Úhrada nákladů obcím za littering a černé skládky

9. 8. 2022 Littering a jednorázové plasty

Aktualizováno 7.11.2022

Změny v legislativě

Na začátku října 2022 nabyly účinnosti dva nové zákony, kterými byla do českého právního řádu transponována, tj. přenesena, opatření zavedená směrnicí 2019/904/EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která je častěji označována jako směrnice o jednorázových plastech (angl. Single-use Plastics Directive, zkráceně SUPD). Opatření týkající se plastových obalů jsou upravena v novele zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (zákon č. 244/2022 Sb.) a pro opatření vztahující se na neobalové plastové výrobky vznikl zcela nový zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Nové zákony přinášejí řadu nových povinností, které se vztahují především na výrobce vybraných plastových výrobků (včetně obalů) a na jejich kolektivní systémy (včetně AOS EKO-KOM). Plastové obaly (a obalové prostředky), jichž se nové povinnosti dle novely zákona o obalech týkají, jsou vymezeny v příloze č. 4 tohoto zákona a plastové výrobky v jediné příloze zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Je však třeba zdůraznit, že ne všechny povinnosti se vztahují vždy na všechny obaly nebo výrobky, které jsou v těchto přílohách vymezeny.

přehled povinností podle SUPD

 • snížení spotřeby plastových nápojových kelímků a nádob na potraviny;
 • zákaz uvádět na trh vyjmenované jednorázové plastové výrobky a výrobky z oxo-rozložitelných plastů;
 • plastové nápojové láhve musí
  • mít neoddělitelná víčka a uzávěry (tj. pevně připojená k láhvi);
  • obsahovat minimálně 25 % recyklátu od roku 2025 (pouze PET láhve) a minimálně 30 % od roku 2030 (všechny plastové láhve);
  • dosáhnout minimální úrovně zpětného odběru 77 % od 1. ledna 2025 a 90 % od 1. ledna 2029;
 • označování hygienických vložek a tamponů, vlhčených ubrousků, tabákových výrobků a nápojových kelímků upozorněním, že obsahují plasty a jak s odpady z nich má být vhodně nakládáno;
 • hrazení nákladů na osvětová opatření;
 • hrazení nákladů na úklid litteringových odpadů

 

Nové povinnosti firem ve vztahu k obcím

Jedním opatřením plynoucím z nových zákonů, které začne platit od 1. ledna 2023, je povinnost vybraných výrobců proplácet obcím náklady spojené s litteringem a černými skládkami, tj. zpravidla nezákonně odloženým odpadem.

Konkrétně, dle novely zákona o obalech, jsou osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu některých z níže uvedených obalů nebo obalových prostředků, povinny hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu.

 1. Sáčky a balení zhotovené z pružného materiálu, které obsahují potraviny určené k okamžité spotřebě z těchto sáčků nebo balení bez jakékoli další přípravy.
 2. Nádoby na nápoje o objemu až 3 litry, tj. nádoby, jež se používají k pojmutí kapalin, např. nápojové lahve, včetně jejich uzávěrů a víček, a nápojové obaly z kompozitních materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, s výjimkou skleněných nebo kovových nádob na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, včetně jejich uzávěrů a víček.
 3. Plastové odnosné tašky.
 4. Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček.
 5. Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají k pojmutí potravin, které jsou:

……….a) určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou,

……….b) obvykle spotřebovávány z této nádoby a

……….c) připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně nádob na potraviny používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná ……….jídla připravená k okamžité spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.

Mezi obaly, na něž se tato povinnost nevztahuje, tak patří např. různé plastové obaly od jiných výrobků, než jsou potraviny (elektronika, domácí potřeby, psací potřeby apod.), ale dokonce ani všechny obaly od potravin do daných definic nespadají (např. různé nádoby na potraviny, které nejsou určené výrobcem k okamžité spotřebě atd.). Zcela vyjmuty z této povinnosti jsou všechny neplastové obaly (tj. skleněné, kovové či papírové), ačkoliv se jich občané rovněž nelegálně zbavují mimo místa určená k jejich odkládání.

