Platba za littering – základní informace pro klienty

9. 8. 2022 Littering

Směrnice EU 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (dále jen SUP) a nové povinnosti z ní vyplívající jsou podrobně popsány zde.

Pro firmy je důležitá povinnost ustanovená v článku č. 8: „Členské státy zajistí, aby výrobci plastových výrobků na jedno použití pokrývali náklady na úklid odpadků vznikajících z uvedených výrobků a na následnou přepravu a zpracování těchto odpadků“.

Povinnosti vyplývající ze Směrnice SUP byly transponovány do novely zákona o obalech. Tuto novelu právě (srpen 2022) projednává Senát Parlamentu ČR. Následující řádky tedy obsahují základní informace o nových povinnostech, které budou s největší pravděpodobností stanoveny v zákoně o obalech.

Úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů

V navržené novele zákona o obalech je v §10a stanovena povinnost pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly: hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu.

Další odstavce upřesňují, že povinné osoby musí mít smlouvy s obcemi, jejichž podíl je min. 90 % z celkového počtu obcí ČR a podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil minimálně 90 % z celkového počtu obyvatel ČR. I tyto povinnosti bude možno plnit uzavřením smlouvy o zajištění povinností s autorizovanou obalovou společností (dále AOS).

AOS je povinna (dle §§ 21 a 17 návrhu novely zákona č.477/2001Sb., o obalech) vypracovat metodiku výpočtu nákladů na úklid odpadu. Metodika musí být vypracována na základě průměrných nákladů zjišťovaných pro různé velikostní skupiny obcí tak, aby odrážela reálné náklady na úklid odpadu a tyto náklady nebyly stanoveny v nepřiměřené výši. Na tomto návrhu v současné době pracujeme, poté co dojde k posouzení a schválení MŽP, vás s metodikou včas seznámíme a zveřejníme ji na webových stránkách.

Nové povinnosti i nový způsob evidence se bude týkat těchto obalů a obalových prostředků na potraviny a nápoje:

  • sáčky a balení zhotovené z pružného materiálu,
  • nádoby na nápoje o objemu až 3 litry,
  • plastové odnosné tašky,
  • nápojové kelímky,
  • nádoby na potraviny.

V současné době ještě není známo přesné vymezení kategorií těchto výrobků, kde čekáme na postoj státu (MŽP) a ostatních stakeholderů. Ke směrnici SUP bylo vydáno Sdělení Komise, které dále upřesňuje, co se pod definicemi jednotlivých výrobků skrývá, nicméně stále zůstává řada obalů, které není možné podle těchto pokynů jednoznačně zařadit.