Littering

Úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů

V novele zákona o obalech je v § 10a definována povinnost pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly. Jedná se o povinnost hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu.

Tato povinnost nabyla účinnosti 1. 1. 2023.

 

Jak splníme tuto povinnost?

Tuto povinnost je možné splnit prostřednictvím uzavřené smlouvy o sdružené plněním s autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM od 1. čtvrtletí 2023. V rámci čtvrtletního výkazu o produkci obalů vyplníte list L – Litteringové obaly, na jehož základě Vám bude fakturována odpovídající částka (celková hmotnost obalů v tunách x sazba za tunu).

 

Jaké obaly patří mezi litteringové?

Povinnost se vztahuje na jednorázové plastové obaly na potraviny a nápoje, které jsou zcela nebo částečně vyrobeny z plastu:

 

Typ obalu

část C přílohy č. 4
k zákonu o obalech
Hranice
sáčky a balení zhotovené z pružného materiálu

 

obsahují potraviny určené k okamžité spotřebě z těchto sáčků nebo balení bez jakékoli další přípravy
nádoby na nápoje
o objemu až 3 litry
≤ 3 L

na pivo, víno, vodu, tekuté občerstvení, šťávy a nektary, instantní nápoje a mléko

(tj. nádoby, jež se používají k pojmutí nápojů, např. nápojové lahve, včetně jejich uzávěrů a víček, a nápojové obaly z kompozitních materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček)

 

plastové odnosné tašky

 

< 50 mikronů

 

 

Typ obalu

část D přílohy č. 4
k zákonu o obalech
Hranice
nápojové kelímky

 

včetně jejich uzávěrů a víček
nádoby na potraviny

 

jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají k pojmutí potravin, které jsou

a) určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou,

b) obvykle spotřebovávány z této nádoby a

c) připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně nádob na potraviny používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná jídla připravená k okamžité spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny

 

Jak evidovat litteringové obaly?

Výše uvedené obaly se evidují ve čtvrtletních výkazech o produkci obalů na listu

L – Litteringové obaly (prvně za 1. čtvrtletí 2023)

Eviduje se celková hmotnost jednorázových plastových obalů. U obalů uvedených v části D přílohy č. 4, které jsou částečně vyrobeny z plastu, se kromě celkové hmotnosti obalu eviduje i hmotnost plastu v daném obalu.

 

Předpokládaná struktura listu L – Litteringové obaly

Tmavé kolonky se nevyplňují.

 

Jaké jsou poplatky za litteringové obaly?

Poplatky za littering naleznete ve struktuře odměn na tomto odkazu:
https://www.ekokom.cz/cz/klienti/poplatky/

Nádoby na nápoje 532 Kč / t
Sáčky a balení na potraviny 532 Kč / t
Nápojové kelímky 532 Kč / t
Nádoby na potraviny 532 Kč / t
Plastové odnosné tašky 532 Kč / t

Platné od 1. 1. 2023, uvedené ceny jsou bez DPH.

Poplatek se vypočítá ze sloupce „celková hmotnost v tunách“.

 

Jak byly poplatky stanoveny?

Podle zákona o obalech měla AOS EKO‑KOM povinnost vypracovat způsob výpočtu nákladů na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů. Tento způsob výpočtu byl posouzen a schválen MŽP – seznámit se s ním můžete zde:
Způsob výpočtu nákladů na littering 2023 – EKO‑KOM (ekokom.cz)

 

Aktuální situace

V současné době (leden 2023) čekáme na prováděcí předpis, který uvede rozsah a způsob vedení evidence. Jakmile bude prováděcí předpis uveřejněn, neprodleně Vám zašleme konečnou podobu Výkazu a metodiku pro jeho vyplňování, včetně pomocných kritérií a názorných příkladů k určení hranic pro evidenci výše zmíněných typů obalů. Připravujeme pro Vás také semináře a online školení, abychom Vám co nejvíce usnadnili přechod k novému způsobu vedení evidence.

 

 

Věděli jste, že
  • Klientům nabízíme

    Poradenství v oblasti značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh

    Kvalitní elektronickou komunikaci, která šetří náklady

    Informace o zahraničních systémech Zeleného bodu

    Bezplatné semináře z oblasti obalového zákona