Jak systém funguje

 

 

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM, a.s. provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů – dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Systém EKO‑KOM je založený na spolupráci průmyslových podniků (klientů), měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina.

 

Jak systém funguje?

Aneb cesta odpadů z obalů našich klientů a struktura použití odměn v systému EKO‑KOM

 

Zelené šipky ukazují cestu obalů klientů systému EKO‑KOM: vaši spotřebitelé si koupí zabalený výrobek a poté obal vyhodí do barevného kontejneru na tříděný odpad. Svozové firmy vytříděné odpady odvezou na tzv. dotřiďovací linky, kde se odpady ještě roztřídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování. Takto upravený odpad putuje ke zpracovatelům, kde se vyrábí recyklované výrobky – tímto způsobem se vám mohou například vytříděné PET láhve vrátit jako nový cyklistický dres…

 

Šedivé šipky ukazují, na co jsou použity odměny za sdružené plnění zpětného odběru a recyklace odpadů: 

celkových ročních nákladů AOS EKO KOM, a.s., bylo v roce 2022 vynaloženo na zajištění sdruženého plnění. Konkrétně bylo rozdělení následující: představovaly přímé náklady odpadových činností (sběr obalů a zajištění sběrné sítě v obcích, sběr a využití průmyslových obalů, dotřídění odpadů z obalů, přímá podpora recyklace obalových odpadů). Největší část připadla na obce, protože ony a jejich obyvatelé jsou pro třídění obalových odpadů klíčové a zároveň nejnákladnější. Přímé platby zapojeným obcím za zajištění zpětného odběru obalových odpadů a sběrné sítě a za jejich předání prostřednictvím svozových firem k dotřídění a zpracování v roce 2022 tvořily . Výše odměn obcí je závislá zejména na množství vytříděných odpadů a roste spolu s účinností systému sběru. Přes tvořily náklady na dotřídění obalových odpadů, náklady spojené se sběrem a využitím průmyslových obalových odpadů a náklady na přímou podporu recyklace a využití odpadů z obalů.
Náklady na zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně její kontroly a pravidelných auditů, tvořily loni . Náklady na povinnou osvětu, vzdělávání žáků v oblasti ochrany životního prostředí, informování spotřebitelů a na další činnosti vedoucí ke správnému a efektivnímu třídění odpadů v ČR, představovaly celkových nákladů. Náklady na administrativu a řízení činily a zákonné odvody státu byly ve výši z celkových nákladů.
Bohužel příjmy AOS musely být v roce 2022 o bezmála 673 miliónů vyšší kvůli tvorbě zákonem předepsané rezervy. Od roku 2021 je dle nové legislativy tvorba rezervy pro AOS již povinná. Tato povinnost je stanovena § 21a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Poplatky tak musely být v minulém roce o 18,8 % vyšší právě z důvodu tvorby rezervy vyžadované zákonem. Výše této zákonné rezervy má do roku 2025 odpovídat nejméně 50 % celkových nákladů autorizované obalové společnosti.

Přehled dosahovaných výsledků systému EKO‑KOM naleznete zde.

 

Kontakty
Barbora Linhartová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 444

Růžena Vosolová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 445

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce :

    vytřídil každý Čech průměrně odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo obalů recyklováno nebo energeticky využito