Multikomoditní sběry a jejich správná evidence

8. 1. 2024 LegislativaObalyObceOdpadTřídění

Multikomoditní sběry nejsou v ČR žádnou novinkou a mají zde dlouholetou tradici. V různých podobách je v současné době využívají asi dvě třetiny obcí. V převážné většině se tzv. multikomodita sbírá do žlutých kontejnerů jako směs převládajícího plastového odpadu s nápojovým kartonem, případně kovy.

 

Obrázek 1: Přehled obcí, které ve 3. čtvrtletí roku 2023 uvedly využití multikomoditního sběru u alespoň jednoho typu sběru.

Ačkoliv má multikomoditní sběr tříděných odpadů řadu předností (zejména úsporu místa na stanovištích a nákladů za svozy), ne vždy však jej lze v obci zavést, a to z důvodu závislosti na možnostech dotřiďovací linky, na niž je směs tříděných odpadů svážena. Pokud dotřiďovací linka není schopna všechny tyto odpady správně dotřídit a vést o nich evidenci, nejeví se kombinovaný sběr jako vhodný způsob soustřeďování komunálních odpadů.

Evidence multikomoditních sběrů

Jestliže se obec rozhodne multikomoditní sběr tříděných odpadů zavést, stojí před ní další úkol spočívající ve výběru způsobu vedení jeho evidence.

Jelikož evidence multikomoditních sběrů vyvolávala v minulosti řadu otázek a nejasností a navíc se přístupy k ní napříč jednotlivými obcemi, svozovými firmami i dotřiďovacími linkami lišily, rozhodlo se MŽP vydat na konci října 2023 nový metodický návod Evidence v případě multikomoditního soustřeďování odpadů v obci a příjmu na třídící/dotřiďovací linku (celé znění naleznete zde).

Citace z metodického návodu „Evidence v případě multikomoditního soustřeďování odpadů v obci a příjmu na třídící/dotřiďovací linku“:

Na nádobě pro soustřeďování multikomodity (směsi) musí být samostatně uvedeny její složky pod jednotlivými názvy odpadu.

Multikomoditní směs bude označena pro účel vedení průběžné odpadové evidence katalogovým číslem převládajícího odpadu s jasně viditelným označujícím příznakem „multikomodita“ Příklad: „20 01 39 Plasty multikomodita“

Třídící linka ve své technologii roztřídí odpad dle materiálu a po dokončení tohoto rozdělení si mimo odpadovou evidenci zaznamená přesné údaje o jednotlivých druzích odpadů. Tyto údaje slouží pro stanovení čtvrtletních a ročních podílových koeficientů složení multikomodity.

Obec obdrží přesné roční průměrné koeficienty obsahu (podílu) jednotlivých složek odpadu v její multikomoditě od třídící linky (případně od svozové společnosti, která je obdrží od třídící linky). V ročním hlášení obce jsou ohlášeny (A00) jednotlivé druhy odpadů (materiálové druhy odpadů) zvlášť, tj. plast, kov, sklo, nápojový karton.

PRO OBCE se ve vztahu k vykazování do Systému EKO-KOM použitím nového metodického návodu nic nemění. Lze však očekávat, že zavedením způsobu evidence podle tohoto metodického návodu dojde ke sjednocení postupů při stanovení podílu jednotlivých komodit v multikomoditní směsi a zpřesnění vykazovaných údajů.

Jako ideální se z hlediska přesnosti dat jeví situace, kdy dotřiďovací linka zaznamenává přesné údaje o jednotlivých druzích odpadů v multikomoditní směsi kvartálně. Obec pak do výkazu uvede v příslušném kvartálu množství jednotlivých vytříděných odpadů ze směsi podle skutečnosti, tak jak jí je (příp. svozové společnosti) dotřiďovací linka předala.

Pokud však obec získá od dotřiďovací linky pouze jednou ročně průměrné podílové koeficienty, tj. roční souhrnné údaje o hmotnosti multikomodit přepočtené na hmotnosti jednotlivých druhů odpadů např. plastů, kovů a nápojových kartonů, a nezná skutečné vytříděné množství v jednotlivých kvartálech, může použít tyto podíly pro stanovení množství jednotlivých druhů odpadů v prvním, druhém a třetím kvartálu. Ve čtvrtém kvartálu, se pak množství jednotlivých druhů odpadů vytříděných z multikomoditní směsi upraví podle skutečně evidovaného množství jednotlivých druhů odpadů za rok (např. podle ročního hlášení obce).

PRO TŘÍDÍCÍ LINKY se ve vztahu k vykazování do Systému EKO-KOM použitím nového metodického návodu rovněž nic nemění. Vedení evidence a pokyny k výkaznictví pro společnost EKO-KOM o množství přijatých a dotříděných odpadů na třídicích linkách (úpravců odpadů) jsou uvedeny v přílohách uzavřené smlouvy (popř. jsou dostupné ke stažení zde).

Závěrem bychom rádi připomněli, že před zavedením multikomoditního sběru v obci, je nezbytné se domluvit se spádovou třídící linkou na tom, jaké komodity je schopna dotřídit, a také na způsobu vedení evidence mezi ní a obcí.

Doporučení pro tvorbu sběrné sítě

Z celé řady realizovaných studií vyplývá, že naprosto zásadní pro účinnost tříděného sběru, je rozmí...

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

I v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru nesmíme zapomínat na odpo...

Littering je problémem nejen estetickým, ale i ekonomickým!

S intenzivními přípravami na splnění nových evropských směrnic známých pod označením CEP a SUP ožívá...

Počet sběrných dvorů v České republice stále roste

1568 – tolik sběrných dvorů a tzv. sběrných míst bylo na území České republiky ke konci roku 2018....