Historie

Jak společnost EKO‑KOM, a.s. vznikla? Jak se vyvíjela obalová legislativa v ČR? Odpověď na tyto a jiné otázky naleznete ve stručné historii systému EKO‑KOM na této stránce.

1997

V tomto roce vstoupil v platnost zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve kterém byla obalová problematika řešena pouhými dvěma paragrafy. Ve stejném roce byla založena společnost EKO‑KOM, a.s. s cílem vytvořit systém Zeleného bodu v ČR. Společnost zahájila pilotní projekty na ověření různých způsobů tříděného sběru odpadů v oblasti se 120 000 obyvateli a připravila ve spolupráci s pedagogy rozsáhlý a dlouhodobý vzdělávací projekt (Tonda Obal), zaměřený na výchovu žáků základních škol v oblasti třídění odpadů.

1999

ČPSOŽP a Ministerstvo životního prostředí uzavřeli dobrovolnou Dohodu o uplatňování Směrnice 94/62/EC o obalech a obalových odpadech v ČR. Dohoda stanovila principy fungování systému EKO‑KOM tak, aby se na podniky zapojené v tomto systému pohlíželo jako na subjekty, které zajistili zpětný odběr a využití v požadovaném rozsahu. Od roku 1999 je systém EKO‑KOM uveden v Aproximační strategii ČR pro oblast životního prostředí jako způsob realizace závěrů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EHS o obalech a obalových materiálech.

2000

Společnosti EKO‑KOM, a.s. byla udělena od PRO EUROPE licence k užívání známky Zelený bod v ČR.

2001

Od začátku tohoto roku platila povinnost využití obalů v rozsahu stanoveném zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech. V průběhu roku pokračovala ekonomická i procesní stabilizace systému EKO‑KOM, který zahájil výzkumné pilotní projekty v obcích a vzdělávací a osvětovou činnost. Na konci roku bylo zapojeno v systému téměř 600 podniků, což představuje 42 % obalů uvedených na trh v ČR a bylo uzavřeno 2 750 smluv s obcemi s celkovým počtem více než 8 milionů obyvatel.

2002

Na začátku roku nabyl účinnosti zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, který již přesněji definuje povinnosti spojené s nakládáním s obaly a obalovými odpady. 28. 3. 2002 bylo společnosti EKO‑KOM, a.s. vydáno Ministerstvem životního prostředí Rozhodnutí o autorizaci dle platného zákona o obalech. EKO‑KOM, a.s. se tak stala autorizovanou obalovou společností.

2004

Od roku 2002 výrazně vzrostl počet klientů systému EKO‑KOM a přiblížil se k hranici 21 000 firem. Současně také rostl počet obcí zapojených v systému. Na začátku tohoto roku činil přibližně 4 450 obcí. Postupně také byly uzavírány smlouvy s osobami oprávněnými nakládat s odpadem jejichž počet přesáhl 100 smluv. Sběrná síť v průběhu roku 2004 dosáhla počtu více než 100 tisíc instalovaných kontejnerů a je tak dostupná 97 % spotřebitelů.

2005

Dne 29.3.2005 vydalo Ministerstvo životního prostředí na návrh EKO‑KOM, a.s. rozhodnutí, kterým byla podle § 17 odst. 7 zákona o obalech prodloužena autorizace společnosti EKO‑KOM, a.s. až do 31.12.2012.

2006

Na začátku roku 2006 nabyla účinnosti v pořadí již druhá novela zákona 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů. Cílem této novely bylo především stanovit nový rozsah využití a recyklace obalového odpadu do roku 2012. Jednou z výrazných změn a především velkou úlevou pro mnohé opravdu malé producenty obalů, bylo při splnění dvou podmínek (produkce do 300 kg/rok, obrat do 4,5 mil./rok) zproštění povinností zpětného odběru a využití obalového odpadu. Další změnou bylo zrušení povinnosti značení obalů, týkající se především materiálového značení. Dále pak byly zjednodušeny některé povinnosti a upřesněny některé definice stávajícího zákona.

2008-2009

V druhém pololetí roku 2008 začala prudce klesat poptávka po druhotných surovinách. Tato krize odbytu se plně rozvinula v roce 2009. Rozpad trhu druhotných surovin, drastický propad cen a náhlý nedostatek recyklačních kapacit se v prvním pololetí roku stal závažným tématem institucí EU. Společnost EKO‑KOM, a.s. zavedla Stabilizační program, na kterém se shodl Svaz měst a obcí ČR a Hospodářská komora ČR. Program, který byl projednán i parlamentními výbory, představoval řešení ekonomického šoku, kterým byl výpadek příjmů z prodeje vytříděných surovin. Na finanční stabilizaci třídění se pak společně podílela města a obce spolu s průmyslem, v tomto případě prostřednictvím naší společnosti.

2010

V roce 2010 se trh s druhotnými surovinami začal postupně stabilizovat. Ceny některých komodit výrazně vzrostly (např. některé třídy papíru), jiné se dostaly na úroveň období se standardním obchodováním s druhotnými surovinami. Náklady spojené se sběrem a svozem tříděných odpadů se však bohužel nesnížily.

2011

Díky společnému úsilí všech klientů systému  EKO‑KOM a také všech obcí, se kterými spolupracujeme na tom, aby odpady našly své další využití jako náhrada surovin, se nám společně podařilo za jeden rok snížit produkci skleníkových plynů o 954 579 tun CO2. Tříděním a recyklací odpadů bylo uspořeno celkem 23,3 miliard MJ energie. Byla tak uspořena celoroční energetická spotřeba 260 tis. domácností, tedy jednoho průměrného kraje.  Celkovou produkci skleníkových plynů v ČR jsme naším společným úsilím omezili o celé 1 %.

