Úvodní stránka Obce a města Smluvní odměny obcí

Smluvní odměny obcí

Společnost se zavazuje zaplatit obci za plnění poskytovaná podle Smlouvy odměnu, která je tvořena několika složkami. Výsledná odměna je pak součtem jednotlivých složek odměny.

Složky odměny dle Smlouvy:

a) odměnu za zajištění míst zpětného odběru,

b) odměnu za obsluhu míst zpětného odběru,

c) odměnu za zajištění využití odpadů z obalů (dále jen „odměna za zajištění využití“), pokud tato složka odměny není stanovena jako nulová, a

d) odměnu za zajištění energetického využití odpadů z obalů (dále jen „odměna za zajištění energetického využití“), pokud tato složka odměny není stanovena jako nulová.

Odměna a), b), c) nebo d) může být navýšena o bonusovou složku, pokud obec splní podmínky pro vznik nároku na bonusovou složku odměny. Podmínky vzniku nároku na zvýšení odměny bonusy, výše těchto bonusů a způsob výpočtu navýšení odměny jsou stanoveny v příloze č. 3.

Popis odměn

 

Odměna za zajištění míst zpětného odběru

Základní odměna

Základní složka odměny za zajišťování míst zpětného odběru je stanovena částkou v Kč ročně za každého obyvatele obce v příslušném kalendářním roce. Výše této částky je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy.

Počet obyvatel obce v příslušném kalendářním roce se stanoví dle údaje k 1. 1. předchozího kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem.

Bonusové složky

Zajištění minimální hustoty sběrné sítě

Princip výpočtu bonusu

Nárok na bonus je možné získat splněním podmínek pro Nádobový sběr nebo Pytlový sběr a zároveň podmínky pro Minimální obsloužený objem.

Nádobový sběr:

Obec je dle počtu obyvatel dle bodu X., odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů zařazena dle velikosti do správné velikostní skupiny obcí.

Vypočítá se součet všech kusů sběrných nádob (mimo kontejnery individuální) na papír, plast a sklo směsné instalovaných v obci vykázaných v daném čtvrtletí*. Součet nádob je vydělen třemi (je vypočten počet teoretických sběrných hnízd).

Počet obyvatel obce dle bodu  X., odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů je vydělen počtem teoretických sběrných hnízd v obci v daném čtvrtletí, čímž je vypočítána hustota sběrné sítě.

Hodnota hustoty sběrné sítě je porovnána s limitní hodnotou pro příslušnou velikostní skupinu obcí. Pokud je hodnota hustoty menší nebo rovna limitní hodnotě, je splněna podmínka pro Nádobový sběr.

Pytlový sběr a Individuální nádobový sběr:

Množství papíru a plastu (součet tun) sesbíraného pytlovým sběrem a individuálním nádobovým sběrem v obci se vydělí množstvím papíru a plastu (součet tun) sesbíraného nádobovým, pytlovým a individuálním nádobovým sběrem dohromady. Pokud je výsledný podíl větší nebo rovný limitní hodnotě pro pytlový a individuální nádobový sběr uvedené v příloze č. 3, je splněna podmínka pro Pytlový sběr a Individuální nádobový sběr.

Minimální obsloužený objem:

Celkový obsloužený objem se stanoví jako součet násobku instalovaného objemu sběrných nádob, pytlů a individuálních nádob (na papír, plast a směsné sklo) a počtu výsypů těchto nádob za období.

Tento součet je vydělen počtem obyvatel obce dle bodu  X., odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, čímž se vypočítá celkový obsloužený objem na obyvatele.

Hodnota celkového obslouženého objemu na obyvatele je porovnána s limitní hodnotou pro příslušnou velikostní skupinu obcí. Pokud je hodnota objemu větší nebo rovna limitní hodnotě, vzniká obci nárok na bonus.

Pozn.:

Pokud je zároveň splněna podmínka pro Minimální obsloužený objem a alespoň jedna z podmínek pro Nádobový sběr a pro Pytlový sběr a Individuální nádobový sběr, k základní odměně za zajištění míst zpětného odběru je připočten bonus, který se vypočítá jako násobek sazby v Kč/obyvatel (poměrně pro Období) a počtu obyvatel dle bodu  X., odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

Výše odměny a limitní hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy.

 

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru

Základní odměna

Základní složka odměny za zajišťování obsluhy míst zpětného odběru se vypočte tak, že v rámci celkového množství komunálního odpadu, který obec sebrala, vytřídila a předala k využití či úpravě (dotřídění) v daném Období, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné Období. Výše odměn se liší v závislosti na způsobech sběru.

Výše odměny jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy.

Standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.

Bonusové složky

Nestanoveny

 

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů

Základní odměna

Základní složka odměny za zajištění využití se vypočte tak, že v rámci celkového množství komunálního odpadu, který obec předala k využití či úpravě (dotřídění) v daném čtvrtletí, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky podle přílohy č. 4 Smlouvy, určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné čtvrtletí vyhlášeného společností; tento ceník tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. Výše odměny může být v sazebníku odměn rozlišena podle způsobu využití odpadů z obalů nebo podle způsobu sběru odpadu.

Odměna náleží obci vždy za zajištění materiálového využití [§ 4 písm. s) zákona o odpadech]; za jiné formy využití pak pouze v případech, že tak stanoví příloha č. 3 Smlouvy. Odměna za zajištění využití nenáleží obci v případě energetického využití odpadu z obalů.

Bonusové složky

Nestanoveny

 

Odměna za zajištění energetického využití odpadů z obalů

Základní odměna

Základní složka odměny za zajištění energetického využití se vypočte tak, že v rámci celkového množství směsného komunálního odpadu, který obec v daném čtvrtletí předala k energetickému využití, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky podle přílohy č. 4 Smlouvy určen množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné čtvrtletí vyhlášeného společností; tento ceník tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. V současné době je tato odměna v nulové výši.

Bonusové složky

Nestanoveny

 

Fakturace a použití odměny

Celková odměna za příslušné čtvrtletí je splatná do třiceti dnů od vystavení faktury obcí. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

Použití odměny podle této smlouvy je účelově vázáno. Odměnu lze použít jen pro účely související se sběrem, shromažďováním, přepravou a využitím komunálního odpadu obsahujícího odpady z obalů, zejména na financování:

a) systému sběru využitelných komunálních odpadů, jejich třídění;

b) systému využívání komunálního odpadu s obsahem odpadů z obalů;

c) vzdělávacích a informačních programů v oblasti odpadového hospodářství, určených občanům obce, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití odpadů z obalů;

d) poradenské, konzultační a projekční činnosti v oblasti tříděného sběru a využívání odpadů.