Výkazy

V případě, kdy obec zapojená do systému EKO‑KOM   pověří po vzájemné dohodě  svozovou firmu čtvrtletním vykazováním vytříděných odpadů na území obce, stává se firma „Dodavatelem výkazů za obec.“

Vykazování za obce

Pro dodavatele výkazů za obec platí stejná pravidla jako pro obec. Informace do výkazů je třeba vyplnit úplně a pravdivě a je třeba jej předat společnosti do konce měsíce následujícího po ukončeném kalendářním čtvrtletí. Zásadním rozdílem mezi vykazováním obcí a dodavatelem výkazů je forma výkazu, který se pro potřeby vykazování dodavatelem nazývá „Hromadný výkaz“.

Hromadný výkaz generuje po ukončení každého čtvrtletí příslušný regionální manažer společnosti a zasílá ho e-mailem příslušnému dodavateli výkazů. Tímto způsobem je zajištěno, že je vždy vygenerovaný hromadný výkaz s aktuálním seznamem obcí, které pověřily dodavatele výkazů vykazováním v daném čtvrtletí. Dodavatel výkazů zasílá vyplněný hromadný výkaz zpět příslušnému regionálnímu manažerovi společnosti, nejpozději však do konce měsíce následujícího po ukončeném kalendářním čtvrtletí.

Do hromadného výkazu se uvádějí údaje o množství odpadů, které byly na území obce v daném čtvrtletí vytříděny a předány k využití, údaje o množství odstraněného směsného komunálního odpadu, údaje o velikosti a počtu sběrných nádob a o frekvenci jejich vývozu, dále údaje o oprávněných osobách, které odpad z obce svezly a o zařízeních ve kterých došlo k využití odpadu. Pokud v obci působí i jiné subjekty provozující sběr a třídění odpadů a obec má o množství tohoto odpadu podklady a chce zajistit jejich předání do výkazu, doporučujeme, aby obec předala tyto doklady dodavateli výkazu, který je zapracuje do hromadného výkazu a uchová pro případnou kontrolu auditora společnosti EKO‑KOM, a.s.

V případě, kdy regionální manažer společnosti zjistí nedostatky ve vyplnění hromadného výkazu, je oprávněn vyžadovat od dodavatele výkazu provedení nápravy. Do té doby než je hromadný výkaz bez nedostatků, není možné provádět výpočet odměny za obce. Výpočet odměny pro obce provádí regionální manažer společnosti s tím, že vypočtenou částku rozesílá jako podklady pro fakturaci jednotlivým obcím, které si zajišťují fakturaci samy, nebo příjemci odměny obce, pokud ho obce k fakturaci zmocnily.

Vzhledem k tomu, že hromadné výkazy jsou zpracovávány elektronicky, je nezbytné, aby byly výkazy odeslány též v elektronické podobě. Vyplňování hromadných výkazů je jednou z podmínek pro udělení Akreditace EKO‑KOM. V současné době jsou generovány hromadné výkazy ve formátu MS Excel, který je upraven i pro uživatele starších verzí tohoto softwaru.

Fakturace odměny

V případě, kdy obec po dohodě se svozovou firmou zmocní svozovou firmu k fakturaci odměny jménem obce na účet obce, nebo jménem obce na účet firmy, stává se svozová firma „Příjemcem odměny obce.“ Příjemcem odměny obce může být jen příslušný dodavatel výkazů. Fakturu je možné vystavit jen na základě podkladů k fakturaci, který zašle příjemci odměny obce regionální manažer společnosti EKO‑KOM, a.s. Podklady k fakturaci se skládají z dopisu, ve kterém je uvedené celková výše odměny a fakturační pokyny a dále z rozpisu odměny jednotlivých obcí, které zmocnily příjemce odměny. Doba splatnosti je 30 dní od vystavení faktury, faktura může být vystavena ihned po obdržení podkladů pro fakturaci.

Bližší informace o možnostech vykazování a fakturace prostřednictvím svozové firmy Vám poskytnou příslušní regionální manažeři společnosti EKO‑KOM, a.s.