Jak zapojit živnostníky do systému obce

Původci (osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

To znamená, že obec může či nemusí se zájemcem smlouvu uzavřít. Ve smlouvě musí být uvedena cena  (cena smluvní)  sjednaná mezi dvěma smluvními stranami – konkrétním původcem a obcí. Výše sjednané ceny nesouvisí tedy s výši místního poplatku či jiné formy inkasa od  občanů, dále pak nemusí být stejná pro všechny zapojené původce – obec může zohlednit množství a nebezpečné vlastnosti odpadů.

Pokud  se původce, na základě písemné  smlouvy s obcí,  zapojí do  systému pro nakládání s komunálními odpady  zavedeného obcí,  je povinen  tento odpad  třídit a  zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí. To znamená, že je povinen respektovat  obecní systém a třídit komunální odpad v rozsahu složek určených obcí.

Pokud s původcem obec neuzavře smlouvu, musí si tento původce zajistit všechny povinnosti dle zákona: tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití nebo zneškodnění a to samozřejmě i v případě odpadu charakteru komunálního. Pokud by používal resp. zneužíval systému obce, obec může takovému původci uložit pokutu.

Ještě je důležité zmínit u tohoto případu souvislost s plněním povinností dle zákona č.477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. Povinná osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, je povinná zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů . Pokud tuto povinnost splní tím, že uzavře smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou společností, neznamená to, že pro své odpady z obalů  může automaticky využívat systém obce  nakládání s komunálním odpadem. Ten lze využít jen s písemnou smlouvou s obcí (nikoli tedy s autorizovanou společností). Naopak autorizovaná společnost má povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů pro své smluvní partnery.

Vzor smlouvy mezi obcí a původcem naleznete v sekci Soubory ke stažení v pravé části obrazovky.