Informace

Společnost EKO‑KOM, a.s. zajišťuje zpětný odběr a materiálové využití pro nápojové kartony prostřednictvím smluvních partnerů a úpravce odpadů motivuje k předávání této suroviny konečným zpracovatelům.

Pro podporu sběru nápojových kartonů zavedla společnost EKO‑KOM, a.s. odměnu za zajištění využití odpadů z obalů z nápojových kartonů. Na tuto odměnu má nárok takový úpravce, který zajistí úpravu odpadů z nápojových kartonů od obcí zapojených do systému EKO‑KOM a jejich předání konečnému zpracovateli a má se společností EKO‑KOM, a.s. uzavřenou smlouvu o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě vyplněného čtvrtletního výkazu o množství odpadů z nápojových kartonů předaných ke konečnému zpracování.

Pro úspěšné předání nápojových kartonů ke zpracování, je nezbytné dodržet podmínky zpracovatelů. Obecnými pravidly pro bezproblémové předání k využití jsou absence nečistot a minimální vlhkost. Zkušenosti z posledních let naznačují, že zásadní vliv na kvalitu upravených nápojových kartonů má způsob jejich skladování. Skladování na přímo na nezpevněných a nezakrytých plochách surovinu významně znehodnocuje. Zpracovatelé důrazně doporučují skladovat dotříděné a slisované nápojové kartony na paletách a zakryté před vlivem povětrnostních podmínek.

OPERÁTOR

Cílem zřízení institutu Operátora je zajištění pravidelného zásobování zpracovatelů nápojových kartonů surovin, zajištění přepravy nápojových kartonů od úpravců ke zpracovatelům, snížení doby skladování upravených nápojových kartonů a snižování přepravních nákladů.

Operátor je smluvním partnerem společnosti EKO‑KOM, a.s. a zajišťuje přepravu upravených nápojových kartonů, které splňují podmínky zpracovatelů, od úpravců ke konečným zpracovatelům.

Přeprava od úpravců ke konečným zpracovatelům je pro úpravce ZDARMA.

Operátor také zajišťuje případnou úpravu nápojových kartonů nesplňujících podmínky zpracovatelů a v oprávněných případech bude zajišťovat skladování upravených nápojových kartonů (zejména v případech naplnění zpracovatelských kapacit, odstávek, nebo dodávek od malých úpravců).

Operátor přijímá objednávky (požadavky) od jednotlivých úpravců na zajištění přepravy ke zpracovateli a zpracovává je v určených termínech a v pořadí, ve kterém byly operátorovi doručeny. Operátor garantuje zpracovatelům požadovanou kvalitu dodávek a je účastníkem případných reklamačních řízení. Pro dosahování požadované kvality nápojových kartonů od jednotlivých úpravců bude úpravcům vydávat doklad o bezchybné dodávce, která bude pro EKO‑KOM, a.s. dalším podkladem pro vyplacení odměny úpravci. V případě, že dodávka nebude splňovat požadavky zpracovatelů, operátor nevystaví úpravci doklad o bezchybné dodávce a úpravci nemůže být vyplacena odměna. Operátor však může po dohodě s úpravcem, jehož dodávka nebyla bezchybná, zajistit dodatečnou úpravu, je-li možná, a vydat toto potvrzení následně. Je však oprávněn vyžadovat za tuto úpravu od úpravce úhradu nákladů spojených s dodatečnou úpravou. Operátor může k zajištění přepravy využít vlastních prostředků, externích přepravců, nebo prostředků úpravce. Je však povinen využít ekonomicky nejvýhodnější způsob.

Operátorem je společnost AVE Vysočina s.r.o., Žďár nad Sázavou.