Využití odpadů

Nezastupitelným článkem v procesu nakládání se separovanými odpady je svoz, třídění, úprava a využití s důrazem na materiálovou recyklaci.

V rámci zajištění efektivního toku obalových odpadů od jejich sběru až po využití, je možné po splnění technických a technologických podmínek a zapojení do systému sdruženého plnění EKO‑KOM, získat finanční podporu (pro konkrétní činnost v řetězci nakládání s obalovými odpady) s následujícími subjekty a to dle typu jejich činnosti.

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce :

    vytřídil každý Čech průměrně odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo obalů recyklováno nebo energeticky využito