Smlouva s obcí 01/2014 - 03/2023

Obec nebo město vstupuje do systému EKO‑KOM podpisem Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen Smlouva) se společností EKO‑KOM, a.s.

Společnost a obec uzavírají Smlouvu s cílem zajistit plnění povinností zpětného odběru a plnění povinnosti využití odpadu z obalů, prostřednictvím činnosti obce a Odpadového systému obce, s cílem zajistit co nejvyšší využití odpadů z obalů jako druhotné suroviny.

Podpisem smlouvy se obec zavazuje:

 • zajistit v oblasti působnosti obce sběr a třídění komunálního odpadu, v rámci kterého je sbírán i obalový odpad; vytříděné složky obec bude předávat k využití dle zákona o odpadech a zákona o obalech
 • zasílat společnosti EKO‑KOM čtvrtletní informace formou výkazu o množství vytříděných a využitých komunálních odpadů včetně obalové složky (v materiálových komoditách: papír, sklo, plasty, kovy a nápojové kartony), a to vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí
 • poskytovat 1x za rok technicko-ekonomické informace o systému nakládání s komunálním odpadem v obci formou dotazníku, a to do 28. února následujícího kalendářního roku
 • použít odměnu pro účely související s nakládáním s komunálními odpady obsahujícími obalovou složku.
 • archivovat doklady pro prokázání vykazovaných informací minimálně 4 roky
 • umožnit kontrolu společnosti nebo jí pověřené osobě a prokázat pravdivost informací uvedených ve výkazech, prokázat na požádání použití odměny, případně umožnit kontrolu orgánům státní správy, při kontrole zajištění sdruženého plnění
 • spolupracovat při informování spotřebitelů o způsobu zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů
 • obec má právo se účastnit rozvojových projektů, případně využívat dalších služeb společnosti

EKO‑KOM, a.s. se podpisem smlouvy zavazuje:

 • na základě řádně a úplně vyplněného výkazu poskytovat obci nebo městu finanční odměnu
 • oznamovat obci změny autorizačního rozhodnutí a změny odměny
 • před ukončením kalendářního roku zaslat obci formulář dotazníku
 • poskytnout obci nálepky na nádoby na odpad s informačními sděleními, pokud obec obdobné nálepky již nevlastní
 • poskytovat obci veškeré další služby společnosti EKO‑KOM, a.s., zejména poradenské a informační

Podrobnosti ohledně podmínek Smlouvy můžete projednat přímo se zástupci společnosti EKO‑KOM, a.s.,  příslušnými regionálními manažery pro danou oblast dle umístění obce nebo města.