Systémová podpora zpracovatelů a recyklátorů obalových odpadů

8. 1. 2021 LegislativaObalyOdpadTřídění

AOS EKO‑KOM dlouhodobě plní svou funkci při zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití obalových odpadů pro své klienty. V roce 2018 a 2019 byly schváleny dvě nové evropské Směrnice, O obalech a obalových odpadech (známé jako CEP) a O omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (SUP). Tyto nové právní předpisy významným způsobem mění systémy nakládání s obaly a obalovými odpady v celé Evropě. Zásadním milníkem je především rok 2025, ke kterému musí Česká republika, a tedy i systém rozšířené odpovědnosti výrobců EKO‑KOM, plnit nové ambiciózní cíle, zvláště pak ty, které jsou věnovány recyklaci.  Tyto nové požadavky byly na sklonku minulého roku implementovány do zákona o obalech a do odpadových předpisů. Projednávání těchto předpisů a celý legislativní proces jsme pečlivě sledovali a připravovali jsme se na zajištění plnění nových požadavků kladených na producenty baleného zboží. Jedním z následků nové legislativy je i proměna samotné definice recyklace, kterou se rozumí vstup zpracované druhotné suroviny do samotné recyklační technologie. Zároveň došlo i k přehodnocení, co je považováno za recyklaci a co nikoliv. Toto se například týká výrobků určených ke kombinovanému materiálovému a energetickému využití, jako jsou tuhá alternativní paliva do cementáren, což již nadále není považováno za recyklaci.

Pro zajištění splnění recyklačních procent bylo již v minulosti nutné finančně podpořit úpravu a zpracování některých druhů odpadů, u nichž jsou možnosti zpracování omezené vzhledem k nízké poptávce po této druhotné surovině nebo vzhledem k obtížnosti jejich zpracování. Za obtížně zpracovatelný obalový odpad lze považovat takový odpad, pro který platí, že zpracování druhotné suroviny z něj do výrobku je nákladnější, než výroba z primární suroviny. Jedná se zejména o barevné plastové fólie a další druhy plastů (směsné plasty), které na trhu druhotných surovin nemají prodejní hodnotu. Tyto odpady tedy nejsou prodejnou komoditou za pozitivní hodnotu a jejich recyklace je fakticky placenou službou.

Jedním z nových požadavků kladených na obalový průmysl je podílet se na úhradě oprávněných nákladů na sběr obalů a na nákladech jejich využití. AOS EKO‑KOM proto zveřejnila nový sazebník odměn za zajištění využití druhotné suroviny z obalových odpadů na svých webových stránkách. Jedná se o finanční podporu pro zpracovatele plastových odpadů, konkrétně frakce směsných plastů a plastových fólií původem z ČR. Cílem této podpory je zajištění zvýšení odbytu u vybraných problematických komodit, abychom zajistili koncovou recyklaci pro tyto materiály a tedy splnění požadovaných recyklačních procent pro obaly.

Tato podpora navazuje na realizovaná opatření směřovaná na zvýšení účinnosti procesu třídění obalových odpadů na třídicích linkách, o kterých jsme vás informovali zde.

Jsme si vědomi, že trh druhotných surovin a s recyklovanými výrobky se dynamicky mění, a proto je pravděpodobné, že se naše podpora bude dále upravovat dle aktuální tržní situace.

Vysvětlení finanční intervence EKO‑KOM do využití papírového odpadu z obalů

AOS EKO‑KOM přistoupila ke zvýšení platby třídícím linkám, které jsou smluvním partnerem systému EKO...

Zvýšení plateb za dotřídění odpadu pro materiálovou recyklaci

Nová legislativa, která implementuje nová pravidla EU pro nakládání s obalovým odpadem, vyžaduje roz...

Rozvoj sběrné sítě pro třídění kovových odpadů

S účinností od 1. ledna 2015 mají obce dle zákona o odpadech povinnost zajistit třídění kovových odp...

Ekonomika odpadového hospodářství obcí za rok 2018

Vývoj nákladů a příjmů v rámci odpadového hospodářství obcí dlouhodobě sleduje AOS EKO‑KOM, a.s. Hla...