Povinnosti klientů

Klienti AOS mají dle smlouvy tři základní povinnosti:

 • Evidence obalů uvedených na trh nebo do oběhu
 • Čtvrtletní platba Odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů
 • Roční platba Poplatku za zaevidování do systému sdruženého plnění

Evidence

Systém EKO‑KOM shromažďuje údaje o objemu množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu od společností, se kterými má uzavřenu Smlouvu o sdruženém plnění. K tomu slouží Čtvrtletní výkaz o produkci obalů, který je sestaven autorizovanou obalovou společností dle struktury vyžadované státní správou v souladu s platnými právními předpisy.

Při vykazování jsou obaly rozlišovány na obchodní a průmyslové. Obchodní jsou dále rozděleny na prodejní, skupinové a přepravní. Zvlášť jsou vedeny údaje o opakovaně použitelných obalech. Je nutno i tyto obaly evidovat, neboť určité procento z nich končí v komunálním odpadu a jejich evidenci vyžadují státní orgány v souladu se zákonem.

EKO‑KOM, a.s. data sumarizuje a předkládá je MŽP, aby prokázala dosažení požadované míry využití. Údaje o množství obalů uvedených na trh jednotlivými společnostmi jsou považovány za důvěrné. Přestože jsou výkazy strukturovány tak, že informace v nich obsažené by neměly mít žádnou skutečnou komerční hodnotu, nebudou tato data nikdy zpřístupněna třetí osobě s výjimkou požadavků stanovených zákonem.

EKO‑KOM, a.s., jako autorizovaná obalová společnost automaticky pravidelně zapisuje své klienty (osoby, které mají uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění) do Seznamu osob, vedeného MŽP.

 

Čtvrtletní platba odměny

Odměna za dané období (kalendářní čtvrtletí), fakturovaná klientovi autorizované obalové společnosti EKO‑KOM, a.s., je vypočítána na základě množství obalů uvedených ve výkazu o produkci obalů za toto období a na základě platné poplatkové struktury – ceníku.

Lhůta na zaslání výkazu o produkci obalů je do 30-ti dnů po skončení čtvrtletí. Na základě výkazu je vystavena faktura.  Pokud výkaz o produkci obalů nebude odeslán nebo nebude zaplacen fakturovaný poplatek, může to být důvodem pro odstoupení od smlouvy.

Každému klientovi je přiděleno klientské číslo, pomocí něhož je možné odkazovat se na uhrazení poplatku za obaly. EKO‑KOM, a.s. doporučuje svým klientům, aby uváděli informaci o zaplacení poplatku společně s klientským číslem na svých fakturách.

 

Platba poplatku

Za zaevidování do systému EKO‑KOM je každému klientovi účtován poplatek. Výše poplatku činí 1 600,- Kč bez DPH a zahrnuje evidenční poplatek do Státního fondu životního prostředí (SFŽP) dle §30 zákona o obalech ve výši 800,- Kč a administrativní poplatek za evidenci v systému EKO‑KOM rovněž ve výši 800,- Kč.

Kontakty
Kateřina Kašparová

asistentka - evidence
evidence@ekokom.cz
+420 729 848 430

Zuzana Žáková

oddělení pohledávek
pohledavky@ekokom.cz
+420 729 848 450

Soubory ke stažení
Věděli jste, že
 • Klientům nabízíme

  Poradenství v oblasti značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh

  Kvalitní elektronickou komunikaci, která šetří náklady

  Informace o zahraničních systémech Zeleného bodu

  Bezplatné semináře z oblasti obalového zákona