Výtěžnosti tříděného sběru v letech 2018-2022 v systému EKO-KOM

10. 7. 2023 AnalýzyObalyObceOdpadTřídění

Pro analytickou práci a možnost porovnání míry třídění v jednotlivých obcích s průměrnými výsledky v ČR zveřejňujeme přehledná data, která najdete v tomto článku.

V přiloženém souboru naleznete tzv. výtěžnosti jednotlivých komodit (tj. typů) tříděného odpadu v obcích v souhrnech za jednotlivé kraje České republiky, a také za jednotlivé velikostní skupiny obcí ČR. Výtěžnost umožňuje srovnání míry produkce tříděného odpadu mezi jednotlivými obcemi nebo skupinami obcí (ať už se jedná právě o velikostní skupiny, kraje, území ORP nebo jiné skupiny obcí), protože množství odpadu vyprodukované na daném území za jeden kalendářní rok se přepočítává na jednoho trvale hlášeného obyvatele. Výtěžnost za jednotlivé komodity tedy uvádíme v jednotkách kg/ob./rok.

Zdrojová data, ze kterých jsou výtěžnosti počítány, vychází z pravidelných čtvrtletních výkazů, které obce zapojené do systému EKO-KOM odevzdávají, a na jejichž základě jim je vyplácena finanční odměna. Data o počtech obyvatel v jednotlivých obcích jsou čerpána z Českého statistického úřadu.

Výtěžnost je prezentována jako celková, do níž jsou zahrnuty všechny typy sběru odpadů (nádobové i pytlové sběry, sběry na sběrných dvorech a sběrných místech, sběr prostřednictvím výkupen druhotných surovin, mobilních sběrů, školních sběrů atd.). Jedná se nicméně pouze o odpady sebrané jako komunální odpady a evidované obcemi, tj. nejsou zde zahrnuty např. samostatně svážené živnostenské nebo podnikatelské a průmyslové odpady. Kromě toho jsou samostatně prezentovány také hodnoty výtěžností dosažených ve veřejné sběrné síti, tedy pouze prostřednictvím nádobových, individuálních nádobových a pytlových sběrů. Většinou se jedná o dominantní způsoby sběru, ale výjimku tvoří tříděný kov, kde převažují naopak jiné způsoby sběru.

V příloze tohoto článku najdete data za roky 2018 – 2022 ze dne 29. 6. 2022. Vzhledem k možnosti dodatečných oprav formou opravných výkazů[1] se uvedená data mohou v některých případech lišit od dříve zveřejněných dat.

Příloha k článku: Výtěžnosti tříděného sběru v obecních systémech v letech 2018 – 2022

 

V roce 2022 došlo v Systému EKO-KOM ke změně v evidenci odpadů z výkupen druhotných surovin. Odpady (zejména papír a kovy) od fyzických osob sebrané prostřednictvím výkupen, které nejsou evidenčně zapojené do obecních systémů, jsou evidovány v Systému EKO-KOM odděleně. Výtěžnosti tříděných odpadů uvedených v příloze tedy reprezentují pouze množství odpadů evidované v obecních systémech. Pro ilustraci je ve dvou grafech níže zobrazena celková výtěžnost odpadů v obecních systémech a zároveň ve výkupnách mimo obecní systémy. Vzhledem k možnému zkreslení geografického určení je ovšem možné je přiřadit pouze k celorepublikovým hodnotám.

 


[1] viz Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – článek VI. ods. 4

 

Doporučení pro tvorbu sběrné sítě

Z celé řady realizovaných studií vyplývá, že naprosto zásadní pro účinnost tříděného sběru, je rozmí...

Jak na podzemní kontejnery I.

V České republice se začínají pomalu rozšiřovat různé typy podzemních kontejnerů. Nebudeme si zastír...

6. ročník konference Obaly 2019

6. ročník konference Obaly 2019 pořádané AOS EKO‑KOM se tentokrát zaměřil na změny, které vnese do n...

S tříděním odpadu v ulicích pomohou i odpadkové koše

Denně na ulici lidé produkují značné množství odpadu, který končí v menších odpadkových koších. Jedn...