O společnosti a systému EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.“

Schéma EKO‑KOM

Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.

Společnost EKO‑KOM dlouhodobě dosahuje státem požadované  míry recyklace, aby mohla splnit za své klienty povinnosti zpětného odběru a využití obalových odpadů ve standardech vyžadovaných zákonem. Přesto, že z hlediska výsledků recyklace patříme mezi přední státy v EU, z hlediska jednotkových nákladů na tunu recyklovaného odpadu patříme mezi systémy nejúspornější. To jednoznačně potvrzuje studie BIO Intelligence Service, která byla zadána Evropskou komisí, a která mimo jiné srovnává náklady na třídění a recyklaci obalů vynakládaných v zemích EU s dosahovanou vysokou mírou recyklace. Spolu s českými městy a obcemi tak náš průmysl vytvořil systém třídění a recyklace odpadu, který patří k nejúčinnějším a současně nejefektivnějším v Evropě.

 

Více k činnostem společnosti EKO‑KOM

V rámci plnění zákonných požadavků za své klienty, EKO‑KOM zajišťuje kontinuální odbyt vytříděné suroviny, což znamená udržet dostatečnou kvalitu výstupního produktu, která je prodejná jak na evropském tak i globálním trhu.

Pro splnění veškerých požadavků zákona za své klienty, musela společnost EKO‑KOM přesvědčit minimálně 65% spotřebitelů, aby si osvojili správné návyky třídění odpadu. Udržování stabilní ochoty alespoň 65% spotřebitelů využívat službu zpětného odběru vyžaduje účinný mix komunikačních technik zahrnujících standardní reklamní nástroje i formy dlouhodobého vzdělávání. Na spotřebitelské chování je nutné působit i z hlediska kvality třídění, protože míra znečištění odpadu přímo souvisí s náklady celého systému a stabilitou odbytu výstupní suroviny.

Efektivita celého systému recyklace obalů se opírá zejména o spolupráci s obcemi a městy při zajištění dostatečného množství dostupných kontejnerů a jejich obsluhy. Nedílným článkem řetězce nakládání s tříděnými odpady jsou úpravci zajišťující dotřídění sebraných odpadů a finální zpracovatelé druhotné suroviny. Podporována totiž musí být také samotná recyklace dotříděných odpadů v případě některých obtížně využitelných odpadových materiálů.

Podmínkou dostatečné účasti obyvatel na třídění odpadů je dostupná sběrná síť.  Je prakticky ověřeno, že pokud vzdálenost, kterou musí občan ujít k nejbližšímu kontejneru, přesáhne 400 metrů, pak bude odpad třídit nejvýše 5 % populace. Pro stabilní zapojení nejméně 65 % spotřebitelů do třídění odpadu musí být sběrné kontejnery rozmístěny tak, aby běžná donášková vzdálenost nepřesahovala 150 metrů. Současná průměrná vzdálenost k nejbližšímu sběrnému místu je už méně než 90 metrů, což znamená, že kvalita sběrné sítě vyžadovaná spotřebiteli je námi poskytována již na většině území státu. Sběrná síť je v současné době tvořena z více než 558 000 barevných nádob na tříděný sběr papíru, plastů, skla a nápojových kartonů a v menší míře kovů. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory, sběrná střediska a výkupny.

Akcionáři společnosti:

Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o. 10 %
Ball Packaging Europe Handelsgesellschaft m.b.H 10 %
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 10 %
Hamé s.r.o. 10 %
KMV BEV CZ s.r.o. 10 %
Opavia – LU, a.s. 10 %
Procter & Gamble Czech Republic, s.r.o. 10 %
SIG Combibloc s.r.o. 10 %
Tetra Pak Česká republika s.r.o. 10 %
UNILEVER ČR, spol. s r.o. 10 %

Představenstvo společnosti:

Předseda Ing. Tomáš Kadlec
Místopředseda Mgr. Hana Zmítková
Člen RNDr. Lenka Nejedlová
Člen Ing. Ivan Krejčí, CSc.
Člen Ing. Radomil Mádr

Dozorčí rada společnosti:

 

Předseda Ing. Pavel Hampejs
Člen Radek Bayer
Člen Mgr. Michal Dyttert
Člen Štěpán Ledvina
Člen Pavel Komůrka
Člen Petr Polák, MBA
Člen Mgr. Šárka Kaplanová
Člen Ing. Lukáš Hora

 

Kontakty
Lucie Müllerová

tisková mluvčí
pr@ekokom.cz
+420 602 186 205

Soubory ke stažení
Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2021:

    vytřídil každý Čech průměrně 71,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo 77 % obalů vytříděno a předáno k recyklaci nebo energetickému využití