O společnosti a systému EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.“

Schéma EKO‑KOM

Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.

Společnost EKO‑KOM dlouhodobě dosahuje státem požadované  míry recyklace, aby mohla splnit za své klienty povinnosti zpětného odběru a využití obalových odpadů ve standardech vyžadovaných zákonem. Přesto, že z hlediska výsledků recyklace patříme mezi přední státy v EU, z hlediska jednotkových nákladů na tunu recyklovaného odpadu patříme mezi systémy nejúspornější. To jednoznačně potvrzuje studie BIO Intelligence Service, která byla zadána Evropskou komisí, a která mimo jiné srovnává náklady na třídění a recyklaci obalů vynakládaných v zemích EU s dosahovanou vysokou mírou recyklace. Spolu s českými městy a obcemi tak náš průmysl vytvořil systém třídění a recyklace odpadu, který patří k nejúčinnějším a současně nejefektivnějším v Evropě.

 

Více k činnostem společnosti EKO‑KOM

V rámci plnění zákonných požadavků za své klienty, EKO‑KOM zajišťuje kontinuální odbyt vytříděné suroviny, což znamená udržet dostatečnou kvalitu výstupního produktu, která je prodejná jak na evropském tak i globálním trhu.

Pro splnění veškerých požadavků zákona za své klienty, musela společnost EKO‑KOM přesvědčit minimálně 65% spotřebitelů, aby si osvojili správné návyky třídění odpadu. Udržování stabilní ochoty alespoň 65% spotřebitelů využívat službu zpětného odběru vyžaduje účinný mix komunikačních technik zahrnujících standardní reklamní nástroje i formy dlouhodobého vzdělávání. Na spotřebitelské chování je nutné působit i z hlediska kvality třídění, protože míra znečištění odpadu přímo souvisí s náklady celého systému a stabilitou odbytu výstupní suroviny.

Efektivita celého systému recyklace obalů se opírá zejména o spolupráci s obcemi a městy při zajištění dostatečného množství dostupných kontejnerů a jejich obsluhy. Nedílným článkem řetězce nakládání s tříděnými odpady jsou úpravci zajišťující dotřídění sebraných odpadů a finální zpracovatelé druhotné suroviny. Podporována totiž musí být také samotná recyklace dotříděných odpadů v případě některých obtížně využitelných odpadových materiálů.

Podmínkou dostatečné účasti obyvatel na třídění odpadů je dostupná sběrná síť.  Je prakticky ověřeno, že pokud vzdálenost, kterou musí občan ujít k nejbližšímu kontejneru, přesáhne 400 metrů, pak bude odpad třídit nejvýše 5 % populace. Pro stabilní zapojení nejméně 65 % spotřebitelů do třídění odpadu musí být sběrné kontejnery rozmístěny tak, aby běžná donášková vzdálenost nepřesahovala 150 metrů. Současná průměrná vzdálenost k nejbližšímu sběrnému místu je už méně než 90 metrů, což znamená, že kvalita sběrné sítě vyžadovaná spotřebiteli je námi poskytována již na většině území státu. Sběrná síť je v současné době tvořena z více než barevných nádob na tříděný sběr papíru, plastů, skla a nápojových kartonů a v menší míře kovů. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory, sběrná střediska a výkupny.

Akcionáři společnosti:

Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o. 10 %
Ardagh Metal Packaging Manufacturing Austria GmbH 10 %
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 10 %
Hamé s.r.o. 10 %
KMV BEV CZ s.r.o. 10 %
Opavia – LU, a.s. 10 %
Procter & Gamble Czech Republic, s.r.o. 10 %
SIG Combibloc s.r.o. 10 %
Tetra Pak Česká republika s.r.o. 10 %
UNILEVER ČR, spol. s r.o. 10 %

Představenstvo společnosti:

Předseda Radomil Mádr
Místopředseda Michal Dyttert
Člen Tomasz Janowski
Člen Pavel Komůrka
Člen Pavel Hampejs
Člen Šárka Kaplanová
Člen Martin Veselý
Člen Štěpán Ledvina
Člen Martin Tomovčík

Dozorčí rada společnosti:

 

Předseda rady Radek Bayer
Člen Hana Zmítková
Člen Barbora Frková
Člen Alessandro Angelo Maria Pasquale
Člen Jelena Petljanski
Člen Kateřina Pavelčíková
Člen Ján Hlaváč

Rada pro dialog:

Společnost EKO‑KOM vytvořila v roce 2021, v souladu s novým ustanovením Směrnice 2008/98/ES o odpadech (čl.  8a odst. 6), tzv. Radu pro dialog – volený poradní orgán společnosti pro vedení dialogu mezi stranami zapojenými do provádění systému sdruženého plnění dle zákona o obalech.

Jan Mraček Hospodářská komora
Jana Přecechtělová Svaz místních samospráv ČR
Gabriela Dlouhá Agrární komora
Lucie Svobodová Ministerstvo zemědělství
Pavel Drahovzal Svaz měst a obcí ČR
Pavlína Kulhánková Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kateřina Dostálová Ministerstvo životního prostředí

 

Kontakty
Lucie Müllerová

tisková mluvčí
pr@ekokom.cz
+420 602 186 205

Soubory ke stažení
Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce :

    vytřídil každý Čech průměrně odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo obalů recyklováno nebo energeticky využito