Systémová podpora zpracovatelů a recyklátorů obalových odpadů

8. 1. 2021 LegislativaObalyOdpadTřídění

AOS EKO‑KOM dlouhodobě plní svou funkci při zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití obalových odpadů pro své klienty. V roce 2018 a 2019 byly schváleny dvě nové evropské Směrnice, O obalech a obalových odpadech (známé jako CEP) a O omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (SUP). Tyto nové právní předpisy významným způsobem mění systémy nakládání s obaly a obalovými odpady v celé Evropě. Zásadním milníkem je především rok 2025, ke kterému musí Česká republika, a tedy i systém rozšířené odpovědnosti výrobců EKO‑KOM, plnit nové ambiciózní cíle, zvláště pak ty, které jsou věnovány recyklaci.  Tyto nové požadavky byly na sklonku minulého roku implementovány do zákona o obalech a do odpadových předpisů. Projednávání těchto předpisů a celý legislativní proces jsme pečlivě sledovali a připravovali jsme se na zajištění plnění nových požadavků kladených na producenty baleného zboží. Jedním z následků nové legislativy je i proměna samotné definice recyklace, kterou se rozumí vstup zpracované druhotné suroviny do samotné recyklační technologie. Zároveň došlo i k přehodnocení, co je považováno za recyklaci a co nikoliv. Toto se například týká výrobků určených ke kombinovanému materiálovému a energetickému využití, jako jsou tuhá alternativní paliva do cementáren, což již nadále není považováno za recyklaci.

Pro zajištění splnění recyklačních procent bylo již v minulosti nutné finančně podpořit úpravu a zpracování některých druhů odpadů, u nichž jsou možnosti zpracování omezené vzhledem k nízké poptávce po této druhotné surovině nebo vzhledem k obtížnosti jejich zpracování. Za obtížně zpracovatelný obalový odpad lze považovat takový odpad, pro který platí, že zpracování druhotné suroviny z něj do výrobku je nákladnější, než výroba z primární suroviny. Jedná se zejména o barevné plastové fólie a další druhy plastů (směsné plasty), které na trhu druhotných surovin nemají prodejní hodnotu. Tyto odpady tedy nejsou prodejnou komoditou za pozitivní hodnotu a jejich recyklace je fakticky placenou službou.

Jedním z nových požadavků kladených na obalový průmysl je podílet se na úhradě oprávněných nákladů na sběr obalů a na nákladech jejich využití. AOS EKO‑KOM proto zveřejnila nový sazebník odměn za zajištění využití druhotné suroviny z obalových odpadů na svých webových stránkách. Jedná se o finanční podporu pro zpracovatele plastových odpadů, konkrétně frakce směsných plastů a plastových fólií původem z ČR. Cílem této podpory je zajištění zvýšení odbytu u vybraných problematických komodit, abychom zajistili koncovou recyklaci pro tyto materiály a tedy splnění požadovaných recyklačních procent pro obaly.

Tato podpora navazuje na realizovaná opatření směřovaná na zvýšení účinnosti procesu třídění obalových odpadů na třídicích linkách, o kterých jsme vás informovali zde.

Jsme si vědomi, že trh druhotných surovin a s recyklovanými výrobky se dynamicky mění, a proto je pravděpodobné, že se naše podpora bude dále upravovat dle aktuální tržní situace.

Účinnost dotřídění plastových odpadů na třídicích linkách k době COVIDU klesla, EKO‑KOM pracuje na otočení trendu

Od začátku letošního roku je v platnosti nový zákon o odpadech, ve kterém jsou transponovány cíle a ...

Multikomoditní sběry a jejich správná evidence

Multikomoditní sběry nejsou v ČR žádnou novinkou a mají zde dlouholetou tradici. V různých podobách ...

S tříděním odpadu v ulicích pomohou i odpadkové koše

Denně na ulici lidé produkují značné množství odpadu, který končí v menších odpadkových koších. Jedn...

Podrobné analýzy sběrné sítě

Ve společnosti EKO‑KOM provádíme od roku 2017 detailní geografické analýzy sběrné sítě měst a obcí v...