Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru – Výzva k zapojení

11. 12. 2023 AnalýzyNádobyObceOdpadTřídění

Příjem nabídek je ukončen! (aktualizováno 29.5.2024)

Chystáte ve vašem městě či obci v roce 2024 zpracování Optimalizační studie odpadového systému? Zapojte se do spolupráce na „Projektu podpory intenzifikace tříděného sběru“ a získejte na úhradu nákladů na zpracování studie finanční příspěvek. Optimalizační studie musí obsahovat analýzu odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů (tj. papír, plasty, sklo, kovy, nápojový karton, dřevo, včetně jejich obalové složky).

Na začátku roku 2024 společnost EKO-KOM zahájí „Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru“. Do něj se mohou zapojit obce, které se rozhodly pro zpracování optimalizační studie za využití služeb odborníků nebo konzultačních a poradenských firem. Optimalizační studie může být kromě tříděného odpadu s obsahem obalové složky věnována také dalším oblastem odpadového hospodářství (např. směsnému komunálnímu odpadu, bioodpadům, nebezpečným odpadům apod.).

Projekt bude realizován na základě Smluv o spolupráci a o zpracování studie uzavíraných společností EKO-KOM, a.s. s jednotlivými obcemi, městy nebo sdruženími obcí či MAS, které splní podmínky projektu. Z nich vyplývá závazek, že:

  • EKO-KOM uhradí obci finanční příspěvek ve výši podílu 30 % (nejvýše však částku 60.000,- Kč) na prokazatelně vynaložených nákladech na zpracování Optimalizační studie v souladu Podmínkami;
  • obec zajistí zpracování Optimalizační studie v rozsahu stanoveném Podmínkami;
  • obec poskytne Studii pro potřeby Systému EKO-KOM;
  • EKO-KOM poskytne obci srovnávací data pro benchmarking, které obec zahrne do dané studie. Zpracovatelům studií budou poskytnuty jednotné sady benchmarkových dat, konzultace a školení ke zpracování dat, jednotné metodiky pro hodnocení sběrné sítě atd.

Obce se mohou do projektu přihlásit tak, že od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024 předloží společnosti EKO-KOM, a.s. své nabídky na spolupráci při zajištění zpracování Optimalizační studie v souladu s Podmínkami výzvy k podávání nabídek v rámci projektu (viz níže). U každé nabídky bude kontrolována její formální správnost a soulad s minimálním požadovaným obsahem a rozsahem Studie. Současně bude u každé nabídky kontrolována včasnost nabídky. Nabídky splňující požadavky budou přijímány až do vyčerpání alokované částky.

Součástí nabídky musí být i výpis z usnesení rady či zastupitelstva obce o tom, že tato obec souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci a o zpracování studie a uzavřená smlouva se zpracovatelem studie obsahující cenu studie. Výběr zpracovatele studie provádí obce samy. Smlouva se zpracovatelem studie musí být uzavřena nejdříve 1. 1. 2024 a nejpozději ke dni podání nabídky.

Studie musí být realizována do 31. 10. 2024.

Společnost EKO-KOM, a.s. vyhlašuje soutěž o nejvhodnější nabídku a činí tímto výzvu k podávání nabídek na spolupráci při zajištění zpracování Optimalizační studie.

Lhůta pro podávání nabídek prostřednictvím datové schránky je ode dne 1. 1. 2024 od 0:00:00 hodin do dne 30. 4. 2024 do 23:59:59 hodin.

PODMÍNKY VÝZVY K PODÁVÁNÍ NABÍDEK V RÁMCI PROJEKTU PODPORY INTENZIFIKACE TŘÍDĚNÉHO SBĚRU V ROCE 2024 naleznete včetně příloh níže.

Podmínky výzvy k podávání nabídek v rámci projektu podpory intenzifikace tříděného sběru v roce 2024

Příloha č. 1 – Návrh Smlouvy o spolupráci a o zpracování studie

Příloha č. 2 – Závěrečné vyúčtování studie (vzor)

Příloha č. 3 – Nabídka na spolupráci při zajištění zpracování Optimalizační studie (vzor)

V případě dotazů se obracejte na e-mailovou adresu drimlova@ekokom.cz.

 

Očekávaný přínos projektu pro Systém EKO-KOM a zhodnocení pilotního projektu v Moravskoslezském kraji

Pro společnost EKO-KOM je zpracování optimalizačních studií účinným nástrojem vedoucím k vybudování efektivních a funkčních odpadových systémů. Cílem projektu je zajistit stanovení optimálních podmínek pro další rozvoj odpadového hospodářství pro občany obcí a měst zejména s ohledem na posílení sběrné sítě a na zvýšení míry využití komunálních odpadů obsahujících obalovou složku (tedy tříděných sběrů).

V letech 2022 až 2023 proběhl úspěšně Pilotní projekt podpory intenzifikace tříděného sběru v Moravskoslezském kraji. Bylo zpracováno 16 optimalizačních studií pěti zpracovatelskými poradenskými firmami. Optimalizační studie byly zpracovány pro 16 obcí a měst, ve kterých žije celkem 84 585 obyvatel, což je 7 % z celkového počtu obyvatel Moravskoslezského kraje. Spolupráce obcí a zpracovatelů studií se společností EKO-KOM probíhala na podobných principech, jako jsou nastaveny v Projektu podpory intenzifikace tříděného sběru pro rok 2024. Díky tomuto pilotnímu projektu bylo ověřeno, že je spolupráce s obcemi i externími firmami na zpracování optimalizačních studií při plnění podmínek projektu přínosná a je možné využití analytických výstupů studií pro další práci na rozvoji Systému EKO-KOM. Je nutno mít na paměti, že zpracování studie a realizace navržených řešení vyžaduje vždy aktivní spolupráci se zástupci dotčených obcí.

Poster: Pilotní projekt podpory intenzifikace tříděného sběru v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023
Poster: Pilotní projekt podpory intenzifikace tříděného sběru v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023
Odpadová strategie 21+

Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, čelí zásadní výzvě v podobě plnění...

Litteringová studie – celé znění

Zveřejňujeme studii shrnující rozsáhlý výzkum na téma litteringu v ČR, kterou zpracovala Univerz...

Doporučení pro tvorbu sběrné sítě

Z celé řady realizovaných studií vyplývá, že naprosto zásadní pro účinnost tříděného sběru, je rozmí...

Exkurze v recyklačním podniku dřevěného odpadu

V souvislosti s rozšiřujícím se odděleným sběrem odpadního dřeva v obcích a jeho vykazováním do ...