Úvodní stránka Infoservis Vysvětlení finanční intervence EKO-KOM do využití papírového odpadu z obalů

Vysvětlení finanční intervence EKO-KOM do využití papírového odpadu z obalů

13. 02. 2020

AOS EKO‑KOM přistoupila ke zvýšení platby třídícím linkám, které jsou smluvním partnerem systému EKO‑KOM, za dotřídění obalového papíru ze 100 Kč na 420 Kč za tunu s platností od 1. 1. 2020. 

K této intervenci AOS EKO‑KOM přistoupila s ohledem na výrazný pokles cen obalových tříd papíru na trhu druhotných surovin, s cílem zajistit recyklaci papírových obalů tak, aby osoby uvádějící papírové obaly na trh plně uhradily náklady spojené se svozem a dotříděním odpadu z těchto obalů i při sníženém příjmu třídících linek z prodeje vytříděných papírových obalů. O uplatnění intervenčního mechanismu s použitím rezerv společnosti, určených pro tyto účely, AOS EKO‑KOM informovala obce dopisem dne 5. 2. 2020.

Tento dopis, jak v něm bylo jednoznačně uvedeno, se vztahuje pouze k odpadu z papírových obalů, a nelze jej chápat, jako oznámení o intervenci vztahující se k veškerému tříděnému papíru z domácností.
AOS EKO‑KOM je odpovědná pouze za obaly, tedy za obalovou složku tříděného sběru papíru. Naše intervence je tedy nastavena tak, aby z hlediska ekonomiky úpravce odpadu (třídící linky) při zohlednění průměrných nákladů úpravy spojené s obalovou částí papíru, platby AOS EKO‑KOM a průměrných prodejních cen obalových tříd papíru, třídění obalové části tříděného papíru nebylo ztrátové. V sazebníku odměn obcí je navíc dlouhodobě zakomponována odměna za předání obalové části odděleně sbíraných papírových odpadů k využití. Tato část odměny slouží pro případnou kompenzaci menších výkyvů cen mezi obcí – svozovou firmou – dotřiďovací linkou, způsobených změnou prodejních cen papíru. V současné době tato část odměny představuje 160 Kč/t obalového podílu sbíraného papíru.


Intervence AOS EKO‑KOM do úpravy tříděného papíru se bohužel nemůže nikdy týkat neobalové složky tříděného sběru papíru, jako jsou letáky, noviny a jiné tiskoviny či další druhy papíru, které nemají svůj původ v obalech. Tato neobalová složka činí v ČR statisticky průměrných 54 %, tedy zhruba polovinu.


Náklady úpravce (dotřiďovací linky) spojené s dotříděním neobalové složky jsou tak i nadále kompenzovány pouze prodejní cenou neobalových tříd papíru, nikoli intervenční platbou AOS EKO‑KOM, která se vztahuje pouze k obalům. Vzhledem k tomu, že výrazně poklesly i ceny neobalových druhů papíru, jako jsou letáky a tiskoviny, může úprava této složky tříděného papírového odpadu pro prodej papírnám v řadě případů být ztrátová. V reakci na pokles cen neobalových tříd papíru tak úpravci mohou požadovat uhrazení části nákladů spojených se zajištěním využití papíru, a to buď od svozových firem, nebo přímo od obcí. Tato cena je věcí obchodních jednání.


Cena za převzetí vytříděného papíru k využití je obvykle určována vůči papíru jako celku bez rozlišení obalové a neobalové složky, a proto bude reflektovat ztrátovost úpravce v neobalových třídách papíru, bez ohledu na finanční intervenci AOS EKO‑KOM do obalových tříd papíru. Úpravce tedy v obchodním jednání může požadovat určitou úhradu či navýšení již stávající úhrady za převzetí papírové odpadu jako celku, aby kompenzoval své ztráty. Tyto náklady obcí způsobené tiskovinami a jinými neobalovými druhy papíru v tříděném sběru bohužel nemůže AOS EKO‑KOM kompenzovat. Přesto věříme, že intervence AOS EKO‑KOM, byť omezená pouze na obalový podíl tříděného sběru papíru tedy necelou polovinu vytříděného papíru z domácností, by měla přispět k zajištění kontinuálního toku vytříděného papíru do jeho úpravy až po následné využití. Tato intervence se týká pouze dotřiďovacích linek, s platnou uzavřenou smlouvou se systémem EKO‑KOM, a proto obce, které prodávaly papír napřímo obchodníkům s papírem, nebudou mít s největší pravděpodobností z této intervence kýžený efekt, pokud papír nepředají některému z dotřiďovacích zařízení, které je smluvně zapojeno do systému EKO‑KOM.


Doufáme, že tato informace dostatečně osvětluje rozsah intervence AOS EKO‑KOM do využití tříděného papíru a jeho ekonomický dopad na ceny. Vzhledem k pokračujícím rychlým změnám na trhu druhotných surovin zřejmě nejde o výjimečnou situaci, a tedy ani o naši poslední intervenci. Budeme trh nadále sledovat a věříme, že se nám podaří jej dostatečně stabilizovat tak, abychom společně s městy, obcemi a odpadovými firmami udrželi třídění odpadu v chodu tak, jako se nám to společně podařilo v krizových letech 2008 až 2010.