S tříděním odpadu v ulicích pomohou i odpadkové koše

24. 5. 2021 AnalýzyNádobyObalyObceOdpadTřídění

Denně na ulici lidé produkují značné množství odpadu, který končí v menších odpadkových koších. Jedná se přitom o odpad, který je z části velmi dobře tříditelný a recyklovatelný. Pokud vaše obec uvažuje o zavedení možnosti třídění do pouličních košů, přinášíme vám řadu tipů, na co při přípravě systému nezapomenout.

V prvních fázích je samozřejmě vhodné prodiskutovat optimální nastavení nově zaváděného systému s vaší svozovou firmou a také s dotřiďovací linkou, na níž vaše tříděné odpady končí. Svozová firma musí být schopna odpadkové koše snadno vyvážet a dotřiďovací linka musí být schopna odpady efektivně dotřídit a následně odeslat k recyklaci.

Jaké odpady je vhodné třídit

Na základě rozborů směsných odpadů, které obvykle lidé do košů odkládají, se jeví, že má smysl zavádět třídění plastů, skla a kovů. Papír, který se nachází v odpadkových koších, obvykle není recyklovatelný, protože se jedná o papírové ubrousky nebo jednorázové znečištěné tácky či kelímky (ty navíc často bývají potažené tenkou vrstvou plastu, která znemožňuje jejich recyklaci). Bioodpad má obvykle charakter gastroodpadu, který je možné zpracovat pouze v patřičných bioplynových stanicích.

Graf 1: Průměrná hmotnostní skladba netříděného komunálního odpadu z odpadkových košů (průměr z 10 vzorků v průběhu let 2019 a 2020). © EKO‑KOM, a.s.

Z hlediska snadné obsluhy a pochopitelnosti pro občany není vhodné zavádět příliš mnoho kategorií odpadu. Pokud vaše svozová firma a dotřiďovací linka bude souhlasit, nabízí se třídění v systému:

  • plasty + nápojové kartony + kovy;
  • sklo;
  • zbytkový odpad.

Výběr vhodných odpadkových košů

Na to, jak by měly ideálně vypadat odpadkové koše z hlediska urbanismu, jsme se zeptali Ing. arch. akad. arch. Jiřího Klokočky, který urbanismus vyučuje na univerzitě v belgické Lovani a na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze.

„Zejména pro větší města by mohlo být zajímavé vypsat na odpadkové koše (a případně i další s nimi spjatý mobiliář) mezinárodní designovou a urbanistickou soutěž. I bez ní je ovšem možné vybrat koše s kvalitním designem, který bude ladit s již použitými lavičkami, pouličním osvětlením nebo již umístěnými odpadkovými koši. Koše by určitě neměly podporovat vizuální smog a je pochopitelné, že velikost i vzhled budou reflektovat mírně jiné požadavky při umístění v historických centrech, a zase jiné při umístění v parcích nebo na sídlištích.“

Je velmi vhodné, aby koše měly stříšku, která částečně zamezí, aby vítr odpady ze zaplněných košů rozfoukal po okolí. Zároveň stříška omezuje využitelný prostor pro vhoz, což zabrání tomu, aby do košů lidé odkládali větší kusy odpadu nebo odpady v celých taškách. Pro takové odpady by i nadále měly sloužit klasické kontejnery na třídění. Zároveň menší vhazovací otvor částečně zabrání vybírání odpadů z koše (a s tím spojené tvorbě nepořádku v okolí).

Při výběru košů by měl být kladen velký důraz na jejich bytelnost a případnou opravitelnost. Koše by měly odolávat vandalismu, měly by umožnit pevné připevnění k zemi a výměna poškozených částí musí být snadná a nenákladná. Koše by měly být také omyvatelné (např. vysokotlakými čističi).

Z hlediska svozu

Design odpadkových košů je také důležitý pro jejich jednoduché a efektivní vyprazdňování vaší svozovou firmou. Odpadkové koše musí umožňovat velmi jednoduché a rychlé vyprázdnění pracovníky svozové firmy. Není tedy vhodné, aby bylo nutné odemykání klíčem nebo jakýmkoli jiným nástrojem. Zároveň by měl být koš navržen tak, aby se minimalizovalo nebezpečí zaseknutí pohyblivých nebo odnímatelných částí, a koše nešly vyprázdnit nebo naopak po vyprázdnění opět připravit k použití.

Pro snadné vyprázdnění košů se nabízí využití různobarevných pytlů vyrobených z plastového recyklátu. Pro každou samostatnou komoditu tříděného sběru mohou být používány pytle vybrané barvy. Pracovníci svozové firmy mohou následně vybrat z košů všechny tříděné odpady najednou (tj. při jednom svozu) a v pytlích je odvézt multikárou nebo jiným svozovým prostředkem. Pytle mohou být následně dotříděny podle barev na sběrném dvoře nebo překládací stanici.

Jinou variantou svozu, která nevyužívá pytle, je vysypávání tříděných odpadů z pevné vnitřní vložky koše (nebo přímo z koše samotného) přímo do určených sběrových prostředků na svozovém autě.

„V každém případě je nezbytné, aby mohla svozová firma zajet automobilem co nejblíže k odpadkovým košům. Umístění košů je tedy nutné volit tak, aby byly svozové technice snadno dostupné.“ upozorňuje Pavel Stuchlík ze společnosti AVE CZ v Berouně, kde o zavedení košů na třídění odpadu již diskutují

Umístění

Největší smysl dává umístění košů na třídění v místech, kde je již nyní produkováno velké množství pouličních odpadů. Jedná se zejména o centra měst, ať už turisticky navštěvovaná nebo komerčně zajímavá. Koše by měly být rozmisťovány ideálně se stejnou logikou, s jakou byly doposud umisťovány obyčejné koše na směsné pouliční odpady. Zejména je tedy potřeba dodržet dostatečnou hustotu odpadkových košů, protože i zde platí, že krátká docházková vzdálenost je jeden z nejvýznamnějších faktorů, který rozhoduje o třídění či netřídění.

