Výkaz a dotazník obcí

K řízení systému nakládání s odpadem a správnému vyplácení odměn slouží Výkazy o celkovém množství a druzích komunálního odpadu a Dotazníky o nakládání s komunálním odpadem.

Výkaz

Každá obec nebo město, zapojené do systému EKO‑KOM má povinnost pravidelně zasílat vyplněný Výkaz o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných, využitých a odstraněných obcí v daném čtvrtletí. Výkaz lze předat písemně, faxem nebo elektronickou poštou na adresu regionálního manažera společnosti nejpozději do konce 1. měsíce po ukončení kalendářního čtvrtletí (tj. vždy nejpozději do 30.4, 31.7., 31.10., 31.1.). V případě pozdního zaslání se obec vystavuje sankcím. Údaje potřebné pro vyplnění výkazu poskytne svozová firma, příp. další firmy, které se v obci zabývají tříděným sběrem, výkupem surovin apod.  Řádně zpracovaný a vyplněný výkaz zpracuje regionální manažer a vypočítá odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů v daném čtvrtletí. Následně pošle obci nebo městu výzvu k fakturaci. Celým procesem výkaznictví i fakturace lze pověřit svozovou firmu. Je nutné se ale s příslušnou firmou předem dohodnout a následně oznámit takovou skutečnost zástupci společnosti EKO‑KOM, a.s a domluvit se na následujícím administrativním postupu.

Formulář výkazu, včetně návodu k jeho vyplnění si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení v pravé části obrazovky.

Dotazník

Obec nebo město, zapojené do systému EKO‑KOM má povinnost jedenkrát ročně, a to nejpozději do 28.2., vyplnit a zaslat Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr. Dotazník by měla vyplnit obec, případně ve spolupráci se svozovou firmou. Výstupy z dotazníků jsou statisticky zpracovávány a používány k řízení celého systému, včetně stanovení finančních odměn obcím. Data jsou využívána také krajskými úřady a různými státními institucemi k výzkumným účelům a koncepčním pracím.

Formulář dotazníku, včetně návodu k jeho vyplnění si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení v pravé části obrazovky.