Právní předpisy

Orientace v legislativě může být složitá, přinášíme Vám proto přehled právních předpisů, které upravují obalovou problematiku v EU a ČR a úplný přehled technických norem včetně odkazu na Český normalizační institut, kde lze normy pořídit.

Zákony a směrnice související s obalovou problematikou

 

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech – aktuální znění

 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

 

Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech – aktuální znění

 

Směrnice 2008/98/ES o odpadech – aktuální znění

 

Rozhodnutí Komise 97/129/ES – identifikační systém pro obalové materiály

 

LITTERING

 

EU

Směrnice 2019/904/ES
o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Pokyny komise týkající se plastových výrobků na jedno použití (2021/C 216/01)
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

 

ČR

Zákon č. 477/2001 Sb.
o obalech – OBALY

Zákon 243/2022 Sb.
o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí – VÝROBKY

 

 

Přehled norem souvisejících s obalovými odpady

 

ČSN EN 13193 Obaly – Obaly a životní prostředí – Terminologie

ČSN 77 0052-2 Obaly – Odpady z obalů – Část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu z obalů (zrušená 30. 9. 2014)

ČSN 77 0053 Obaly – Odpady z obalů – Pokyny a informace pro nakládání s použitým obalem

ČSN 77 0054 Obaly – Požadavky na vratné spotřebitelské obaly (zrušená 30. 9. 2014)

ČSN EN 13427 Obaly – Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů

ČSN EN 13428 Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení – Prevence snižováním zdrojů

ČSN EN 13429 Obaly – Opakované použití

ČSN EN 13430 Obaly – Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu

ČSN EN 13431 Obaly – Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace nejnižší výhřevnosti

ČSN EN 13432 Obaly – Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

TNI CEN/TR 13695-1 Obaly – Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí – Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech

TNI CEN/TR 13695-2 Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí. Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek přítomných v obalech

ČSN CR 13504 Obaly – Využití materiálu – Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu

Technické normy smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem příslušného úřadu.

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem České agentury pro standardizaci (https://www.agentura-cas.cz/), která byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a od 1. 1. 2018 převzala od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Adresa, na kterou můžete zasílat objednávky a kde získáte informace o prodeji norem ČSN:

 

Česká agentura pro standardizaci 

Na Žertvách 132/24, 180 00  Praha 8
Zákaznický servis – tel. 221 802 802

info@agentura-cas.cz

 

Věškeré normy můžete online prohlížet na internetových stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Na jeho stránkách naleznete také odkaz na prodejce norem v papírové podobě. Odkaz na internetové stránky úřadu naleznete v pravém sloupci.

 

Kontakty
Barbora Linhartová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 444

Růžena Vosolová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 445

Zbyněk Kolář

specialista na normy
kolar@ekokom.cz
+420 729 848 460