Povinnosti měst a obcí v roce 2022 dle nové odpadové legislativy – 2. část – AKTUALIZOVÁNO

4. 10. 2022 LegislativaObceOdpadTřídění

Aktualizováno 3. 1. 2023

V důsledku nabytí účinnosti vyhlášky č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., dochází od 1. ledna 2023 ke změnám ve způsobu vedení průběžné evidence a podávání ročního hlášení, resp. zůstávají stejné jako doposud. Plánované změny se posouvají až na rok 2025.

Veškeré změny jsou níže v textu zapracovány s vyznačením původního znění.


V prvním článku o povinnostech měst a obcí v roce 2022, který naleznete zde, jsme pozornost věnovali stěžejním požadavkům nové legislativy na všechna města a obce. Nyní jsme se zaměřili na povinnosti obcí, jakožto původců odpadu, ve vztahu k evidenci odpadů a další ohlašovací povinnosti. Jelikož se některé požadavky, které již letos obce musely splnit, budou v následujících letech opakovat, připomeneme je znovu.

Při průběžné evidenci a ročním hlášení se obce do roku 2024 včetně (původně uvedeno: v roce 2022) ještě řídí původní vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Využívají však již nový ISPOP.

Průběžná evidence

To znamená, že průběžná evidence odpadů se do konce roku 2024 (původně uvedeno: 2022) vede podle požadavků § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Počínaje 1. lednem 2025 (původně uvedeno: 2023) mají původci odpadu povinnost, při vedení průběžné evidence, vycházet z požadavků nové vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, konkrétně § 26. Od roku 2025 (původně uvedeno: Od příštího roku) se tak průběžná evidence povede podle listu 2 přílohy č. 13 této nové vyhlášky. Z hlediska četnosti se u obcí obvykle považuje za dostačující měsíční záznam provedených sběrů a svozů odpadů a dalšího nakládání s nimi. Průběžnou evidenci je obec povinna uchovávat po dobu 5 let od provedení záznamu.

Roční hlášení – nový okruh původců odpadu

Na základě nového zákona o odpadech se změnil okruh původců odpadu, kteří jsou povinni podávat roční hlášení. Tito původci mají povinnost podat roční hlášení již za rok 2022, tzn. do 28. února 2023. Povinnost podat roční hlášení se vztahuje na obce, které v uplynulém roce splňovaly některou z následujících podmínek:

  1. vyprodukovaly nebo nakládaly s více než 600 kg nebezpečných odpadů,
  2. vyprodukovaly nebo nakládaly s více než 100 t ostatních odpadů,
  3. vyprodukovaly nebo nakládaly s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs) vymezených ve vyhlášce,
  4. provozovaly zařízení určené pro nakládání s odpady (např. sběrný dvůr).

Nové formuláře pro podání ročního hlášení se poprvé použijí k vykazování za rok 2025 (původně uvedeno: 2023), tzn. že MŽP musí být zaslány do 28. února 2026 (původně uvedeno: 2024).

Souhrnné údaje z průběžné evidence, tj. roční hlášení, se budou vykazovat na formulářích, které tvoří přílohu č. 13 vyhlášky č. 273/2021 Sb., a to na následujících listech:

  • list 1 – Identifikace,
  • list 2 – Souhrnné údaje,
  • list 5 – Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady.

V případě nakládání s POPs, budou původci povinni vyplnit rovněž list 6 – Údaje o obsahu perzistentních organických látek podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 u odpadů zde vymezených.

Hlášení se zasílají prostřednictvím webové služby a online z formuláře ISPOP nebo datovou schránkou „ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)„, ID: uednwmb.

Údaje o komunálních odpadech odevzdaných občany obce mimo její obecní systém

Počínaje letošním rokem jsou provozovatelé zařízení určených pro nakládání s odpady přebírající komunální odpady od fyzických osob, tj. občanů, povinni oznamovat obcím, na jejichž území tyto odpady vznikly, údaje o jejich druzích a množství za předchozí rok. Oznamován je jakýkoliv komunální odpad převzatý od fyzických osob, tedy např. papír, kovy, plasty, sklo, ale i směsný komunální odpad nebo objemný odpad. Místo vzniku odpadu, tj. konkrétní obec, sdělí provozovateli předávající fyzická osoba. Pokud jej není možné zjistit, je za příslušnou obec považována ta, na jejímž území se dané zařízení nachází. Oznamovací povinnost se vztahuje na zařízení, která nejsou zapojena do obecního systému příslušné obce, proto se tyto odpady označují jako komunální odpady mimo obecní systém.

Provozovatelé plní danou povinnost vždy nejpozději do 15. ledna následujícího roku prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č. 19 vyhlášky č. 273/2021 Sb. To znamená, že údaje za rok 2022 by obce měly obdržet do 15. ledna 2023.

