Úhrada nákladů obcím za littering a černé skládky

9. 8. 2022 Littering

V tomto článku najdete následující témata:

Směrnice SUP – nové povinnosti

Směrnice 2019/904/EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která je častěji označována jako Směrnice o jednorázových plastech (angl. Single-use Plastics Directive, SUPD) přináší celou řadu nových povinností a opatření. Ty budou do české legislativy podle plánu MŽP transponovány, tedy přeneseny, prostřednictvím dvou samostatných zákonů. Prvním bude novela obalového zákona č. 477/2001 Sb. a druhým bude zcela nový Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Návrhy obou těchto zákonů prošly 20. 7. 2022 třetím čtením v Poslanecké sněmovně a nyní zamíří do Senátu. Ačkoli v následujícím legislativním procesu může ještě dojít ke změnám obou předpisů, EKO-KOM se snaží již nyní připravit na všechny povinnosti, které z nich budou plynout. Jednou ze zásadních, která se úzce dotkne také firem a obcí ČR, je povinnost osob uvádějících na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly proplácet část obecních nákladů spojených s úklidem vybraných odpadů, kterých se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání. Pod tímto popisem se skrývá odpad, kterému se i v češtině v poslední době říká litteringový odpad (tedy volně pohozený), a také tzv. černé skládky.

přehled povinností podle SUPD

 • snížení spotřeby plastových nápojových kelímků a nádob na potraviny;
 • zákaz uvádět na trh vyjmenované jednorázové plastové výrobky a výrobky z oxo-rozložitelných plastů;
 • plastové nápojové láhve musí
  • mít neoddělitelná víčka a uzávěry (tj. pevně připojená k láhvi);
  • v případě PET láhví obsahovat minimálně 25 % recyklátu od roku 2025 a minimálně 30 % od roku 2030;
  • dosáhnout míry tříděného sběru 77 % do roku 2025 a 90 % do roku 2029;
 • označování hygienických vložek a tamponů, vlhčených ubrousků, tabákových výrobků a nápojových kelímků upozorněním, že obsahují plasty a jak s odpady z nich má být vhodně nakládáno;
 • hrazení nákladů na osvětová opatření;
 • hrazení nákladů na úklid litteringových odpadů

 

Littering – nové povinnosti pro firmy

Směrnice, a stejně tak i oba připravované zákony, přináší celou řadu povinností, ovšem nikoli pro všechny plastové výrobky nebo všechny plastové obaly. Konkrétně v případě proplácení nákladů spojených s litteringem a černými skládkami je tato povinnost stanovena výrobcům vybraných 5 kategorií výrobků.

 1. Sáčky a balení zhotovené z pružného materiálu, které obsahují potraviny určené k okamžité spotřebě z těchto sáčků nebo balení bez jakékoli další přípravy.
 2. Nádoby na nápoje o objemu až 3 litry, tj. nádoby, jež se používají k pojmutí kapalin, např. nápojové lahve, včetně jejich uzávěrů a víček, a nápojové obaly z kompozitních materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, s výjimkou skleněných nebo kovových nádob na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, včetně jejich uzávěrů a víček.
 3. Plastové odnosné tašky.
 4. Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček.
 5. Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají k pojmutí potravin, které jsou
  a) určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou,
  b) obvykle spotřebovávány z této nádoby a
  c) připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně nádob na potraviny používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná jídla připravená k okamžité spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.

Mezi obaly, na něž se nevztahuje tato povinnost, tak patří např. různé plastové obaly od jiných výrobků, než jsou potraviny (elektronika, domácí potřeby, psací potřeby apod.), ale dokonce ani všechny obaly od potravin do daných definic nespadají (např. různé nádoby na potraviny, které nejsou určené výrobcem k okamžité spotřebě atd). Zcela vyjmuty z této povinnosti jsou všechny neplastové obaly (tj. třeba skleněné nebo kovové), ačkoli se pohozené v přírodě také často nachází. Ze všech odpadů, jejichž úklid obce zajišťují, se tak vztahuje povinnost na velmi malou část.

Ke směrnici bylo vydáno Sdělení Komise též nazývané Guide Line, které dále upřesňuje, co se pod definicemi jednotlivých výrobků skrývá, nicméně i přesto zůstává řada obalů, které není možné podle těchto pokynů jednoznačně zařadit. Zde je důležitý postoj státu, respektive MŽP, ale i ostatních stakeholderů pro přesné vymezení kategorií těchto výrobků.

