Právní předpisy

Orientace v legislativě může být složitá, přinášíme Vám proto přehled právních předpisů, které upravují obalovou problematiku v EU a ČR a úplný přehled technických norem včetně odkazu na Český normalizační institut, kde lze normy pořídit.

 

Zákony a směrnice související s obalovou problematikou

 

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech – aktuální znění

Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech – aktuální znění

 

Směrnice 2008/98/ES o odpadech - aktuální znění

 

Směrnice 2019/904/ES o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí – aktuální znění

 

 

Přehled norem souvisejících s obalovými odpady

ČSN EN 13193 Obaly – Obaly a životní prostředí – Terminologie

ČSN 77 0052-2 Obaly – Odpady z obalů – Část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu z obalů (zrušená 30. 9. 2014)

ČSN 77 0053 Obaly – Odpady z obalů – Pokyny a informace pro nakládání s použitým obalem

ČSN 77 0054 Obaly – Požadavky na vratné spotřebitelské obaly

ČSN EN 13427 Obaly – Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů

ČSN EN 13428 Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení – Prevence snižováním zdrojů

ČSN EN 13429 Obaly – Opakované použití

ČSN EN 13430 Obaly – Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu

ČSN EN 13431 Obaly – Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace nejnižší výhřevnosti

ČSN EN 13432 Obaly – Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

ČSN CR 13695-1 Obaly – Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí – Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech

ČSN EN 13695-2 Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí. Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek přítomných v obalech

ČSN CR 13504 Obaly – Využití materiálu – Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu

Technické normy smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem příslušného úřadu.

Adresa, na kterou můžete zasílat objednávky a kde získáte informace o prodeji norem ČSN:

ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT
Hornoměcholupská 40
102 04  Praha 10
Zákaznický servis – tel. 271 96 17 70, fax 274 86 69 51

odbyt@cni.cz nebo info@cni.cz

 

Věškeré normy můžete online prohlížet na internetových stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Na jeho stránkách naleznete také odkaz na prodejce norem v papírové podobě. Odkaz na internetové stránky úřadu naleznete v pravém sloupci.