Smlouva s VOP

Smlouva o sdruženém plnění se skládá ze tří částí: Smlouvy k podpisu, Všeobecných obchodních podmínek a příloh.

 

 

1. Smlouva o sdruženém plnění

Tato smlouva je uzavíraná s klienty Autorizované obalové společnosti EKO‑KOM, a.s.

Smlouvu klientům zasíláme poštou nebo elektronicky přes datovou schránku:

a) poštou ve dvou výtiscích
 • Po obdržení smlouvy prosíme o zajištění podpisu statutárním zástupcem vaší společnosti nebo osobou oprávněnou na základě plné moci (v tomto případě prosíme plnou moc přiložit ke smlouvě).
 • Zašlete oba podepsané výtisky na adresu naší společnosti (EKO‑KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4).
 • Následně bude smlouva podepsána z naší strany a zaslán podepsaný jeden výtisk smlouvy poštou na vaši adresu.

 

b) elektronicky přes datovou schránku
 • V případě, že Vám byla dle vaší žádosti smlouva zaslána elektronicky přes datovou schránku, prosíme o elektronický podpis statutárním zástupcem vaší společnosti nebo osobou oprávněnou na základě plné moci (v tomto případě prosíme plnou moc přiložit k zasílané smlouvě). Smlouvu, prosím, netiskněte ani nijak neupravujte. Naskenovaný a ručně podepsaný výtisk bohužel nemůžeme akceptovat.
 • Smlouvu opatřenou elektronickým podpisem zašlete datovou schránkou zpět (ID datové schránky: kbbdu2k). Po elektronickém podpisu smlouvy oprávněnou osobou z naší strany Vám bude finální dokument zaslán zpět do datové schránky.

 

Smlouva je platná od kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla podepsána a pokrývá produkci obalů v celém tomto kalendářním čtvrtletí.

Pokud dochází k nahrazení původní smlouvy, identifikační číslo EKO‑KOM ID Vám zůstává stejné.

 

Pokud uvádí vaše společnost obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli v převažujícím rozsahu (> 50 % prodeje spotřebitelům), prosíme navštivte tento odkaz: retailová smlouva.

V případě, že vaše společnost není usazena v České republice, je oprávněna si určit pověřeného zástupce. Dále podnikatel, který prostřednictvím použití prostředků komunikace na dálku prodává přímo spotřebitelům nebo jiným konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazen, jednorázové plastové obaly nebo obalové prostředky uvedené v částech C nebo D přílohy č. 4 k zákonu o obalech, je povinen určit si za účelem plnění povinností stanovených tímto zákonem pověřeného zástupce. Smlouvu s pověřeným zástupcem naleznete zde.

 

2. Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou vydány jako součást smlouvy o sdruženém plnění v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku. Tyto VOP představují jednotné podmínky pro poskytování sdruženého plnění ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) zákona o obalech.

 

 

3. Přílohy

Součástí Všeobecných obchodních podmínek jsou následující přílohy:

 

 

Podrobné informace k nové smlouvě

K zajištění plnění povinností prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO-KOM dochází na základě smlouvy uzavřené s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. (dále též jen „AOS“ nebo „naše společnost“). I Vaše společnost je tak smluvním partnerem naší společnosti na základě stávající smlouvy o sdruženém plnění (dále jen „smlouva“). Naše společnost si přeje i nadále zajišťovat prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO-KOM plnění Vašich zákonných povinností tak, aby byly plněny zákonné podmínky.

Smlouvy, které naše společnost se svými klienty uzavírá, musejí odpovídat platné legislativě. Smlouva byla naposledy upravována v roce 2011.