  • Do 15. ledna 2023 by měly obcím údaje o druzích a množství odpadů předat rovněž školy nacházející se na jejich území, a to v případě, že v předchozím roce organizovaly školní sběry, o nichž jsme psali zde. Je třeba zdůraznit, že odpady ze školních sběrů jsou součástí obecního systému a nejedná se tedy o komunální odpady mimo obecní systém.

Zařízení určená pro nakládání s odpady, při vedení evidence o převzatých komunálních odpadech od občanů podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., budou od 1. ledna 2023 zařazovat odpady převzaté od občanů mimo nastavený obecní systém odpadového hospodářství pod kód nakládání A10 (do konce roku 2022 pod kód BN30).

  • V případě převzetí komunálního odpadu od občanů v rámci nastaveného obecního systému (zařízení je do tohoto systému zahrnuto), jsou tyto odpady zařazeny pod kód nakládání B00 a jako původce odpadu je označena obec, kde má občan trvalé bydliště.

Obdržené formuláře od provozovatelů zařízení mohou být pro obec vodítkem pro zjištění toho, jaká zařízení občané využívají pro odkládání odpadů nejvíce a pokusit se je zapojit do obecního systému.

Avšak hlavním smyslem zavedení této povinnosti pro provozovatele zařízení je možnost zahrnutí těchto odpadů do výpočtu plnění cílů pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek komunálního odpadu stanovených obcím v § 59 odst. 3 zákona o odpadech.

Níže uvedený vzorec výpočtu plnění cíle je součástí přílohy č. 18 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

V čitateli se uvádí celková hmotnost odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu, která se získá sečtením množství odděleně soustřeďovaných recyklovatelných odpadů sebraných v rámci obecního systému a množství odděleně soustřeďovaných recyklovatelných odpadů předaných občany mimo systém.

Ve jmenovateli stojí celková hmotnost komunálního odpadu, která představuje součet množství komunálního odpadu vznikajícího v rámci obecního systému a komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, který není předán do obecního systému a je těmito osobami předán mimo tento obecní systém.

Zahrnutí komunálních odpadů mimo systém do výpočtu je na zvážení jednotlivých obcí.

Takto vypočítané podíly odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálních odpadů budou obce vykazovat v rámci ročního hlášení na listu 5 přílohy č. 13 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Poprvé tak budou povinny učinit v roce 2026 (původně uvedeno: 2024), resp. do 28. února 2026 (původně uvedeno: 2024), kdy budou podávat roční hlášení za rok 2025 (původně uvedeno: 2023).

Údaje o komunálních odpadech mimo obecní systém za rok 2022, které by měly obce získat od provozovatelů do 15. ledna 2023, se do ročního hlášení podávaného za rok 2022, tj. do 28. února 2023, nezahrnují.

Komunální odpady mimo obecní systém se rovněž nezahrnují a nebudou zahrnovat do produkce odpadů dané obce vykazované v rámci ročního hlášení na listech 1 a 2 přílohy č. 13 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Zároveň komunální odpady mimo obecní systém nemohou být vykázány ve výkazech AOS EKO-KOM, neboť obec není jejich původcem. Problematice výkazů se budeme podrobněji věnovat v připravovaném článku.

Obce mohou do své produkce zahrnovat pouze komunální odpady, které byly občany předány v rámci jejího obecního systému. Do obecního systému lze zapojit pouze taková místa, kde obec plní povinnosti původce odpadů, a to buď samostatně, tj. prostřednictvím vlastních zaměstnanců, nebo smluvně převedením vlastnických práv k tomuto odpadu na oprávněnou osobu, tj. zařízení určené pro nakládání s odpady. Předmětem smluvního závazku by měla být úprava vzájemných práv a povinností souvisejících se zapojením zařízení do obecního systému odpadového hospodářství.

Povinnosti měst a obcí v roce 2022 dle nové odpadové legislativy

Rok 2022 přináší pro obce a města řadu změn a nových povinností plynoucích z nové odpadové legis...

Systém EKO‑KOM je na evropské směrnice připraven

Evropa se intenzivně připravuje na výzvu v podobě nových cílů a požadavků vyplývajících z unijních s...

Vliv protipandemických opatření na sběr tříděných odpadů v obcích ČR

Pandemie onemocnění COVID-19 a s ním spjatá opatření měla vliv na celou řadu každodenních činnos...

Pravidla vykazování v obecních výkazech a novinky v roce 2023

Obce zapojené do Systému EKO‑KOM, jež realizují tříděný sběr komunálních odpadů, jsou povinny pravid...