Technická úprava autorizace

9. 12. 2021 LegislativaObalyObce

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM požádala v polovině letošního října Ministerstvo životního prostředí o změnu autorizace. Jsme na tuto změnu dotazováni ze stran našich odpadových partnerů, a proto považujeme za vhodné se tomuto tématu informativně věnovat. Změny se týkají výhradně úprav ve vykazování a v auditování dat od klientů, svozových společností a úpravců odpadů z obalů, vyplývajících z nové legislativy a v upřesnění specifikace obsahu informačních kampaní. Prováděcí vyhláška týkající se evidence a kontroly byla totiž vydána až po udělení Autorizace pro
AOS EKO-KOM a bylo třeba podmínky autorizace uvést do souladu se zněním vyhlášky. V odůvodnění rozhodnutí MŽP o autorizaci se přímo píše: „v tomto případě dochází pouze k úpravě rozhodnutí o autorizaci na základě novelizace zákona o obalech a nového prováděcího právního předpisu k tomuto zákonu, vyhlášky č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech, v platném znění (dále jen „vyhláška“), a k drobným formálním úpravám“. Jedná se tak pouze o technickou změnu rozhodnutí o autorizaci, kde je zohledněna nová platná legislativa.

Konkrétně tedy došlo k následujícím změnám:

písm. e) rozhodnutí o autorizaci
Požadavek na minimální rozsah ověření správnosti a úplnosti údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných společnosti EKO-KOM, a.s. osobami, které s ní mají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, je s účinností od 16. 02. 2021 stanoven § 5 vyhlášky.

písm. h) rozhodnutí o autorizaci
Nahrazení požadavků v písm. h) rozhodnutí o autorizace odkazem na prováděcí právní předpis § 6 vyhlášky č. 30/2021 Sb. Požadavky této vyhlášky jsou přísnější než ty stanovené v písm. h) rozhodnutí o autorizaci.

odstavec 1 přílohy č. 2. rozhodnutí o autorizaci
AOS již nemusí data z evidence poskytovat MŽP v písemné podobě, ale pouze elektronicky v souladu s § 23 odst. 2 zákona o obalech. Změněn je také odkaz na projekt sdruženého plnění, který je v zákoně o obalech upraven ustanovením § 17 odst. 3 písm. d).

odstavec 2 přílohy č. 2 rozhodnutí o autorizaci, odstavec 4 přílohy č. 2 rozhodnutí
o autorizaci
Změna souvisí se schválením vyhlášky, která zavádí novou tabulku č. 3 v příloze č. 5, a která zároveň ruší vyhlášku č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence. Evidence množství odpadů z obalů a způsobů nakládání s nimi se tedy vede podle nové tabulky. A nová tabulka je zmíněna také ve vyhodnocení evidence.

odstavec 5 přílohy č. 2 rozhodnutí o autorizaci, odstavec 6 přílohy č. 2 rozhodnutí
o autorizaci
Stejně jako v bodě 3 tohoto rozhodnutí změna uvádí rozhodnutí do souladu s § 23 odst. 2 zákona o obalech – data z evidence posílá EKO-KOM nově pouze elektronicky, prostřednictvím ISPOP nebo do datové schránky MŽP. A v souladu s vyhláškou byl také změněn text o lhůtě předkládání čtvrtletní evidence. Dle vyhlášky se čtvrtletní evidence předkládá nejpozději do konce následujícího čtvrtletí a nikoliv jen do 30 dnů po uplynutí daného čtvrtletí, jak doposud stanovovalo rozhodnutí o autorizaci.

nahrazují se následující odkazy na paragrafy zákona o obalech:
− v bodě 1. rozhodnutí o autorizaci: § 17 odst. 6 písm. d) zákona o obalech ustanovením § 17 odst. 7 písm. d) zákona o obalech;
− v bodě 2. rozhodnutí o autorizaci: § 17 odst. 6 písm. e) zákona o obalech ustanovením § 17 odst. 7 písm. e) zákona o obalech; Č. j.: MZP/2021/720/5754 3/5
− v bodě 3. rozhodnutí o autorizaci: § 17 odst. 6 písm. f) zákona o obalech ustanovením § 17 odst. 7 písm. f) zákona o obalech; − v bodě 3. rozhodnutí o autorizaci: § 10 odst. 2 zákona o obalech ustanovením §10 odst. 5 zákona o obalech;
− v písm. a) rozhodnutí o autorizaci: § 20 a § 22 zákona o obalech ustanoveními § 20 a § 20a zákona o obalech;
− v prvním odstavci písm. c)rozhodnutí o autorizaci: § 17 odst. 7 zákona o obalech ustanovením § 17 odst. 3 písm. d) zákona o obalech;
− v písm. d) rozhodnutí o autorizaci: § 17 odst. 3 písm. e) zákona o obalech ustanovením § 17 odst. 3 písm. d) zákona o obalech;
− v názvu přílohy č. 2 rozhodnutí o autorizaci: § 17 odst. 6 písm. e) zákona o obalech ustanovením § 17 odst. 7 písm. e) zákona o obalech;
− v prvním odstavci přílohy č. 3 rozhodnutí o autorizaci: § 17 odst. 6 písm. f) zákona o obalech ustanovením § 17 odst. 7 písm. f) zákona o obalech a § 10 odst. 2 zákona o obalech ustanovením §10 odst. 5 zákona o obalech;
− ve druhém odstavci přílohy č. 4: § 17 odst. 3 písm. e) zákona o obalech ustanovením § 17 odst. 3 písm. d) zákona o obalech

Změny uvádějí rozhodnutí o autorizaci do souladu se zněním zákona o obalech účinným od 1. 1. 2021.

odstavec 4 přílohy č. 3 rozhodnutí o autorizaci
Informační kampaně EKO-KOMu musí objektivně informovat o způsobech nakládání s odpady dle upravené hierarchie. Změna souvisí se schválením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je hierarchie nakládání s odpady upravena v § 3, a který ruší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Detailní znění rozhodnutí o změně autorizace včetně odůvodnění je zveřejněno přímo na stránkách ministerstva ZDE.

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2021

Na základě dat z dotazníkového šetření za rok 2021 přinášíme každoroční přehled ekonomických ukazate...

Rozvoj sběrné sítě pro třídění kovových odpadů

S účinností od 1. ledna 2015 mají obce dle zákona o odpadech povinnost zajistit třídění kovových odp...

Systémová podpora zpracovatelů a recyklátorů obalových odpadů

AOS EKO‑KOM dlouhodobě plní svou funkci při zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití ob...

Povinnosti měst a obcí v roce 2022 dle nové odpadové legislativy

Rok 2022 přináší pro obce a města řadu změn a nových povinností plynoucích z nové odpadové legis...