Pro průmysl dotčený touto legislativou to znamená nejenom příspěvek na úhradu nákladů s úklidem litteringových odpadů, ale také dodatečnou administrativní zátěž.

Další informace pro klienty Systému EKO-KOM naleznete zde.

 

Littering a černé skládky – novinky pro obce

Směrnice SUP si klade za cíl zmírnit znečištění životního prostředí drobnými plastovými odpadky. Ty jsou v angličtině označovány pojmem litter, který se do češtiny nejčastěji překládá jako pohozené odpadky. A aby podpořila úklid tohoto odpadu, který se již v přírodě nachází, stanovila směrnice povinnost výrobců (resp. autorizovaných obalových společností nebo kolektivních systémů), aby se finančně podíleli na nákladech na tyto úklidy. Ačkoli směrnice stanovila Evropské komisi povinnost vydat doplňující informace o rozsahu nákladů, které mají být propláceny, nestalo se tak.

EKO-KOM již několik let spolupracuje s akcí Ukliďme Česko, kterou podporuje jak finančně, tak materiálově. Pro dobrovolnické úklidy odpadů nechal vyrobit za poslední roky již více než 250 tisíc kusů pytlů ze 100% recyklovaného odpadního LDPE.

Společnost EKO-KOM si již krátce po vzniku směrnice SUP nechala Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí n. L. zpracovat rozsáhlou litteringovou studii, která se zabývala zejména skladbou litteringového odpadu a vztahem veřejnosti k tomuto problému. Pro účely studie bylo nutné vytvořit definici litteringu, která co nejvíce odpovídá záměru směrnice a zároveň obvykle používaným definicím tohoto fenoménu.

Definice litteringového odpadu podle Slavík a kol. (UJEP, 2022):

Úmyslně nebo neúmyslně pohozený, ponechaný nebo vlivem přírodních procesů (např. vítr, či voda) zanesený odpad v urbanizovaném (městském, venkovském) nebo přírodním prostředí a také v blízkosti dopravní infrastruktury mimo místa určená pro sběr odpadů (nádoby, odpadkové koše apod.), u něhož původce nejeví aktivní snahu o sběr, a který má negativní vliv na životní prostředí. Z této definice implicitně vyplývá, že součástí litteringu není odpad, který je výsledkem nelegálního chování (např. odpad typický pro černé skládky – elektroodpad, stavební a demoliční odpad, bioodpad apod.)

Ministerstvo životního prostředí použilo definici širší, která se opírá o již existující legislativní rámec v odpadovém hospodářství. Navrhovaná novela zákona o obalech tak stanoví povinnost hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu. Tato definice je širší než původní záměr směrnice SUP, protože kromě klasických pohozených odpadků zahrnuje také tzv. černé skládky, tedy místa, kde je nelegálně, obvykle dlouhodobě, hromaděn odpad, který má charakter spíše objemných kusů (nábytek, stavební suť, elektrospotřebiče, pneumatiky apod.) s obvykle pouze minimálním množstvím obalových odpadů.

Podle dalšího požadavku musí AOS stanovit příspěvky obcím tak, aby pokrývaly průměrné reálné náklady na tuto činnost a nebyly stanoveny v nepřiměřené výši. Způsob stanovení výše příspěvku musí být uveden v metodice, která musí být následně uveřejněna na webových stránkách. Je snahou, aby konstrukce odměny byla co nejjednodušší, např. podobně jako u základní složky odměny za zajištění míst zpětného odběru.

Právě za účelem zodpovědného a správného stanovení průměrných nákladů na všechny tyto činnosti rozešle EKO-KOM v těchto dnech všem partnerským obcím žádost o vyplnění krátkého dotazníku. Ačkoli se na část nákladů spojených s úklidem litteringu a černých skládek dotazujeme v našich pravidelných výročních Dotaznících, formující se legislativní požadavky vyžadují mírně rozšířenou a odlišnou strukturu získaných dat. Proto prosíme všechny dotázané zástupce obcí o vyplnění tohoto doplňkového dotazníku, protože pouze Vaše odpovědi nám umožní správné stanovení průměrných nákladů.

Povinnosti dalších výrobců

Kromě vybraných obalů a obalových prostředků je obdobná povinnost úhrady litteringových nákladů vztažena také na výrobce následujících tří výrobkových skupin:

 1. Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.
 2. Předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost.
 3. Balónky, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům.

Jelikož se ovšem nejedná o obaly ani obalové prostředky, nemůže AOS EKO-KOM, a.s. zajišťovat povinnosti pro tyto výrobce.