V nedávné době došlo k novelizaci či vydání těchto právních předpisů a dalších legislativních aktů, které jsou relevantní pro obsah smlouvy:

 • novela zákona o obalech č. 477/2001 Sb., provedená zákonem č. 545/2020 Sb.;
 • směrnice 2019/904/EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí;
 • zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Současně dochází k projednávání i dalších záměrů, které se mohou přímo dotknout podmínek zajišťování sdruženého plnění v budoucnu a v souvislosti s tím i samotné smlouvy. To vyžaduje zajištění vyšší míry flexibility v otázce účinné možnosti naší společnosti reagovat na realizaci těchto záměrů a zajistit, aby jednotné podmínky sdruženého plnění odpovídaly požadavkům právních předpisů.

Z těchto důvodů jsme byli nuceni upravit stavbu stávající smlouvy a zapracovat nové legislativní požadavky do návrhu nové smlouvy. Zajištění plnění Vašich povinností prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO-KOM si tak vyžádá obměnu Vaší stávající smlouvy za smlouvu v novém znění.

Nová smlouva vychází v maximální možné míře z původní smlouvy a věříme, že se nám ji podařilo uzpůsobit tak, aby byly zachovány původní principy, přičemž byla upravena, doplněna či odebrána některá ustanovení, tak, aby smlouva odpovídala současnému stavu a právní úpravě.

Rádi bychom Vás seznámili se změnami, které jsou hlavními důvody obměny Vaší stávající smlouvy, a s hlavními odlišnostmi nové smlouvy (která se skládá ze samotné smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek – „VOP“ – a jejich příloh) oproti dosavadní smlouvě.

Předně jsme se po zralé úvaze rozhodli k formální úpravě konstrukce smlouvy. Nově je smlouva koncipována tak, že je tvořena třemi částmi, vlastní smlouvou, VOP a přílohami. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu nutnosti flexibilně reagovat na legislativní změny. Obecně z důvodu velké a rychlé dynamiky legislativních změn v rámci Evropské unie a v rámci naší legislativy může a zřejmě i bude docházet k rozšíření nebo změně, či úpravě našich povinností. Tyto změny bývají nezřídka přijímány krátce před tím, než je musí EKO-KOM, a.s. nebo i další subjekty spolupracující v rámci systému sdruženého plnění EKO-KOM implementovat. Ve smlouvě tak budeme vzájemně deklarovat naše základní vzájemné povinnosti, ve VOP budou tyto povinnosti detailně popsány. Pokud by se v budoucnu změnily ze strany Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“) nebo z důvodu legislativních změn naše povinnosti, můžeme je nastavit ve VOP a nemusíme uzavírat nové smlouvy se všemi klienty. Detaily podmínek stanovených pro provedení změny VOP jsou stanoveny ve smlouvě.

Dále jsme v rámci nové smlouvy přistoupili k některým obsahovým změnám práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a to zejména k následujícím změnám:

 • Přechodem na novou smlouvu dochází k úpravě a změnám v nastavení smluvních pokut za porušení smluvních povinností, které jsou nově upraveny v rámci čl. XXIII. VOP. Úpravou zejména dochází k podstatnému snížení výše smluvní pokuty za případné předání nepravdivých či neúplných informací prostřednictvím výkazu. Dle stávajícího znění smlouvy je v takovém případě AOS oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši dvojnásobku rozdílu mezi odměnou AOS vypočtenou na základě poskytnutých informací a odměnou vypočtenou na základě úplných a pravdivých informací (čl. XX. odst. 1., věta druhá, stávající smlouvy). Nově je AOS oprávněna účtovat dle čl. XXIII. odst. 3 VOP smluvní pokutu toliko ve výši jedné poloviny zjištěného rozdílu. Zůstávají zachovány smluvní pokuty za prodlení s předáním výkazu. Dále dochází k ucelené revizi smluvních pokut, blíže viz čl. XXIII. VOP.
 • Nově je v rámci čl. V. odst. 3 VOP zavedena povinnost klienta zpracovat opravný výkaz po provedení auditu, a to dle jeho výsledku. Tento opravný výkaz je klient povinen předat AOS nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne předání příslušné zprávy auditora. Porušení této povinnosti může být sankcionováno smluvní pokutou dle čl. XXIII. odst. 2 VOP.
 • Rozumíme rovněž snaze klientů přispívat k ochraně životního prostředí prostřednictvím nadstandardního plnění jejich závazků v oblasti zpětného odběru odpadu z obalů, využití odpadu z obalů nebo nadstandardního plnění jiných povinností stanovených zákonem o obalech. Abychom všem klientům umožnili tento postup v souladu s požadavky legislativy, zapracovali jsme v rámci čl. XI. VOP podmínky, za kterých může kterýkoliv z klientů AOS dobrovolně převzít závazky v oblasti tzv. rozšířené odpovědnosti výrobce nad rámec závazků stanovených právními předpisy.
 • Klienti neusazení v České republice mohou plnit své povinnosti stanovené zákonem o obalech prostřednictvím pověřeného zástupce ve smyslu § 13a zákona o obalech. Vzhledem k této možnosti jsme dále v rámci čl. XII. VOP upravili postup uzavření smlouvy v případě využití pověřeného zástupce, jakož i podmínky plnění povinností dle smlouvy v případě, že je uzavírána s pověřeným zástupcem klienta.

