Výkaz a dotazník obcí

K řízení systému nakládání s odpadem a správnému vyplácení odměn slouží Výkazy o celkovém množství a druzích komunálního odpadu a Dotazníky o nakládání s komunálním odpadem.

Výkaz

Každá obec nebo město, zapojené do systému EKO‑KOM má povinnost pravidelně zasílat vyplněný Výkaz o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných, využitých a odstraněných obcí v daném čtvrtletí. Výkaz obec předá v elektronické podobě, ve formátu určeném společností, na emailovou adresu regionálního manažera společnosti nejpozději do konce 1. měsíce po ukončení kalendářního čtvrtletí (tj. vždy nejpozději do 30.4, 31.7., 31.10., 31.1.). V případě pozdního zaslání se obec vystavuje sankcím. Údaje potřebné pro vyplnění výkazu poskytne svozová firma, příp. další firmy, které se v obci zabývají tříděným sběrem, výkupem surovin apod.  Řádně zpracovaný a vyplněný výkaz zpracuje regionální manažer a vypočítá odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů v daném čtvrtletí. Následně pošle obci nebo městu potvrzení o přijetí výkazu a podklad pro fakturaci za příslušné čtvrtletí. Celým procesem výkaznictví lze pověřit svozovou firmu. Je nutné se ale s příslušnou firmou předem dohodnout a následně obec a svozová společnost uzavře Pověření (zmocnění), kde obec část svých povinností týkající se čtvrtletního výkaznictví převede na svozovou společnost (příloha č. 2 k VOP). Uzavření této dohody obec oznámí v souladu se smlouvou a VOP zástupci společnosti EKO‑KOM, a.s.

Formulář výkazu, včetně návodu k jeho vyplnění si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení v pravé části obrazovky.

Dotazník

Obec nebo město, zapojené do systému EKO‑KOM má povinnost jedenkrát ročně, a to nejpozději do 28.2. (statutární města do 31.3.), vyplnit a zaslat Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr. V dotazníků obce uvedou náklady, které jim vznikají v souvislosti se zajištěním obsluhy míst zpětného odběru a zajištěním využití obalové složky tříděného odpadu. Z těchto údajů jsou pak vypočítáváme sazby odměn tak, aby byly obcím uhrazeny průměrné náklady spojené s obalovou složkou tříděného odpadu. Data jsou využívána také krajskými úřady a různými státními institucemi k výzkumným účelům a koncepčním pracím.

Formulář dotazníku, včetně návodu k jeho vyplnění si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení v pravé části obrazovky.