Vliv protipandemických opatření na sběr tříděných odpadů v obcích ČR

3. 2. 2022

Pandemie onemocnění COVID-19 a s ním spjatá opatření měla vliv na celou řadu každodenních činností, třeba i na třídění odpadů v českých domácnostech. S odstupem času teď můžeme sledovat odchylky třídění v jednotlivých čtvrtletích pandemických let 2020 a 2021 od dlouhodobých trendů. Zejména první a druhé čtvrtletí obou let zaznamenalo výraznou proměnu spotřebitelského chování a s tím spojenou změnu v produkci odpadního papíru, skla a kovů. Předběžné výsledky za rok 2021 ukazují, že trend růstu množství vytříděných odpadů pokračuje.

Společnost EKO-KOM sbírá data od svých partnerů (klientů, obcí, dotřiďovacích linek, atd.) jednou za  čtvrtletí, což je tedy nejpodrobnější časový úsek, za jaký je možno vyhodnocovat data. Tento fakt je třeba vzít v úvahu, pokud se rozhodneme vyhodnocovat sezónní rozdíly v třídění odpadu, případně neočekávané společenské či přírodní vlivy, například vliv pandemie.

Jak je vidět v ilustračním grafu 1, první čtvrtletí bývá z hlediska množství vytříděného materiálu nejslabší, a to nejen v rámci daného roku, ale propad lze pozorovat i v porovnání s výsledky roku předchozího. Naopak nejvíce odpadu je vykázáno vždy ve druhém čtvrtletí.

Graf 1 – Vývoj množství tříděného sběru (papíru, plastu, skla, nápojového kartonu a kovu) mezi lety 2015 a 2020 dle čtvrtletí. Porovnání různých výkonů tříděného sběru v jednotlivých čtvrtletích.

Ačkoliv data od obcí o množství tříděného sběru za 4. čtvrtletí roku 2021 ještě nejsou k dispozici, lze na základě údajů z 1. až 3. čtvrtletí dospět k předběžným odhadům vývoje tříděného sběru v loňském roce.

Následující tabulka ukazuje očekávaný růst množství tříděného sběru v roce 2021 oproti roku 2020.

Tabulka 1 – Nárůst výtěžnosti tříděného sběru v obcích v roce 2021 oproti roku 2020 (odhad dle výsledků za 1. – 3. čtvrtletí roku 2021)

Je třeba mít na paměti, že roky 2020 a 2021 ovlivnila celosvětová pandemie onemocnění COVID-19, a především v roce 2020 se některé vládní restrikce a lockdowny obyvatel podepsaly na množství vytříděného odpadu, a to jak negativně, tak i pozitivně.

Vzhledem k čtvrtletnímu intervalu sběru dat nelze určit s podrobností na jeden měsíc, jak se projevila pandemie onemocnění COVID-19 na míře třídění odpadu, ovšem i v rámci čtvrtletního zhodnocení lze určité vlivy vysledovat.

Nejvýraznějšími výkyvy oproti původnímu trendu, které byly v datech detekovány:

  • Uzavření sběrných dvorů, výkupen a škol v první vlně epidemie v České republice vedlo ke snížení produkce papíru (viz grafy 2a–2d) a kovů (viz grafy 5a–5d) sbíraných právě prostřednictvím těchto sběrů. Celkově bylo vytříděno cca o 9 % méně papíru a o 20 % méně kovů oproti trendu růstu z minulých let.
  • Uzavření restauračních zařízení v průběhu první, druhé a třetí vlny pandemie v České republice vedlo k větší spotřebě skleněných obalů v domácnostech a souvisejícímu nárůstu vytříděného skla v nádobových sběrech (viz grafy 3a–3d). Celkově bylo vytříděno o cca 11 % více skla oproti očekávanému výsledku dle trendu růstu.

Následující grafy ilustrují vliv pandemie na třídění papíru a skla. Zobrazují porovnání trendu růstu těchto komodit z dob před nástupem pandemie se skutečnými výsledky za dané období. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je každé čtvrtletí vyhodnoceno zvlášť.

 

Grafy 2a, 2b, 2c, 2d – Meziroční srovnání produkce papíru v tisících tun v jednotlivých čtvrtletích v letech 2015–2021. Ukázka vlivu pandemie na odchýlení od dlouhodobého trendu.

 

Grafy 3a, 3b, 3c, 3d – Meziroční srovnání produkce skla v tisících tun v jednotlivých čtvrtletích v letech 2015–2021. Ukázka vlivu pandemie na odchýlení od dlouhodobého trendu.

Jak je patrné z výše uvedených grafů, růst množství vytříděných materiálů (především papíru, kovu a skla) se postupně vrací do původního trendu, jaký byl pozorován před nástupem pandemie.

V případě plastových odpadů byl detekován pouze jeden výraznější výkyv oproti běžnému trendu růstu, a to v období 1. vlny pandemie, kdy podobně jako u skla došlo k navýšení spotřeby plastových obalů v domácnostech. V dalších vlnách se však již tento nárůst neopakoval a nebyl tak významný jako u skla (viz grafy 4a–4d).

Grafy 4a, 4b, 4c, 4d – Meziroční srovnání produkce plastu v tisících tun v jednotlivých čtvrtletích v letech 2015–2021. Ukázka vlivu pandemie na odchýlení od dlouhodobého trendu.

Stejně tak se nijak významně nezměnila skladba sbíraných plastů, takže míra sběru a recyklace plastových obalů nezaznamenala žádný propad. Analogicky nedošlo k propadu sběru ani u nyní často skloňovaných nápojových PET láhví (nealkoholické nápoje, cidery a pivo) – ten se držel v roce 2020 na úrovni 79–82 % a díky stabilnímu nárůstu třídění plastů pak ukazují předběžné výsledky za první tři čtvrtletí roku 2021 další nárůst na přibližně 80–84 %.

Samostatnou kapitolou je vývoj produkce kovových odpadů, příp. obalů. Produkce kovových odpadů je v čase velmi proměnlivá (jak ostatně ilustrují grafy 5a–5d), neboť velmi závisí na sběru prostřednictvím výkupen, na něž má velký vliv měnící se legislativa, výkupní ceny a tržní prostředí.

Dá se říct, že v poslední době se vývoj stabilizuje, neboť vliv sběru prostřednictvím výkupen se zmenšuje s přibývajícím podílem sběru prostřednictvím nádob a pytlů. Ačkoliv tedy v době první vlny pandemie sběr kovů lehce poklesl, v roce 2021 již opět dosahuje výsledků odpovídajících rostoucímu trendu posledních let.

Grafy 5a, 5b, 5c, 5d – Meziroční srovnání produkce kovů v tisících tun v jednotlivých čtvrtletích v letech 2015–2021. Ukázka vlivu pandemie na odchýlení od dlouhodobého trendu.

Jak na podzemní kontejnery II.

V České republice je v současné době rozmístěno více jak 2 350 podzemních, nebo polopodzemních konte...

Littering je problémem nejen estetickým, ale i ekonomickým!

S intenzivními přípravami na splnění nových evropských směrnic známých pod označením CEP a SUP ožívá...

Jak stanovuje EKO‑KOM poplatky

Poplatky, které platí výrobci baleného zboží společnosti EKO‑KOM, jsou určeny na zajištění zpětn...

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2020

Aktualizováno 16. 9. 2021. Byly doplněny výtěžnosti odpadů za velikostní skupiny a kraje. Na ...