Dle zákona o omezení dopadu vybraných výrobků na životní prostředí se obdobná povinnost bude rovněž vztahovat na výrobce následující výrobků:

 1. tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky;
 2. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost;
 3. balónky, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům.

Jelikož se však nejedná o obaly ani obalové prostředky, nemůže povinnosti těchto výrobců zajišťovat AOS EKO-KOM.

Z výše uvedeného vyplývá, že ze všech odpadů, jejichž úklid obce zajišťují, se však tato povinnost vztahuje pouze na jejich velmi malou část.

Ke směrnici SUP byly rovněž vydány Pokyny Komise ve formě sdělení Komise, které dále upřesňují, co se pod definicemi jednotlivých výrobků skrývá. Nicméně i přesto zůstává řada obalů, které není možné podle těchto pokynů jednoznačně zařadit. Zde je důležitý postoj státu, respektive MŽP, ale i ostatních stakeholderů pro přesné vymezení kategorií těchto výrobků.

Pro průmysl dotčený touto legislativou to znamená nejenom příspěvek na úhradu nákladů s úklidem litteringových odpadů, ale také dodatečnou administrativní zátěž.

Další informace pro klienty Systému EKO-KOM naleznete zde.

Dopad nové povinnosti výrobců na obce

Směrnice SUP, resp. nové zákony, si kladou za cíl zmírnit znečištění životního prostředí drobnými plastovými odpadky. Drobné odpadky jsou v angličtině označovány pojmem litter, proto se pro ně i v češtině začal využívat pojem littering či litteringový odpad. A aby podpořila úklid tohoto odpadu, který se již v přírodě nachází, stanovila směrnice povinnost výrobců (resp. autorizovaných obalových společností nebo kolektivních systémů), aby se finančně podíleli na nákladech na tyto úklidy. Ačkoli směrnice stanovila Evropské komisi povinnost vydat doplňující informace o rozsahu nákladů, které mají být propláceny, nestalo se tak.

Ministerstvo životního prostředí použilo definici širší, která se opírá o již existující legislativní rámec v odpadovém hospodářství. Tato definice (viz výše) je širší než původní záměr směrnice SUP, protože kromě klasických pohozených odpadků zahrnuje také tzv. černé skládky, tedy místa, kde je nelegálně, obvykle dlouhodobě, hromaděn odpad, který má charakter spíše objemných kusů (nábytek, stavební suť, elektrospotřebiče, pneumatiky apod.) s obvykle pouze minimálním množstvím obalových odpadů.

Pro obce má tato povinnost výrobců veskrze pozitivní dopad, neboť získají nové finanční prostředky, které by měly pokrývat část nákladů spojených s úklidem volně pohozených odpadků na území obce. Cílem tohoto finančního příspěvku je především motivovat obce, aby úklid volně pohozených odpadků prováděly, a tím zmírnily znečištění životního prostředí.

Výši tohoto příspěvku musí výrobci, resp. AOS, dle novely zákona o obalech, stanovit tak, aby pokrývala průměrné reálné náklady na úklid a další vymezené činnosti (přeprava, zpracování) a nebyla stanovena nepřiměřeně. Způsob stanovení výše příspěvku musí být uveden v metodice uveřejněné na webových stránkách AOS. Je snahou, aby konstrukce odměny byla co nejjednodušší, např. podobně jako u základní složky odměny za zajištění míst zpětného odběru.

Společnost EKO-KOM již několik let spolupracuje s iniciativou „Ukliďme Česko“, kterou podporuje jak finančně, tak materiálně. Pro dobrovolnické úklidy odpadů nechala vyrobit za poslední roky již více než 250 tisíc kusů pytlů ze 100% recyklovaného odpadního LDPE.

 

Problematice litteringu a litteringového chování, na něž je toto opatření zaměřeno, se společnost EKO-KOM věnuje již řadu let. Krátce po schválení směrnice SUP si nechala Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí n. Labem zpracovat rozsáhlou litteringovou studii zabývající se zejména skladbou litteringového odpadu a vztahem veřejnosti k tomuto problému. Více o této studii si můžete přečíst zde