM, naleznete v následujících čtyřech krocích právě na této stránce.

1. Vstupní výkaz

Prvním krokem pro zapojení do systému je vyplnění a doručení Vstupního výkazu o produkci obalů.

 

Vyplněný vstupní výkaz můžete doručit následujícím způsobem:

a) e-mailem info@ekokom.cz

b) faxem 729 848 439

c) poštou EKO‑KOM, a.s., Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4

Po obdržení vstupního výkazu vám obratem prostřednictvím e-mailu pošleme potvrzení, že jsme přijali vstupní výkaz a že vám bude zaslána Smlouva o sdruženém plnění. Toto potvrzení lze předložit např. celním orgánům v období, než bude Smlouva o sdruženém plnění uzavřena.

 

2. Smlouva o sdruženém plnění

Po zpracování vstupního výkazu vám bude zaslána Smlouva o sdruženém plnění ve dvou výtiscích.

Smlouva o sdruženém plnění se skládá ze tří částí: Smlouvy k podpisu, která Vám bude zaslána poštou, Všeobecných obchodních podmínek a příloh, které naleznete na našich internetových stránkách.

Po podepsání statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou na základě plné moci (v tomto případě prosíme plnou moc přiložit ke smlouvě) zašlete oba výtisky na adresu naší společnosti. Po podpisu smlouvy oprávněnou osobou z naší strany vám bude zaslán jeden výtisk zpět. Smlouva je platná od kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla podepsána a pokrývá produkci obalů v celém tomto kalendářním čtvrtletí.

 

3. Platba Poplatku

Po uzavření Smlouvy o sdruženém plnění bude vystavena faktura na Poplatek ve výši 1 600,- Kč + DPH v zákonné výši (administrativní poplatek ve výši 800,- Kč + poplatek do Státního fondu životního prostředí ve výši 800,- Kč).

 

4. Osvědčení o zapojení do systému

Po uhrazení faktury na poplatek a zálohové faktury na odměnu vám bude zasláno Osvědčení o zapojení do systému s přiděleným klientským číslem (ID), pod kterým bude vaše firma/společnost v systému evidována.

Kontakty
Růžena Vosolová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 445

Barbora Linhartová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 444

Věděli jste, že
  • Klientům nabízíme

    Poradenství v oblasti značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh

    Kvalitní elektronickou komunikaci, která šetří náklady

    Informace o zahraničních systémech Zeleného bodu

    Bezplatné semináře z oblasti obalového zákona