Smlouvu si, prosím, projděte a seznamte se s jejím obsahem, včetně znění VOP a jejich příloh.

Smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce. V případě potřeby naleznete veškeré informace v angličtině na našem webu (včetně volného překladu smlouvy).

Podpisem nové smlouvy, bude automaticky zrušena a nahrazena předchozí smlouva, a to včetně všech příloh (článek VII. odst. 1 nové smlouvy).

Naše společnost je připravena Smlouvu ve znění, v jakém jste ji obdrželi, uzavřít po jejím řádném uzavření za Vaši stranu postupem dle nové smlouvy.

Nabídka na uzavření smlouvy v novém znění je činěna s výhradou změny nabídky po dobu, kterou máte na její uzavření. Naše společnost je tak oprávněna z legislativních či provozních důvodů jednostranně upravit znění smlouvy nebo VOP, včetně příloh, v době od učinění nabídky do okamžiku jejího přijetí, a to obdobně postupem dle čl. V. nového znění smlouvy, které naleznete zde. Nabídka po této změně zůstává v platnosti, znění dokumentů je však upraveno dle oznámené změny.

V návaznosti na zákonnou povinnost naší společnosti zajistit jednotnost podmínek smlouvy ve vztahu ke všem klientům naší společnosti dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona o obalech je nutné neodkladné uzavření nového znění smlouvy. Pro zajištění jednotnosti podmínek sdruženého plnění dle předchozí věty dále musíme přistoupit k ukončení stávající smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenu, a to výpovědí dle podmínek stávající smlouvy. Uvedený krok je vynucen naší povinností zajistit jednotnost podmínek pro všechny naše klienty. Rozhodně jsme však i nadále připravení zajišťovat plnění Vašich povinností prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO-KOM. Doporučujeme novou smlouvu uzavřít nejpozději do skončení příslušného smluvního období trvání stávající smlouvy pro zachování kontinuity plnění povinností stanovených zákonem o obalech. Dlouhodobá koexistence dvou různých typů smluv není možná.

Pro vyloučení pochybností dále uvádíme, že tzv. sleva z poplatku dle stávající smlouvy bude pro rok 2024 zachována za stávajících podmínek. Pro účely nového znění smlouvy je sleva z poplatku pro rok 2024 a podmínky pro její aplikaci uvedena v Ceníku, který je přílohou č. 3 VOP.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že nová smlouva je stejná pro všechny klienty a nelze v ní zohledňovat konkrétní požadavky, zejména pak takové, které by měnily principy smlouvy a jejího řešení. To z důvodu výše uvedené zákonné povinnosti jednotnosti podmínek sdruženého plnění. Nové znění smlouvy bylo rovněž projednáno s MŽP a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

 

Informace v anglickém jazyce

Informace k nové smlouvě v anglickém jazyce naleznete na tomto odkazu: ENGLISH.

Kontakty
Růžena Vosolová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 445

Barbora Linhartová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 444