Jak systém funguje

 

 

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM, a.s. provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů – dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Systém EKO‑KOM je založený na spolupráci průmyslových podniků (klientů), měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina.

 

Jak systém funguje?

Aneb cesta odpadů z obalů našich klientů a struktura použití odměn v systému EKO‑KOM

 

Zelené šipky ukazují cestu obalů klientů systému EKO‑KOM: vaši spotřebitelé si koupí zabalený výrobek a poté obal vyhodí do barevného kontejneru na tříděný odpad. Svozové firmy vytříděné odpady odvezou na tzv. dotřiďovací linky, kde se odpady ještě roztřídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování. Takto upravený odpad putuje ke zpracovatelům, kde se vyrábí recyklované výrobky – tímto způsobem se vám mohou například vytříděné PET láhve vrátit jako nový cyklistický dres…

 

Šedivé šipky ukazují, na co jsou použity odměny za sdružené plnění zpětného odběru a recyklace odpadů: 

Celých 98,5 % ročních nákladů AOS EKO‑KOM, a.s., bylo v roce 2021 použito na zajištění sdruženého plnění. Konkrétně bylo rozdělení následující: více než 83 % představovaly přímé náklady odpadových činností (sběr obalů a zajištění sběrné sítě v obcích, sběr a využití průmyslových obalů, dotřídění odpadů z obalů, přímá podpora recyklace obalových odpadů). A vzhledem k tomu, že pro třídění obalových odpadů jsou klíčové obce a jejich obyvatelé, připadá největší část právě na obce. Přímé platby zapojeným obcím za zajištění zpětného odběru obalových odpadů a sběrné sítě a za jejich předání prostřednictvím svozových firem k dotřídění a zpracování v roce 2021 tvořily celkově 63,5 %. Výše odměn obcím je pak závislá zejména na množství vytříděných odpadů a roste spolu s účinností systému sběru. Téměř 20 % celkových nákladů systému tvořily náklady na dotřídění obalových odpadů, náklady spojené se sběrem a využitím průmyslových obalových odpadů a na přímou podporu recyklace a využití odpadů z obalů.

Bezmála 8 % nákladů (7,7 %) bylo nutné vynaložit na tvorbu zákonem předepsané rezervy. V minulosti byla vytvářena kapitálová rezerva, z níž se pak hradily například mimořádné náklady AOS na sběr a recyklaci obalových odpadů při neočekávaných propadech cen druhotných surovin. Dle nové legislativy je tvorba rezervy pro AOS již povinná. Tato povinnost je stanovena v § 21a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, kde je přímo uvedeno, že „Autorizovaná společnost je povinna vytvořit rezervu určenou na krytí budoucích nákladů na sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, zohledňující finanční rizika s tím spojená, jejímž cílem je zajistit kontinuitu a dostupnost poskytování služeb ze strany autorizované společnosti.“ Výše této zákonné rezervy má do roku 2025 odpovídat nejméně 50 % celkových nákladů autorizované společnosti. A proto, než rezervy dosáhnout této výše, bude jejich tvorba nezbytnou a významnou součástí systémových nákladů.

Náklady na zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně její kontroly a pravidelných auditů, tvořily loni 4,8 %. Necelá 3 % nákladů pak byla vynaložena na povinnou osvětu, vzdělávání žáků v oblasti ochrany životního prostředí, informování spotřebitelů a na další činnosti vedoucí ke správnému a efektivnímu třídění odpadů v ČR. Vlastní náklady na administrativu a řízení činily 1,3 % a zákonné odvody státu představovaly 0,1 % z celkových nákladů.

Přehled dosahovaných výsledků systému EKO‑KOM naleznete zde.

 

Kontakty
Lenka Hříbalová

Asistentka - info linka
hribalova@ekokom.cz
+420 729 848 444

Růžena Vosolová

Asistentka - info linka
vosolova@ekokom.cz
+420 729 848 445

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2021:

    vytřídil každý Čech průměrně 71,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo 77 % obalů vytříděno a předáno k recyklaci nebo energetickému využití