Mezinárodní členství

Společnost EKO‑KOM, a.s. je členem dvou evropských sdružení EXPRA a PRO-EUROPE.

EXPRA

EXPRA - Extended producer responsibility alliance

Společnost EKO‑KOM  je členem evropské asociace EXPRA (EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE), která byla založena v roce 2013. Je organizací zastřešující systémy recyklace obalů a obalových odpadů ve vlastnictví povinných osob (podnikající právnické a fyzické osoby).

Primárním cílem asociace EXPRA je poskytovat know-how a doporučovat osvědčené postupy systémům pro sběr a třídění odpadu v jednotlivých státech. Asociace usiluje o zlepšení kvality a účinnosti služeb nabízených systémy v jednotlivých zemích a o další rozvoj systému sběru, třídění a recyklace obalů.

Asociace EXPRA dále shromažďuje zkušenosti a osvědčené postupy svých členů v souvislosti s otázkami týkajícími se prevence vzniku odpadu, snížení množství obalů a optimalizace, jakož i účinného informování spotřebitelské veřejnosti. Z tohoto společného know-how těží i tvůrci předpisů v rámci EU a průmyslové svazy.

Hlavním úkolem členů asociace EXPRA je zajistit v jednotlivých státech účinnou implementaci vhodných celostátních systémů sběru a třídění odpadů. Tímto způsobem průmyslové podniky a obchodní společnosti zajišťují svou vlastní povinnost zpětného odběru použitých prodejních obalů. Cílem je zajistit, aby sběr, třídění a recyklace odpadů probíhalo ekonomicky a ekologicky co nejúspornějším způsobem.Asociace EXPRA a všichni její členové spolupracují na tom, aby ekologickým a ekonomickým způsobem zajistily optimalizaci systémů používaných v jednotlivých státech, a to formou intenzivní spolupráce. Snaží se ukázat, že recyklace použitého obalového materiálu je důležitým krokem na cestě k udržitelnému rozvoji, tolik potřebného k zachování naší planety pro příští generace.

Členové asociace EXPRA jsou národní organizace zajišťující sběr a třídění odpadu, založené a provozované odpovědnými průmyslovými podniky zejména v Belgii, Bulharsku, na Kypru, v České republice, Irsku, Lucembursku, na Maltě, v Rumunsku, na Slovensku a ve Španělsku.EXPRA vznikla v rámci Evropy jako přímá odpověď na Evropskou směrnici o obalech a obalových odpadech z roku 1994. Tato Směrnice vyžaduje, aby členské státy EU zajistily, aby pro účely sběru, třídění a recyklace obalových odpadů byly vytvořené „systémy“ otevřené účasti průmyslových podniků.

Ve většině těchto zemí byla Směrnice implementována prostřednictvím systémů odpovědnosti výrobců, vytvořených s cílem převzít odpovědnost za sběr a třídění obalových odpadů za celé průmyslové odvětví.

Základní informace o jednotlivých organizacích zajišťujících využití obalového odpadu v Evropě naleznete na domovské stránce EXPRA (www.expra.eu). Podrobnější informace potom na stránkách jednotlivých systémů.

Systém PRO Europe

Pro Europe logo

PRO EUROPE = Packaging recovery organization Europe sdružuje systémy, které používají značku ZELENÝ BOD jako symbol financování využití odpadů z obalů.Poskytuje práva k používání ochranné známky „Zelený bod“ podle určitých pravidel aplikovaných na jednotlivé systémy, které jsou zřizovány v evropských účastnických státech a mající za cíl dosažení optimální implementace Směrnice ES 94/62.Vyvíjí a kontroluje kritéria použití ochranné známky „Zelený bod“ pro výrobce a distributory obalů a/nebo baleného zboží v souladu s evropským kartelovým úřadem.