Platba za littering – základní informace pro klienty

9. 8. 2022 Littering a jednorázové plasty

Aktualizováno 10.10.2022

Na začátku října nabyla účinnosti novela zákona o obalech (č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provedené zákonem č. 244/2022 Sb. Tyto změny vycházejí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí („směrnice SUP“). Ze směrnice SUP, mimo jiné, pro výrobce plastových výrobků na jedno použití vyplývají některé nové povinnosti, které byly nyní transponovány do českých právních předpisů.

Jednou z těchto povinností je uhradit obcím náklady vynaložené na úklid odpadu ze zákonem vymezených jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a náklady na následnou přepravu a zpracování tohoto obalového odpadu. Tato povinnost nabude účinnosti 1. 1. 2023 a vztahuje se na osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly, které ji plní prostřednictvím autorizované obalové společnosti („AOS“).

AOS EKO-KOM musí tedy upravit i evidenci, tj. čtvrtletní Výkaz o produkci obalů. Tato změna spočívá především v doplnění nového evidenčního listu, jenž se vztahuje převážně na úzký segment obalů a obalových prostředků na potraviny a nápoje, které jsou vyrobené zcela nebo částečně z plastu (části C a D přílohy č. 4 zákona o obalech), a vztahuje se k úhradě nákladů na úklid odpadu z obalů (úklid tzv. litteringu). Výkaz s touto strukturou evidence obalů tedy použijete poprvé v dubnu 2023 k zaslání dat za první čtvrtletí roku 2023.

Nové povinnosti i nový způsob evidence se budou týkat těchto obalů a obalových prostředků na potraviny a nápoje:

  • sáčky a balení zhotovené z pružného materiálu, které obsahují potraviny určené k okamžité spotřebě z těchto sáčků nebo balení bez jakékoli další přípravy,
  • nádoby na nápoje o objemu až 3 litry,
  • plastové odnosné tašky, vymezené v části C přílohy č. 4 zákona o obalech.

a

V praxi to tedy znamená, že nový list Výkazu budou vyplňovat zejména povinné osoby z potravinářského a nápojového průmyslu.

V současné době ještě čekáme na vydání prováděcího předpisu k novelizovanému zákonu o obalech a na případná upřesňující stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR („MŽP“). Ke směrnici SUP bylo rovněž vydáno sdělení Evropské komise [C(2021) 3762], které dále upřesňuje, co se pod definicemi jednotlivých výrobků skrývá.

 AOS EKO-KOM je také povinna vypracovat metodiku výpočtu nákladů na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů. Na tomto návrhu v současné době pracujeme a poté, co dojde k posouzení a schválení ze strany MŽP, Vás s metodikou včas seznámíme a zveřejníme ji také na našich webových stránkách.

Vzor výkazu pro litteing

Předpokládaná struktura nového listu Výkazu . Upozorňujeme, že ještě může doznat změn, zejména v návaznosti na přijetí prováděcích předpisů. Naší snahou je v co nejširší míře zachovat stávající strukturu Výkazu, aby změna byla pro Vás minimální, proto přidáme pouze jeden nový list L (littering). Jakmile budou známy finální požadavky MŽP a specifikovány kategorie výrobků, neprodleně Vám zašleme konečnou podobu Výkazu a metodiku pro jeho vyplňování, včetně pomocných kritérií a názorných příkladů k určení hranic pro evidenci výše zmíněných typů obalů. Připravujeme pro Vás také semináře a online školení, abychom Vám co nejvíce usnadnili přechod k novému způsobu vedení evidence.

Upozorňujeme, že již od nabytí účinnosti novely, tedy od 1. 10. 2022, mají být do evidence obalů uváděných na trh a do oběhu i do příslušného výkazu spolu s obaly zahrnovány i jednorázové plastové obalové prostředky uvedené v části D přílohy č. 4 zákona o obalech (nápojové kelímky a vymezené nádoby na potraviny), i když se v konkrétním případě nejedná o obaly. Tyto obalové prostředky za 4. čtvrtletí 2022 budete evidovat pouze ve stávající struktuře Výkazu. V detailní podobě budete navíc evidovat všechny zákonem vymezené jednorázové plastové obaly na listu L Výkazu až od 1. 1. 2023.

Současně si Vám dovolujeme doporučit seznámení se s nově přijatými předpisy (zejména novelou zákona o obalech a zákonem č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí), neboť ne všechny povinnosti se přenášejí na AOS a některé se netýkají pouze potravinářského průmyslu.

Chápeme, že evidence „litteringových“ obalů podle nových předpisů nebude zpočátku jednoduchá. Jsme připraveni zodpovídat Vaše a reagovat na Vaše podněty. Prosíme, kontaktujte naše infolinky (tel: 729 848 430; 729 848 444 a 729 848 445).