Úvodní stránka Klienti Certifikáty o osvědčení

Certifikáty a osvědčení

Certifikáty a osvědčení prokazují transparentní formou zapojení společností do systému EKO‑KOM a splnění jejich povinností zajistit zpětný odběr a využití podle zákona o obalech č. 477/2001 Sb. Dále pak prezentují výsledky systému v daném roce, podíl společností na systému EKO‑KOM, strukturu použití odměn společností za sdružené plnění a podíl společností na úspoře emisí, kterého bylo efektivní recyklací dosaženo.

Certifikáty vystavované společností EKO‑KOM, a.s. vyzdvihují přínos zapojených společností a jejich podíl na systému třídění a recyklace obalů v České republice, který je jedním z nejúspěšnějších a nejefektivnějších v Evropě!

Dokazují tak environmentální odpovědnost dané společnosti jak vůči svým zaměstnancům, tak vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům a široké veřejnosti.

Děkujeme!

 

 

Certifikáty dokládající splnění zákonných povinností:

 

Osvědčení o zapojení do systému EKO‑KOM

Toto osvědčení se zasílá všem nově vstupujícím klientům po uhrazení vstupního poplatku.

 

Osvědčení o množství obalů, pro které bylo v uplynulém roce zajištěno plnění povinností zpětného odběru a využití

Toto osvědčení se zasílá obvykle v březnu všem klientům zapojeným do systému EKO‑KOM v předchozím roce.

 

CSR certifikáty:

 

Následující certifikáty jsou automaticky vystavovány společnostem, jejíchž podíl na systému EKO‑KOM odpovídá zajištění provozu a obsluhy minimálně jednoho kontejneru na tříděný sběr (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartóny). Ostatním společnostem jsou vystavovány na základě žádosti. Tyto certifikáty jsou zasílány obvykle v květnu.

 

Zpráva o podílu na nákladech systému EKO‑KOM

Ve zprávě se klienti dozvědí strukturu a podíl jednotlivých ročních nákladů (tj. nákladů na zajištění dostupnosti a obsluhy barevných kontejnerů, nákladů na třídící linky, nákladů na finanční podporu recyklace, nákladů spojených s propagací recyklace, kontrolami a posinnými odvody státu a nákladů režijních).

 

Osvědčení o úspoře emisí

Systém EKO‑KOM spolu se svými klienty významně přispívá ke snižování zátěže životního prostředí. Tříděním a recyklací odpadů v systému EKO‑KOM dochází ke snížení produkce skleníkových plynů (CO2 ekv.) a zároveň i k úspoře energie (GJ). 

Konkrétní údaje o snížení skleníkových plynů a úspoře energie vyplývají z tzv. LCA analýzy.

LCA analýza srovnává produkci skleníkových plynů a potřebnou energii, kterou je nutné vynaložit k vyrobení zcela nového výrobku z primárních surovin (vytěžení, zpracování, výroba konečného výrobku a distribuce) s produkcí skleníkových plynů a potřebnou energií, kterou je nutné vynaložit na výrobu produktů ze sekundárních zdrojů (zajištění sběrné sítě, dotřídění, zpracování, výroba konečného výrobku a distribuce).

Výsledný rozdíl je pak vyjádřen v Osvědčení o úspoře emisí. Každý z našich klientů se tak svojí účastní na systému EKO‑KOM přímo podílí na dosahování úspor energií a snižování produkce skleníkových plynů.

.

Zpráva o podílu na systému recyklace

V tomto dokumentu informujeme naše klienty jak o výsledcích celého systému recyklace za uplynulý rok, tak i o podílu jednotlivých klientu na systému recyklace. Tento konkrétní podíl je převeden na praktické příklady.