Úpravci odpadu – směsný komunální odpad

Úpravce odpadů provozující zařízení na úpravu / dotřídění směsného komunálního odpadu za účelem dotřídění a následného předání k materiálové recyklaci jednotlivých využitelných složek, se může zapojit do systému EKO‑KOM na základě Smlouvy o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů ze směsného komunálního odpadu.

Podmínkou pro uzavření smlouvy je souhlas k provozování zařízení podle Zákona o odpadech (uděluje krajský úřad) a kolaudační rozhodnutí, ze kterého je patrné, že zařízení je kolaudováno jako stavba sloužící k úpravě (dotřídění) odpadů. Mezi další podmínky patří technologická úroveň zařízení a kapacita – viz. Podmínky pro zapojené subjekty.

Úpravce zajišťuje podle smlouvy pro AOS dotřídění odpadů na kvalitu druhotné suroviny (kvalitativní požadavky na upravené odpady jsou součástí smlouvy a vycházejí z podmínek zpracovatelského průmyslu) a následné využití druhotné suroviny předáním zpracovateli. Za svoji činnost obdrží úpravce smluvní odměnu.

Odměna je vypočtena dle sazby (Kč/t) a podílu obalů (v %) na základě řádně vyplněného a dodaného čtvrtletního výkazu, ve kterém jsou uvedena množství a rozdělení odpadů od obcí, od dalších původců, včetně subjektů, které zajistily konečné využití druhotných surovin.