Systém Zeleného bodu

Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62.

Značka zelený bod

Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO‑KOM, a. s., která je nositelem práv na území ČR. To znamená, že ochrannou známku ZELENÝ BOD mohou používat podnikatelské subjekty, které mají se společností EKO‑KOM, a. s. uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění a jsou tedy jejími klienty. Prostřednictvím této smlouvy je poskytnuto oprávnění používat ochrannou známku ZELENÝ BOD. Společnost EKO‑KOM, a. s. získala dne 7. září 2000 licenci od organizace PRO EUROPE k užívání značky ZELENÝ BOD na území České republiky. To bylo potvrzením, že společnost EKO‑KOM splňuje požadavky příslušných předpisů EU na systémy pro zajištění využití obalového odpadu. Licence poskytnutá společností EKO‑KOM, a.s. neopravňuje klienta k užívání značky ZELENÝ BOD mimo území ČR. Pro přímou distribuci označeného výrobku v zahraničí je proto nutné získat souhlas organizace oprávněné poskytovat licenci na příslušném trhu. Značka ZELENÝ BOD smí být užívána pouze při zachování zvláštních pravidel. Klientům doporučujeme používat značku na obchodním balení všude tam, kde je to vhodné a praktické. Značka nesmí být užívána v žádném jiném smyslu a nesmí být doprovázena žádným dalším textem, který by ji dával do souvislosti s vlastnostmi obalu, zejména ve vztahu k ochraně životního prostředí.

Systémy zpětného odběru a využití odpadů z obalů (tj. systémy Zeleného bodu) fungují v členských státech EU obdobně jako v ČR – dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EHS o obalech a obalových materiálech.

Pokud vaše firma prodává své balené zboží ve státech EU, máte povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Je tedy vhodné zkontrolovat, zda prodejce vašeho zboží má smlouvu s příslušným systémem Zeleného bodu v dané zemi. Pokud tomu tak není, bude povinností vaší společnosti tuto smlouvu uzavřít.

Pro bližší informace se obraťte na kolegyně z kontaktů v pravém sloupci.

Kontakty
Hana Hradecká

hradecka@ekokom.cz
+420 729 848 470

Ivana Pavelková

pavelkova@ekokom.cz
+420 729 848 404

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce :

    vytřídil každý Čech průměrně odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo obalů recyklováno nebo energeticky využito