2012

19. března 2012 byla Ministerstvem životního prostředí společnosti EKO‑KOM prodloužena autorizace do roku 2020. Autorizace je podstatná pro to, aby EKO‑KOM mohl zajišťovat třídění a využití odpadu z obalů.  Největší změny se týkají recyklačních cílů, kdy je stanoveno využití až 80 % obalových odpadů. Nově je požadována vyšší hustota sběrné sítě na zpětný odběr obalových odpadů. EKO‑KOM na základě požadavků autorizace musí také kontinuálně realizovat informování spotřebitelů v rozsahu prokazatelného informování alespoň 90 % populace každým rokem. Zvýšené požadavky byly stanoveny na environmentální výchovu školní mládeže. Svými vzdělávacími školními programy musí EKO‑KOM ročně zasáhnout minimálně 15 % školní populace dětí ve věku od 3 do 15 let, a to přímou výukou provedenou v osobním kontaktu lektora s žáky. Zvýšené nároky jsou v autorizaci také kladeny na přísnější kontroly Ministerstvem životního prostředí týkající se správnosti evidence obalů v podnicích vyrábějících nebo obchodujících s baleným zbožím.

2015


Celkové množství vytříděných obalů v ČR prolomilo za uplynulých 15 let hranici 8 milionů tun. V ČR tak už bylo vytříděno a zrecyklováno 8,35 mil. tun odpadů – taková hromada má objem jako památná hora Říp. A znovu se zkvalitnila i sběrná síť – po celé ČR je už přes 272 000 barevných kontejnerů a každý z nás to k nim má v průměru jen 97 metrů.

2016

Obyvatelé ČR se v třídění dále zlepšují. Za uplynulý rok vynesl každý z nás do barevných kontejnerů v průměru 44,8 kilogramů tříděného odpadu. K tomu jsme ještě odevzdali 11 kilogramů kovů. Celkem se pak v ČR zrecyklovalo bezmála 800 000 tun obalových odpadů. Pro třídění odpadů je po celé ČR k dispozici více než 307 000 barevných nádob a průměrně to k nim lidé ze svých domovů mají jen 96 metrů.

2017

5. června oslavila společnost EKO‑KOM, a.s., 20 let od svého založení. To je významné jubileum nejen pro ni, ale i pro samotný systém třídění a recyklace obalových odpadů, který společnost EKO‑KOM v ČR stejně dlouho provozuje. Průřez těmi uplynulými 20 lety najdete ZDE

 

2018

Evropský trh druhotných surovin ovlivnil zákaz dovozu odpadů do Číny. Čínský zákaz se dotknul zejména netříděného a méně kvalitního plastového odpadu. V ČR se po letech začíná znovu řešit otázka možného zálohování PET lahví. V Systému je zapojeno 6131 obcí a průměrná vzdálenost k barevným kontejnerům se zkrátila na 91 metrů.

2019

Na trhu druhových surovin došlo v úvodu roku k propadu cen, za které se tato tříděná komodita obchoduje. EKO‑KOM zpracovává odpadovou analýzu, jak dosáhnout nové cíle CEP a SUP a následně (v září 2020) ji zveřejní pod názvem Strategie 21+.

2020

Nejen odpadářský sektor je zásadně ovlivněn dvěma vlnami pandemie nového koronaviru COVID-19. Ukazuje se důležitost třídění odpadů, zavádí se nová pravidla pro třídění během epidemie, během nouzového stavu a pobytu lidí v jejich domovech významně roste produkce domovních odpadů, roste i podíl odpadů z e-shopů. MŽP rozhodlo o prodloužení Autorizace pro EKO‑KOM, a.s. Na konci roku se ČR dočkala nové odpadové a obalové legislativy.

2021

Tento rok si připravil pro odpadové hospodářství další zatěžkávací zkoušky. Tou první byla pokračující pandemie, druhou pak řada změn vyplývajících z nových evropských směrnic. Obce, úpravci i zpracovatelé se museli vypořádat s omezením skládkování, zvýšením skládkovacího poplatku a především pak s požadavkem na vyšší míru dotřídění obalových odpadů pro recyklaci. Nová odpadová legislativa změnila také definici recyklace a posunula měřící bod recyklace.

2022

Pro celý sektor byl rok 2022 náročný především kvůli hospodářské a energetické krizi. Museli jsme se vypořádat s výkyvy v poptávce po druhotných surovinách a zároveň řešit skokové zdražení energií. Právě vysoké ceny energií byly velmi zásadní pro zpracovatele druhotných surovin. Reálně tak hrozilo omezení v oblasti zpracování tříděných obalových odpadů. Aby k tomuto scénáři nedošlo, zahájil EKO‑KOM finanční intervence. Hlavním cílem opatření bylo zachovat stabilní tok tříděných obalových odpadů z obcí do úpravy na třídicích linkách až po konečné zpracování u recyklátorů.

2023

Rok 2023 byl specifický vysokou inflací, která se projevila napříč odvětvími, včetně obalového i odpadového sektoru. Lidé méně utráceli, výrobci tak uvedli na trh méně baleného zboží a obalů. Evidovali jsme díky tomu méně vzniklého obalového odpadu. Navzdory tomu se ale zvýšila celková míra využití obalových odpadů na 86 %. Z hlediska legislativních povinností začala platit od 1. ledna 2023 pro výrobce úzkého segmentu plastových obalů a obalových prostředků na potraviny a nápoje povinnost hradit obcím poplatek za úklid litteringového odpadu. Zároveň jsme v souladu s legislativními požadavky přistoupili k dalšímu kroku diferenciace obalů podle pravidel ekomodulace.

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce :

    vytřídil každý Čech průměrně odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo obalů recyklováno nebo energeticky využito