Rozvoj sběrné sítě pro třídění kovových odpadů

14. 7. 2020 AnalýzyNádobyObalyObceTřídění

S účinností od 1. ledna 2015 mají obce dle zákona o odpadech povinnost zajistit třídění kovových odpadů. Od té doby se možnosti sběru kovových odpadů, včetně obalů, pro občany postupně rozšiřují, avšak v současnosti dostupná infrastruktura pro jejich sběr nepostačuje pro splnění nových cílů EU platných pro recyklaci kovových obalů.
V návaznosti na výše uvedené, zahájil od 1. 7. 2020 AOS EKO‑KOM program podpory rozvoje sběrné sítě pro kovy.  Za každou nádobu ve veřejné sběrné síti, do které bude možno třídit kovové obaly, samostatně nebo ve více komoditním sběru, obec obdrží čtvrtletně bonus 30 Kč za nádobu, ročně tedy 120 Kč. U nádob v individuálním sběru bude čtvrtletní sazba 6 Kč za nádobu, tedy 24 Kč ročně. V obcích se zavedeným pytlovým sběrem obce obdrží 0,50 Kč za každý vyvezený pytel. Podmínkou pro získání tohoto bonusu bude vykázání množství vytříděných kovových odpadů, včetně kovových obalů, sesbíraných v daném čtvrtletí daným způsobem sběru.
Není však pravda, že by nádoby na kovy v systému EKO‑KOM dosud úplně chyběly. Naopak růst počtu nádob na kovy instalovaných v obcích je v posledních letech výrazný, což dokladují údaje uvedené v následující tabulce.
Zatímco na počátku sledovaného období v roce 2015 bylo evidováno v obcích celkem 3 212 nádob na kovy, v prvním čtvrtletí roku 2020 to bylo již 31 749 nádob, do kterých je možné odložit kovový odpad.
V reakci na výše uvedený program podpory je očekáván především další výrazný nárůst počtu nádob, do kterých je možné kovy třídit ve směsi s jinou komoditou (nejčastěji s plastem), a to využitím již existujících kontejnerů určených právě na sběr jiné komodity.
Pro zajištění dalšího zpracování odpadu získaného tímto způsobem upravil AOS EKO‑KOM také sazebník pro dotřiďovací linky, ve snaze motivovat je k tomu, aby odebíraly vytříděné plasty, event. i nápojový karton, či jiné komodity se složkou kovů z více komoditních sběrů odpadu.
Nádobový (a pytlový) sběr kovu se stává výrazným prvkem v zajištění zpětného odběru obalových kovů a postupně jej zavádí stále více obcí. Na níže uvedených mapách je znázorněn vývoj pokrytí sběru kovů tímto způsobem v jednotlivých obcích České republiky.
V následujícím grafu je znázorněn vývoj podílu množství kovového materiálu sebraného jednotlivými způsoby. Na první pohled by se mohlo zdát, že podíl nádobového a pytlového sběru je stále malý, jedná se však o všechny kovové odpady. Z pohledu sebraných obalů (uvedeno v dalším grafu) jsou již nádoby a pytle mnohem výraznějším zdrojem, jehož význam v budoucnu jistě dále poroste. V roce 2019 bylo již 17 % všech sebraných kovových obalů sebráno prostřednictvím těchto sběrů.
Exkurze v recyklačním podniku dřevěného odpadu

V souvislosti s rozšiřujícím se odděleným sběrem odpadního dřeva v obcích a jeho vykazováním do ...

EKOMODULACE poplatků se blíží

Směrnice EU vyžaduje po všech členských státech zavést takzvanou ekomodulaci poplatků. Zatímco dosud...

Cesta PETu – z kontejneru zpět do lahve i do spacáku!

Polyethylentereftalát, neboli PET oslaví příští rok již 80. narozeniny. A za tu dobu se stal jedním ...

Technická úprava autorizace

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM požádala v polovině letošního října Ministerstvo životního p...