Kromě toho se ovšem nabízí také umisťování nových košů do parků nebo alespoň na jejich okraje (do míst, kudy lidé do parku vstupují). Umístění na sídlištích nebo jiných místech může najít své opodstatnění u dětských hřišť nebo jinde tam, kde se shromažďují lidé.

Samostatnou kapitolou je pak umístění v blízkosti sportovišť nebo jiných míst, kde se vyskytuje velké množství lidí spíše nárazově (např. kvůli kulturním akcím). Na těchto místech je ale nutné zvážit, zda není vhodnější použít klasické kontejnery na tříděný odpad o větších objemech.

Vhodné umístění odpadkových košů jsme konzultovali s Ing. arch. Kristinou Ullmannovou z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), která doporučuje, aby byly všechny prvky mobiliáře (tj. např. lampy pouličního osvětlení, lavičky, odpadkové koše nebo i různé rozvodny) ve veřejném prostoru umisťovány do jedné linie. Takové umístění působí uspořádaně a umožňuje snadnou obsluhu a další využití veřejného prostoru. Právě toto uspořádání ilustruje fotografie z polské Vratislavi.

Obrázek 1: Vratislavské náměstí s ukázkou uspořádání mobiliáře do jedné řady.
© EKO‑KOM, a.s.

Další tipy, jak na vhodné umístění odpadkových košů (nejen na třídění) v městském prostoru, nabízí Manuál tvorby veřejných prostranství1, který IPR vydal v roce 2014.

Informování

O možnosti a vhodném způsobu třídění odpadů do košů je nezbytné informovat jak místní obyvatele (prostřednictvím běžných a ozkoušených informačních kanálů), tak i turisty. Druhou jmenovanou skupinu je možné na správné zásady třídění upozornit například ve spolupráci s místními ubytovacími zařízeními (hotely, penziony aj.) nebo v informačních centrech. Vzhledem k důrazu na estetiku odpadkových košů není předpokládáno jejich polepování výraznými samolepkami s instrukcemi jak třídit. V místech se zvýšeným pohybem zahraničních turistů je tedy vhodné mít na koších popisky s názvy tříděných odpadů ve více jazycích. Ty mohou být doplněny o jednoduché piktogramy.

Evidence

Odpady, které lidé odloží do odpadkových košů, je vhodné evidovat pod katalogovými čísly, uvedenými výše. Do systému EKO‑KOM je možné takto odděleně sebrané odpady vykazovat také. Do čtvrtletních výkazů jsou od 1. kvartálu 2020 vykazovány jako samostatný typ nádoby (označení OK – odpadkový koš).
Ačkoli jsou do výkazu tyto nádoby uváděny samostatně, jsou považovány za typ nádobového sběru. Odměna za tříděné odpady sebrané do odpadkových košů tak je ve stejné výši jako za odpady sebrané prostřednictvím klasického nádobového sběru.

Na závěr

Nezapomeňte, že v některých případech bude nově nastavený systém vyžadovat menší či větší doplnění vaší obecně závazné vyhlášky o systému sběru a třídění odpadů.

……………………………………………………………….

Na co byste neměli zapomenout při plánování zavedení třídění do odpadkových košů:

  • prodiskutovat vhodný systém se svozovou firmou a dotřiďovací linkou
  • stanovit jaké komodity se budou třídit
  • vhodný design košů

– designová soutěž

– soulad s ostatním mobiliářem

– nesmí podporovat vizuální smog

– stříška, která zamezí rozfoukání a vybírání odpadu z košů

– robustnost, opravitelnost, omyvatelnost

– snadná obsluha při vyprazdňování (použití různobarevných pytlů nebo přímý výsyp – vždy konzultovat se svozovou firmou)

  • vhodné umístění

– dostupnost pro malé svozové vozidlo

– umisťovat tam, kde nyní opravdu vznikají odpady

– umístění do parků nebo na jejich okraje

  • informování

– trvalých obyvatel: běžnými informačními kanály

– turistů: prostřednictvím ubytovacích zařízení

– vícejazyčné nápisy přímo na koších

  • evidence: pro účely systému EKO‑KOM možno vykazovat odpady sebrané do odpadkových košů na třídění; princip vykazování i odměna odpovídá vykazování tříděných odpadů sbíraných do kontejnerů (ovšem uváděno jako samostatný typ sběrných nádob)

 

Způsoby recyklace polyethylenu a polypropylenu

Základním předpokladem pro úspěšnou recyklaci jakéhokoliv druhu odpadu je existence vhodného systému...

Ekonomika odpadového hospodářství obcí za rok 2019

Vývoj nákladů a příjmů v rámci odpadového hospodářství obcí dlouhodobě sleduje AOS EKO‑KOM, a.s. Hla...

Účinnost dotřídění plastových odpadů na třídicích linkách k době COVIDU klesla, EKO‑KOM pracuje na otočení trendu

Od začátku letošního roku je v platnosti nový zákon o odpadech, ve kterém jsou transponovány cíle a ...

ODPADY A OBCE v on‑line formátu

S ohledem na situaci v ČR se 21. ročník konference Odpady a obce v tradičním formátu neuskutečnil. V...