Jak se stát klientem

Podrobný popis zapojení vaší firmy do systému EKO‑KOM, naleznete v následujících čtyřech krocích právě na této stránce.

1. Vstupní výkaz

Prvním krokem pro zapojení do systému je vyplnění a doručení Vstupního výkazu o produkci obalů.

 

Při vyplnění doporučujeme postupovat dle návodu v Metodice pro vyplnění vstupního výkazu.

 

Vyplněný vstupní výkaz můžete doručit následujícím způsobem:

a) e-mailem info@ekokom.cz

b) faxem 729 848 439

c) poštou EKO‑KOM, a.s., Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4

Po obdržení vstupního výkazu vám obratem prostřednictvím e-mailu pošleme potvrzení, že jsme přijali vstupní výkaz a že vám bude zaslána Smlouva o sdruženém plnění. Toto potvrzení lze předložit např. celním orgánům v období, než bude Smlouva o sdruženém plnění uzavřena.

2. Smlouva o sdruženém plnění

Po zpracování vstupního výkazu vám bude zaslána Smlouva o sdruženém plnění ve dvou výtiscích. Po podepsání statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou na základě plné moci (v tomto případě prosíme plnou moc přiložit ke smlouvě) zašlete oba výtisky na adresu naší společnosti. Po podpisu smlouvy oprávněnou osobou z naší strany vám bude zaslán jeden výtisk zpět. Smlouva je platná od kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla podepsána a pokrývá produkci obalů v celém tomto kalendářním čtvrtletí.

3. Platba Poplatku a Odměny

Po uzavření Smlouvy o sdruženém plnění budou vystaveny dva účetní doklady.

 • Faktura na Poplatek ve výši 1 600,- Kč plus DPH v zákonné výši zahrnuje administrativní poplatek ve výši 800,- Kč a poplatek do Státního fondu životního prostředí ve výši 800,- Kč.
 • Záloha na Odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů v prvním čtvrtletí platnosti smlouvy. Výše zálohy je stanovena na základě množství obalů uvedeného ve vstupním výkazu a na základě platné poplatkové struktury.

Záloha na Odměnu není vystavena v případě, kdy fakturovaná částka nepřekročí 20 000,- Kč. Po uhrazení zálohových faktur je vystavena faktura daňový doklad.

4. Osvědčení o zapojení do systému

Po uhrazení faktury na poplatek a zálohové faktury na odměnu vám bude zasláno Osvědčení o zapojení do systému s přiděleným klientským číslem (ID), pod kterým bude vaše firma/společnost v systému evidována.

Kontakty
Lenka Hříbalová

Asistentka - info linka
hribalova@ekokom.cz
+420 729 848 444

Růžena Vosolová

Asistentka - info linka
vosolova@ekokom.cz
+420 729 848 445

Věděli jste, že
 • Klientům nabízíme

  Poradenství v oblasti značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh

  Kvalitní elektronickou komunikaci, která šetří náklady

  Informace o zahraničních systémech Zeleného bodu

  Bezplatné semináře z oblasti obalového zákona