Výběr firem pro odpadové hospodářství obce

Důležitým rozhodnutím pro obec je výběr partnera pro vlastní zabezpečení činností nakládání s komunálním odpadem v obci. Nalezení optimálního zajišťování těchto činností a formy vztahu provozní firmy a obce je pravděpodobně neuskutečnitelné. Základními předpoklady racionálního řešení je posouzení vlastních zdrojů obce, konkurenční schopnosti prostředí v regionu a důsledná specifikace požadovaných prací a služeb.

Hlavní rozdíly v zajišťování služeb v hospodaření s odpady v obcích prostřednictvím veřejného (obecního) a soukromého sektoru jsou v následujících přednostech a nedostatcích:

Výhody veřejného (obecního) sektoru

 • kontinuita prováděných činností,
 • příznivost výše vynaložených finančních prostředků,
 • přizpůsobivost požadavkům obce,
 • operativní zajištění mimořádných činností,
 • časová dostupnost managementu firmy.

Nevýhody veřejného (obecního) sektoru

 • vyloučení potřeby průzkumu trhu (konkurence),
 • nižší motivace k zavádění nových technologií a forem řízení,
 • obtížnost kontroly vynaložených nákladů,
 • obtížnost kontroly kvality,
 • nejasné vymezení odpovědnosti.

Výhody soukromého sektoru

 • snížení měrných nákladů v důsledku konkurence,
 • přesnost ve specifikaci činností,
 • odpovědnost za provozní činnost a kvalitu služeb,
 • možnost kontroly nákladů v důsledku jejich podrobnější specifikace,
 • kulturnost chování firmy s ohledem na péči o image.

Nevýhody soukromého sektoru

 • nebezpečí vytváření kartelu (dohod firem na ceně),
 • likvidace malých a středních podniků,
 • přerušení dosavadní kontinuity prováděných činností,
 • časově a finančně náročná příprava smluvního zajištění a specifikace prací,
 • problém kontroly při změně podmínek a způsobů zajišťování činností,
 • finančně náročné zajištění mimořádných činností,
 • v době konjunkce ztrácí firmy zájem o veřejný (obecní) sektor.

Nakládání s komunálním odpadem je plně v kompetenci obcí, které také za svá rozhodnutí nesou před občany plnou zodpovědnost. Volba systému nakládání s komunálním odpadem a způsob jeho zajištění jsou závislé na rozmanitosti nabídek provozních firem a jejich ekonomické přijatelnosti, která je, ve vztahu k zatíženosti obecních rozpočtů a s ohledem na šíři zajišťování veřejných služeb, často rozhodující.