Zapojení svozových firem

Svozová firma je osobou oprávněnou k nakládání s odpady, která provádí sběr a svoz odpadu do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadu.

Přestože hlavními smluvními partnery společnosti jsou povinné osoby a obce, mají svozové firmy svoje nezastupitelné místo v systému EKO‑KOM. Svozové firmy jsou do systému zapojeny buď nepřímo prostřednictvím obcí, nebo přímo na základě smluvního vztahu.

Svozové firmy mohou se systémem EKO‑KOM spolupracovat jako dodavatelé výkazů za obce což jim dává možnost účastnit se akreditačních řízení systému EKO‑KOM.

Svozové firmy, které jsou akreditované systémem EKO‑KOM obdrží mimo jiné certifikát potvrzující tuto skutečnost.

Zapojení svozových firem do systému prostřednictvím obcí

Obec zapojená do systému EKO‑KOM na základě uzavřené Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen smlouva), může po dohodě se svozovou firmou pověřit svozovou firmu čtvrtletním vykazováním vytříděných odpadů na území obce. Tuto skutečnost obec společnosti sděluje prostřednictvím Dodatku č.1 ke Smlouvě, ve kterém uvádí identifikační údaje svozové firmy, kterou pověřila vykazováním. V tomto okamžiku se svozová firma stává „Dodavatelem výkazů za obec.“ Uzavřením tohoto dodatku se obec nezbavuje zodpovědnosti za práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy s obcí. Doporučujeme, aby obec a svozová firma měly  tuto skutečnost ošetřenou ve vzájemném smluvním vztahu, kde budou přesně uvedené podmínky, za kterých bude svozová firma provádět výkaznictví za obec, včetně případných sankcí za pozdní předání výkazu, nebo nepravdivé údaje uvedené ve výkazu. Uzavřením dodatku totiž obec nepřevádí na svozovou firmu jen povinnost čtvrtletního vykazování, ale i dodržování lhůt předávání výkazu, úplnost a pravdivost vyplnění výkazu, na požádání prokázání pravdivosti údajů a archivaci podkladů po dobu 4 let.

Obec nemůže vykazováním pověřit více než jednu firmu.

Svozová firma vykazuje za obce formou „Hromadného výkazu.“ V hromadném výkazu je uvedený aktuální seznam obcí, které svozovou firmu pověřily vykazováním. Vyplňování hromadného výkazu za obce je jednou z podmínek pro udělení Akreditace EKO‑KOM. Pro vyplnění a zasílání výkazů platí stejná pravidla jako pro obec, tzn. výkaz je třeba úplně a pravdivě vyplnit a předat příslušnému regionálnímu manažerovi EKO‑KOM, a.s. písemně, elektronicky nebo faxem do konce měsíce následujícím po ukončeném kalendářním čtvrtletí.

Obec má právo po dohodě se svozovou firmou, zmocnit svozovou firmu k fakturaci odměny buď jménem obce na účet obce, nebo jménem obce na účet firmy. Zmocnění příslušné svozové firmy obec provádí prostřednictvím „Plné moci“ Přílohy č. 1 k Dodatku č. 1., ve které uvádí identifikační údaje svozové firmy. V tomto okamžiku se svozová firma stává „Příjemcem odměny obce.“ I v tomto případě doporučujeme, aby obec a svozová firma měly  tuto skutečnost ošetřenou ve vzájemném smluvním vztahu. Obec nemůže zmocnit k fakturaci více firem, příjemcem odměny obce může být pouze firma, která zároveň za obec vykazuje. Vzhledem k rozdílnému uplatňování DPH u obce a svozové firmy doporučujeme věnovat pozornost způsobu účtování a fakturace odměny.

Zapojení svozových firem do systému na základě samostatného smluvního vztahu

V případě, kdy svozová firma jako oprávněná osoba podle zákona o odpadech zajišťuje sběr a využití odpadů z obalů od původců, kteří nejsou obcemi, může se do systému EKO‑KOM zapojit prostřednictvím „Smlouvy o zajištění využití odpadů z obalů.“  Na základě této smlouvy může svozová firma obdržet odměnu za odpady z obalů, jejichž původci nejsou obce a u kterých zajistila využití v souladu se zákonem o odpadech. Uzavřením smlouvy o zajištění využití odpadů z obalů se svozová firma stává „Dodavatelem živnostenských odpadů z obalů.“ Odměna se pro dodavatele vypočítává na základě čtvrtletního výkazu, ve kterém jsou uvedena množství a původci odpadů z obalů včetně subjektů, které zajistily konečné využití odpadů z obalů. Bližší informace o tomto typu smluvního vztahu poskytne Kateřina Hamouzová.

V případě, že svozová firma zároveň provozuje zařízení na úpravu odpadů, zejména dotřiďovací linku,  může se do systému EKO‑KOM zapojit prostřednictvím „Smlouvy o zajištění využití odpadů z obalů.“ Na základě tohoto smluvního vztahu se provozovatel zařízení k úpravě odpadů stává „Úpravcem odpadů z obalů.“  Bližší informace o tomto typu smluvního vztahu poskytne Bc. Petr Pichler.

Kontakty
Ing. Kateřina Hamouzová

hamouzova@ekokom.cz
+420 729 848 202

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce :

    vytřídil každý Čech průměrně odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo obalů recyklováno nebo energeticky využito